[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-162
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Öğrenme Davranışlarında Gül Esans Yağ Aromasının Rolü: Deneysel Bir Çalışma
Evren KÖSE, Mustafa SARSILMAZ, Murat ÖGETÜRK, İlter KUŞ, Ahmet KAVAKLI, İsmail ZARARSIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Aroma, gül esans yağı, öğrenme, Aroma, rose essential oil, learning
Özet
Giriş: Gül yağı aromasının sıçanların öğrenme davranışları üzerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Wistar cinsi erkek sıçanlar üzerinde yapıldı. Bu amaçla 14 adet hayvana labirent testi uygulandı. Deneme periyodundan sonra, 8 gün boyunca sıçanların hedef bölmeye konan yiyeceği bulmak için harcadıkları süre kaydedildi. Daha sonra hayvanlar rasgele deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Kontrol grubu normal atmosfer şartlarında bırakılırken, deney grubundaki sıçanlar gül yağı aromasına maruz kaldılar. Labirent testi 8 gün boyunca her iki gruba tekrar yapılarak, süreler kaydedildi.

Bulgular: Deney grubundaki hayvanlar hedefi bulmak için, kontrol grubuna göre daha kısa süreye ihtiyaç duydukları tespit edildi.

Sonuç: Gül yağı aromasının öğrenme ve hafıza üzerine etkisi olduğu tespit edildi. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Aromatik bitkilerden elde edilen esans yağlarının, koku yolları üzerinden organizmayı etkilemesi üzerine kurulan tedavi şekline aromaterapi denilmektedir. Esans yağlarının kullanımı, kozmetik sanayiinden, medikal uygulamalara kadar geniş bir alanı içermektedir. Aromatik esans yağlarının kullanımı (M.Ö) 5000’li yıllara kadar uzanmaktadır 1. ‘Aromaterapi’ terimi ise ilk defa Fransız biokimyacı Renee- Maurice Gattefosse tarafından 1937 yılında ortaya atılmıştır. Son zamanlarda, esans yağları üzerinde detaylı çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır 2.

  Esans yağları elde etmek için değişik metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlardan en sık kullanılanı ilk olarak İbn-i Sina tarafından uygulanan buhar damıtma yöntemidir. Ayrıca soğuk pres, CO2 yüksek basınç ve eriyik öz çıkartma yöntemleri ile de esans yağları elde edilebilmektedir 2,3. Esans yağlarının buharlaşabilme özelliğinden dolayı, aromaterapi uygulamaları genellikle solunum yoluyla yapılmaktadır. Solunum yoluyla uygulamanın yanı sıra ağız yoluyla ve deri yolu ile de kullanılabilmektedir. Dışardan alınan esans yağlarının vücuttan atılımı solunum, ter ve idrar yoluyla olmaktadır 4.

  Saf esans yağlarının canlı organizmalar üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Emosyon ve duygu-durum kontrolu 5, anksiyolitik 6, antidepresan 7, uyarılmışlık 8, hafızanın arttırılması 9, demansiyel hastalıklarda kognitif bozukluğun düzeltilmesi 10 gibi birçok etkilere sahiptir. Bu etkiler, başlıca koku yolu olan tractus olfactorius üzerinden limbik sistem ve hipotalamusa kadar uzanan bağlantılar vasıtasıyla gerçekleşmektedir 4-6.

  Ülkemizde bol miktarda bulunan gül (Rosa Damascena) Rosaceae (gülgiller) ailesinden güzel kokulu bir bitkidir. Gül esans yağı taze çiçeklerin distilasyonu ile elde edilmektedir. 3,5-4 tonluk taze gül çiçeğinden yaklaşık 1 litre gül yağı elde edilebilir. Doğal gül yağı içerisinde Sitranellol, Geraniol, Nerol, Öjenol, Metil öjenol ve Feniletilalkol isimli maddeler bulunmaktadır 11.

