[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-022
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ailevi Akdeniz Ateşi Genetik Özellikleri ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi
Ayşe Kevser DEMİR1, Hülya DEVECİ2, Zeliha Cansel ÖZMEN3, Ayşe KEFELİ4, Şafak ŞAHİN1, Türker TAŞLIYURT1, Köksal DEVECİ3
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Mutasyon, M694V, Ankilozan Spondilit, Familial Mediterranean Fever, Mutation, M694V, Ankylosing Spondylitis
Özet
Amaç: Bu çalışma Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı olan hastaların genetik özelliklerini analiz etmeyi ve AAA’nın sistemik hastalıklarla ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2015 ve Mayıs 2018 arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iç hastalıkları ve fizik tedavi polikliniklerine başvuran 277 AAA hastasının verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların cinsiyeti, yaşı, AAA semptomları, eşlik eden sistemik hastalıkları ve mutasyon analizleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 277 AAA hastasının 176’sı (%63,5) kadın ve 101’i (%36,5) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 33,6±11,8 idi. 277 AAA hastasının 170’inin (%61) mutasyon analizine ulaşıldı. 161 (%95) hastada mutasyon varlığı tespit edildi. En sık tespit edilen mutasyon M694V (%58,2) iken R202Q (%27,6) ve V726A (%18,2) diğer sık görülen mutasyonlardı. 277 AAA hastasının 36’sında (%13) eşlik eden sistemik bir hasta-lık saptanırken en sık Ankilozan spondilit (7 hasta) vardı.

Sonuç: AAA ülkemizde sık görülen ve ayırıcı tanıda güçlük yaşanan bir hastalıktır. Otoinflamatuar bir hastalık olup çeşitli inflamatuar hastalıklar ve vaskülitler ile ilişkili olabilir. MEFV genindeki mutasyonlar olguların büyük bir çoğunluğunda tespit edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları MEFV gen mutasyonundaki heterojeniteyi ve bölgemizdeki hastaların geniş bir mutasyon çeşitliliğine sahip olduğunu göstermiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), otozomal resesif geçişli otoinflamatuar bir hastalıktır. Tekrarlayan ateş ve eşlik eden serozit ataklarıyla karakterizedir. Hastalık 16. kromozomun kısa kolunda yer alan pyrin proteinini kodlayan MEFV genindeki mutasyonlar sonucu oluşur 1. AAA olgularında MEFV gen mutasyon analizleri klinik tanıyı desteklemek için yaygın olarak çalışılmaktadır. AAA ile ilişkili yaklaşık 300’den fazla genetik mutasyon tanımlanmıştır. Bu mutasyonların çoğu pyrin (marenostrin) proteininin karboksi terminal bö-lümünü kodlayan, ekson 10’da yer alır 2. Pyrin proteini apopitozis ve inflamatuar sinyal yolaklarında önemli rol oynar. AAA hastalarında pyrin mutasyonu nötrofil kemotaksisinde kontrolün bozulmasına, seröz sıvılarda ve sinovyal yüzeylerde kontrolsüz nötrofil aktivasyonu sonucu artmış inflamasyona yol açar 3. AAA Doğu Akdeniz kökenli topluluklarda özellikle Ermeniler, Yahudiler, Türkler ve Araplar'da sık görül-mektedir. Türkiye’de prevalansı yaklaşık olarak %0.027–0.25 olup, bölgelere göre prevalansı değişmektedir 4. AAA hastalığında klinik bulgular değişken olmakla birlikte çoğunlukla tekrarlayan ateş ve ona eşlik eden peritonit, plörit, perikardit gibi seröz zarların tutulumu sık görülür. Ayrıca artrit, artralji ve erizipel benzeri eritem gibi semptomlar görülebilir. AAA’nın en ciddi ve böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilen komplikasyonu amiloidozdur 5.

  Bazı inflamatuar hastalıklar ve sistemik vaskülitler AAA ile birlikte görülebilir. Bu birliktelikler tesadüfi olabileceği gibi MEFV gen mutasyonu ve çevresel faktörlere bağlı inflamatuar sitokin artışının AAA hastalarında bazı hastalıkların gelişimine karşı artmış risk oluşturduğu düşünülmektedir 6,7.

  Bu çalışmada AAA tanısı olan hastalarda bölgemizdeki MEFV gen mutasyon çeşitliliğini değerlendirmek ve AAA’ya eşlik eden sistemik hastalıkların sıklığını ve tipini araştırmak amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmada Ocak 2015 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iç hastalıkları ve fizik tedavi polikliniklerine başvuran 277 AAA hasta-sının verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların cinsiyeti, yaşı, AAA semptomlarının başlan-gıç tarihi, eşlik eden hastalıkları ve mutasyon sonucuna ulaşılan hastaların mutasyon analizleri kaydedildi. AAA tanısı Livneh ve arkadaşlarının kriterlerine, AAA’ya eşlik eden hastalıkların tanısı uluslararası kabul görmüş kriterlere uygun yapıldı 8-14. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından etik kurul onayı alındı (18-KAEK-263).

  Veriler kodlandıktan sonra istatistiksel analizler için SPSS versiyon 18.0 paket programına aktarıldı. Değerler ortalama ± standart sapma ile ifade edildi, yüzdelik oranlar hesaplandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya dahil edilen 277 AAA hastasının 176’sı (%63,5) kadın ve 101’i (%36,5) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 33,6±11,8 yıl idi. 277 AAA hastasının 170’inin (%61) mutasyon analizine ulaşıldı. Bu hasta-lardan 9’unda (%5) herhangi bir mutasyon saptanmadı, 161 (%95) hastada mutasyon tespit edildi. Olguların %58,2’sinde M694V, %27,6’sında R202Q, % 18,2’sinde V726A, %15,3’ünde M68QI, %10’unda E148Q, %2,4’ünde A744S, %0,6’sında G678E, %0,6’sında R329H, %0,6’sında S678E ve %0,6’sında F479V mutasyonu tespit edildi. Tablo 1’de AAA hasta-larında görülen mutasyon çeşitliliği ve görülme yüzdeleri detaylıca sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Mutasyon analizlerine ulaşılan Ailevi Akdeniz Ateşi olgula-rında görülen mutasyon çeşitliliği ve görülme oranlarının sunumu.

  Hastaların 103’ünde (60,6) tek, 53’ünde (%31,2) 2 ve 5’inde (%2,9) 3 farklı genetik mutasyon birlikteliği vardı. Üç farklı genetik mutasyonun birlikte görüldüğü 5 olgunun hepsinde M694V ve R202Q mutasyonları var iken 2 olguda V726A, 2 olguda M680I ve 1 olguda E148Q eşlik eden 3. mutasyon çeşidi idi.

  Çalışmaya dahil edilen 277 AAA hastasının 36’sında (%13) eşlik eden başka bir sistemik hastalık saptandı (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: AAA hastalığına eşlik eden sistemik hastalıklar.

  Bu hastalıklardan sıklık sırasına göre 7 hastada Ankilozan Spondilit (AS), 7 hastada otoimmün tiroid hastalığı, 6 hastada sakroileit, 4 hastada fibromiyalji, 3 hastada Çölyak Hastalığı (ÇH), 2 hastada Multiple Skleroz (MS), 2 hastada Juvenil idiopatik artrit, 2 hastada akut romatizmal ateş, 2 hastada Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve 1 hastada Henoch-Schönlein Purpurası (HSP) vardı. AAA ile AS birlikteliği olan 7 hastanın mutasyon analizine ulaşılanların tümünde (5 hasta) M694V mutasyonu olduğu tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Tekrarlayan ateş ve serozal inflamasyon ile karakterize otoinflamatuar bir hastalık olan AAA tanısında genetik mutasyon varlığı önemli bir yer tutmaktadır. AAA olgularının büyük bir çoğunluğunda MEFV gen mutasyonları tespit edilmektedir. AAA ile ilişkili yaklaşık 300’den fazla genetik mutasyon tanımlanmıştır. Türkiye’de sıklıkla M694V, R202Q, M680I, V726A, E148Q ve M694I mutasyonları görülmektedir 8-10.

  Sağlıklı Türk toplumunda MEFV gen mutasyon taşıyıcılığının araştırıldığı bir çalışmada bu oranın %20 olduğu tespit edilmiştir 8. AAA çalışma grubu tarafın-dan 2005 yılında yayınlanan bir çalışmada 1090 olgunun genetik analizleri değerlendirilmiştir. Sadece en sık üç mutasyon analizinin bildirildiği bu çalışmada hastaların %51,4’ünde M694V, % 14,4’ünde M680I ve %8,6’sında V726A mutasyonu tespit edilmiştir 9. Karakayali ve ark. 11 ülkemizde yaptıkları yakın zamanlı çalışmalarında AAA tanısı olan hastalarda mutasyon analizlerini sıklık sırasına göre M694V (%51), M68QI (%18), E148Q (%7,3), V726A (%4) ve diğerleri (%1,33) olarak tespit etmişlerdir. Bu iki ça-lışmada da ülkemizde sık görülen R202Q mutasyonu bildirilmemiştir. Abuhandan ve ark. 10 Şanlıurfa ilinde pediatrik AAA hastaları üzerinde yaptıkları bir çalışmada ise mutasyon analiz sonuçları R202Q (% 33,3), M694V (%22,6), E148Q (%22), V726A (%7,5), R761H (%4,3), M680I (%3,8) ve diğerleri (%6,5) ola-rak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda mutasyon analizleri sıklık sırasına göre M694V (%58,2), R202Q (%27,6), V726A (%18,2), M68QI (%15,3), E148Q (%10) ve diğerleri (%6) olarak tespit edildi. Yilmaz ve ark. 8 sağlıklı Türk bireylerinde MEFV mutasyon taşıyıcılığında olguların %12’sinde E148Q bildirmesine karşılık bu mutasyon AAA hastalarının sadece %3,6’sında tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda AAA hastalarında E148Q mutasyon görülme oranı Yilmaz ve ark. 8 çalışmasındaki sağlıklı bireylerin taşıyıcılık oranına oldukça yakın elde edilmiştir. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak en sık görülen mutasyon M694V olup bulgularımız Türkiye’de AAA olgularında genetik heterojenite varlığını desteklemektedir.

  Çeşitli çalışmalar AAA’nin ve/veya MEFV gen mutas-yonlarının juvenil idiopatik artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı, Behçet hastalığı, ülseratif kolit, fibromiyalji sendromu, romatoid artrit, AS, MS, PAN ve HSP gibi hastalıklarla ilişkisini incelemiştir. Bazı inflamatuar hastalıklarda MEFV gen mutasyon sıklığının arttığı, bazı hastalıklarda ise MEFV gen mutasyonlarının hastalığın şiddeti veya klinik belirtileri ile ilişkili olduğu gözlenmiştir 12. AAA hastalarında hem atak esnasında hem de ataklar arası dönemde IL-1β, IL-6, IL-12,IL-17,IL-18 gibi inflamatuar sitokinler artmakta ve hasta-larda sürekli bir subklinik hastalık aktivitesi olmaktadır 3,13. AAA ilişkili inflamatuar hastalıklar ve vaskülit etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte bu birliktelik artmış inflamatuar sitokinler ve onların etkisi ile oluşan endotel disfonksiyonu ile ilişkilendirilmektedir 14.

  Tekrarlayan monoartrit AAA’nin sık görülen semptom-larından olup, hastaların yaklaşık %5'inde subakut ve kronik artrit bulunabilir. Kronik artrit AAA'nin nadir bir özelliği olsa da, AAA ile Juvenil idiyopatik artrit, AS ve sakroileit birlikteliği literatürde bildirilmiştir 15-17. Bizim çalışmamızda hastalarımızın 7’sinde (%2,5) AS vardı. AAA ve AS birlikteliğinin tesadüfi olup olmadığı veya bu iki hastalığın ortak bir patogenetik mekanizmaya sahip olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Literatürde bu iki hastalığın birlikte görüldüğü vaka sunumları mevcuttur 16. AAA ile spondiloartropati’nin (SpA) artiküler bulgularının örtüşen özellikleri ve AAA hastaları arasında artan SpA (AS dahil) prevalansı, iki hastalık arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. AS ve MEFV mutasyon varlığını araştıran çalışmalarda AS hastalarında M694V mutasyon sıklığında artış bildirilmektedir 18. AS ile AAA ilişkili varyasyon olan M694V'nin ilişkisi, IL-1 yolunun her iki bozuklukta da önemli bir inflama-tuar mekanizma olabileceği fikrini desteklemektedir 19. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak AAA ile AS birlikteliği olan tüm hastalarda M694V mutasyonu saptandı.

  Santral sinir sisteminin kronik, dejeneratif, otoimmün hastalığı olan MS hastalığı ve AAA’nın birlikte görül-düğü olgu sunumları mevcut olup çalışmalarda MEFV mutasyon sıklığının MS’li hastalarda arttığı bildiril-mektedir 6. Kaspaz-1 aktivasyonu ve IL-1 beta salı-mının bu iki hastalığın patogenezinde ortak mekanizma olabileceği, ayrıca AAA atakları sırasında ortaya çıkan ateş ve inflamasyonun miyelin ve mitokondri proteinlerinde hasar meydana getirebileceği düşünülmektedir 20. Çalışmamızda 2 (%0,7) hastada MS ve AAA birlikteliği saptandı.

  Küçük damarları tutan sistemik bir vaskülitik hastalık olan HSP’nin prevalansı genel popülasyonda %0,8-0,05 arasındadır 21. AAA ile HSP ilişkisi çalışmalarda gösterilmiş olup çok merkezli bir çalışmada, 2838 Türk AAA hastası incelenmiş ve HSP sıklığı %2,7 olarak raporlanmıştır (9). HSP AAA ilişkili vakülitlerin en sık görülenidir. AAA tanısı olmayan HSP’li hasta-larda MEFV gen mutasyon sıklığında artış olduğunu bildiren çalışmalar vardır 14,22. Çalışmamızda 1 hastada HSP ve AAA birlikteliği saptandı. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada MEFV gen mutasyon varlı-ğının HSP kliniği ve komplikasyonları ile korelasyon göstermediği bildirilmiştir 23. Bir diğer vasküler patoloji olan PAN ile de AAA birlikteliği olgu sunumları şeklinde mevcut olup, çok merkezli bir çalışmada AAA hastalarında PAN sıklığı %0,9 olarak saptanmıştır 9. Çalışmamızda ise hastaların hiçbirinde PAN birlikteliği tespit edilmedi.

  Glutene karşı duyarlılık sonucu gelişen ÇH genellikle malabsorbsiyonla seyreden bir hastalık olup genel popülasyonda prevalansı %1’dir 24. AAA ve ÇH’de karın ağrısı, ishal, artralji ve artrit gibi benzer klinik özellikler vardır ve patogenezde inflamatuar durumlar rol oynamaktadır. Işıkay ve ark. 25 çalışmalarında AAA hastaları arasında ÇH sıklığını % 2,7, kontrol olgularında ise %3,1 tespit etmişler. Kuloglu ve ark. 26 çalışmalarında AAA ve ÇH arasında ilişki tespit etmemişlerdir. Çalışmamızda 3 (%1) hastada AAA ve ÇH birlikteliği saptandı. Literatür verileri ile benzer olarak çalışmamızda AAA hastalarında ÇH birlikteli-ğini yüksek bulmadık.

  Sıklıkla kadınları etkileyen otoimmün tiroidit toplumda en sık görülen otoimmün hastalıklardandır. Genel po-pülasyonda görülme oranının yaklaşık %5 olduğu kabul edilir. Çalışmamızda AAA ile otoimmün tiroidit birlikteliği 7 (%2,6) hastada saptandı.

  Kronik otoimmün bir hastalık olan SLE, AAA hastala-rında nadir olmakla birlikte beraber görülebilmektedir. Çalışmamızda 2 (%0,7) hastada AAA ile SLE birlikte-liği saptandı. Bu iki hastalığın benzer klinik özelliklere sahip olmaları nedeniyle SLE tanısı olan hastalarda AAA tanısının gözden kaçabileceği unutulmamalıdır 27.

  Çalışmamızın kısıtlamaları; AAA hastalarında MEFV genindeki mutasyon çeşitliliği bildirilmekle birlikte bu genler ile klinik semptom ve bulguların ilişkisi ince-lenmemiştir. Çalışmamız retrospektif karakterde bir çalışma olması nedeniyle sistemik hastalıklar, hastala-rın hastane sisteminde kayıtlı bilgileri ve anamnezleri doğrultusunda oluşturulduğu için ileriye dönük kontrollü çalışmalar ile verilerin desteklenmesine ihtiyaç vardır.

  Sonuç
  AAA ülkemizde sık görülen ve ayrıcı tanıda güçlük yaşanan bir hastalıktır. Otoinflamatuar bir hastalık olup çeşitli inflamatuar hastalıklar ve vaskülitler ile birlikte görülebilir. MEFV genindeki mutasyonlar AAA hastalarının büyük bir çoğunluğunda tespit edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları MEFV gen mutasyonundaki hete-rojeniteyi göstermesi ve bölgemizdeki hastaların mutasyon sıklıklarını değerlendirmesi bakımından önemlidir. Ayrıca AAA’nin inflamatuar hastalıklarla birlikteliğine dikkat çekmekte ve tedaviye dirençli hastalarda diğer sistemik inflamatuar hastalıkların araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Tunca M, Akar S, Hawkins PN et al. The signifi-cance of paired MEFV mutations in individuals without symptoms of familial Mediterranean fever. Eur J Hum Genet 2002; 10: 786-9.

  2) A candidate gene for familial Mediterranean fever. Nat Genet 1997; 17: 25-31.

  3) Erken E, Erken E. Ailesel akdeniz ateşinin patoge-nezi. Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special To-pics 2017; 10: 8-12.

  4) Ozen S, Karaaslan Y, Ozdemir O et al. Prevalence of juvenile chronic arthritis and familial Mediter-ranean fever in Turkey: a field study. J Rheumatol 1998; 25: 2445-9.

  5) Üreyen S, Terzioğlu E. Ailevi akdeniz ateşi. Tur-kiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics 2015; 8: 1-5.

  6) Yigit S, Karakus N, Kurt SG, Ates O. Association of missense mutations of Mediterranean fever (MEFV) gene with multiple sclerosis in Turkish population. J Mol Neurosci 2013; 50: 275-9.

  7) Ozen S. Mutations/polymorphisms in a monogene-tic autoinflammatory disease may be susceptibility markers for certain rheumatic diseases: lessons from the bedside for the benchside. Clin Exp Rhe-umatol 2009; 27: 29-31.

  8) Yilmaz E, Ozen S, Balci B et al. Mutation frequ-ency of familial mediterranean fever and evidence for a high carrier rate in the Turkish population. Eur J Hum Genet 2001; 9: 553-5.

  9) Tunca M, Akar S, Onen F et al. Familial mediter-ranean fever (FMF) in Turkey: results of a na-tionwide multicenter study. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 1-11.

  10) Abuhandan M, Kaya C, Güzelçiçek A. Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı alan 186 olgunun klinik semptom ve MEFV geni mutasyonlarının incelen-mesi. Dicle Tıp Dergisi 2015; 42: 61-5.

  11) Karakayali A, Erten S, Akan S et al. Demographic, clinical and genetic features of the patients with familial mediterranean fever. J Clin Anal Med 2017; 8: 43221.

  12) Manukyan G, Aminov R. Update on pyrin functi-ons and mechanisms of familial mediterranean fe-ver. Front Microbiol 2016; 7: 456.

  13) Simsek I, Pay S, Pekel A, et al. Serum proinflam-matory cytokines directing T helper 1 polarization in patients with familial Mediterranean fever. Rhe-umatol Int 2007; 27: 807-11.

  14) Dalkılıç E, Coşkun BN. Ailevi akdeniz ateşi ve vaskülit. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special To-pics 2015; 8: 33-7.

  15) Ozcakar ZB, Cakar N, Uncu N, Celikel BA, Yal-cinkaya F. Familial mediterranean fever-associated diseases in children. QJM 2017; 110: 287-90.

  16) Altıntaş A, Paşa S, Çil T, Ayyıldız O. Familial mediterranean fever accompanied by ankylosing spondylitis: case report. . Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28: 399-402.

  17) Kasifoglu T, Calisir C, Cansu DU, Korkmaz C. The frequency of sacroiliitis in familial mediterra-nean fever and the role of HLA-B27 and MEFV mutations in the development of sacroiliitis. Clin Rheumatol 2009; 28: 41-6.

  18) Cosan F, Ustek D, Oku B et al. Association of familial mediterranean fever-related MEFV varia-tions with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2010; 62: 3232-6.

  19) Akkoc N, Gul A. Familial mediterranean fever and seronegative arthritis. Curr Rheumatol Rep 2011; 13: 388-94.

  20) Alpayci M, Bozan N, Erdem S, Gunes M, Erden M. The possible underlying pathophysiological mechanisms for development of multiple sclerosis in familial Mediterranean fever. Med Hypotheses 2012; 78: 717-20.

  21) Michet CJ. Epidemiology of vasculitis. Rheum Dis Clin North Am 1990; 16: 261-8.

  22) Bayram C, Demircin G, Erdogan O, Bulbul M, Caltik A, Akyuz SG. Prevalence of MEFV gene mutations and their clinical correlations in Turkish children with Henoch-Schonlein purpura. Acta Pa-ediatr 2011; 100: 745-9.

  23) Can E, Kilinc Yaprak Z, Hamilcikan S, Erol M, Bostan Gayret YOYO. MEFV gene mutations and clinical course in pediatric patients with Henoch-Schonlein purpura. Arch Argent Pediatr 2018; 116: e385-91.

  24) Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. Lancet 2018; 391: 70-81.

  25) Isikay S, Isikay N, Kocamaz H. The prevalence of celiac disease among patients with familial medi-terranean fever. Arq Gastroenterol 2015; 52: 55-8.

  26) Kuloglu Z, Ozcakar ZB, Kirsaclioglu C et al. Is there an association between familial mediterra-nean fever and celiac disease? Clin Rheumatol 2008; 27: 1135-9.

  27) Devrimsel G, Beyazal MS, Turkyilmaz AK. Coexistence of systemic lupus erythematosus and familial mediterranean fever. Lupus 2015; 24: 343-4.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]