  Gül esans yağı halk arasında güzel koku özelliğinden dolayı kullanıldığı gibi sakinleştirici etkisi ve cilt bakımı için de kullanılmaktadır 12,13. Eski tıp kitaplarında gül yağının kozmetik kullanımının yanı sıra karın ve göğüs ağrısının tedavisinde etkili olduğu, kalbi kuvvetlendirdiği, menstrüel kanamaları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını tedavi ettiği ifade edilmektedir 14. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda da gül yağının antibakteriyel 12, anti-HIV 15, anksiyolitik 16,17, anti inflamatuvar, analjezik, hipnotik, anti-spazmodik ve antitussif etkileri 14 gösterilmiştir.

  Ancak, yapmış olduğumuz literatür taramalarında, gül yağının hafıza ve öğrenme üzerine etkileri ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, sıçanlar üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada, solunum yolu ile uygulanan gül esans yağının öğrenme davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmamızda Wistar –Albino cinsi 14 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar eğitim ve uygulamalar süresince aynı oda içerisinde, üst kısmı ızgaralı olan polikarbonat kafeslerde (50cmx30cmx20cm) saklandı. Sirkadiyen ritm 12 saat ışık – 12 saat karanlık olmak üzere ayarlandı. Sıçanların çeşitli kokulardan etkilenmemesi için kaldıkları ortamın havadar ve kokusuz olmasına dikkat edildi. Kafeslerin tabanındaki talaşlar koku yapmaması için günde iki kez değiştirilerek yenilendi. İçme suyu kısıtlaması yapılmayıp, günde bir kez yem verildi. Kokusunu tanımaları için tükettikleri pelet yemlerine ek olarak peynir parçaları ilave edildi.

  Test Prosedürü
  Test aparatı olarak Pitten ve arkadaşlarının 18 kullandığı labirent düzenekten yararlanıldı. Modifiye düzeneğimizde, 100x100x20 cm ebatlarında üstü açık, içinde tahta bölmelerle odacıklar ve koridorların bulunduğu bir labirent oluşturuldu. Bu odacıkların üç tanesi üzerinde sıçanların geçip bölme içine girebileceği açıklıklar bırakıldı. Labirent hazırlanmasında ham madde olarak formika kaplı suntadan yararlanıldı (Şekil 1). Labirentte başlangıç ve hedef noktalar belirlendi. Hedef noktayı bulabilmeleri için bir parça peynir yerleştirildi. Peyniri bulmak için geçen süre kaydedildi ve elde edilen kayıtların istatistik değerlendirmesi yapıldı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Deneyde kullanılan labirent düzenek.
  .

  Eğitim periyodu
  Hayvanlar 2 gruba ayrıldı. 1. grup kontrol (n=7), 2. grup deney (gül yağı uygulanan) (n=7) olarak belirlendi. Sıçanlar 5 gün süreyle, günde bir defa olmak üzere başlangıç noktasına bırakılarak labirente alıştırıldı. Bu alışma süresinin sonundaki 8 gün boyunca hedef bölmeye peynir yerleştirildi ve bir gözetmenin yardımıyla bulmaları sağlandı. Takip eden 8 günde peyniri bulmaları için gereken süre kaydedildi. Bu işlemler yapılırken her hayvan tek tek numaralanarak labirente bırakıldı ve peyniri yemesi için süre verildi. Her bir sıçan için gereken süre kronometre ile kaydedildi. Sıradaki sıçan teste alınmadan önce koku oluşturacak idrar ve gaita labirentten ıslak bir sünger yardımı ile temizlendi. Ortam tamamen kurutulduktan sonra diğer bir hayvan için gereken süreç başlatıldı.

  Koku Uygulamaları
  Eğitim periyodundan sonra koku uygulamasına geçildi. Bu süreçte, kontrol ve deney grubu sıçanlarının tutuldukları odalar ayrıldı. Buradaki amaç, kontrol grubundaki sıçanların gül esans yağı ile temasını kesmektir. Bunun için, deney grubu başka bir odaya alındı. Kontrol grubundaki hayvanlar normal şartlarda bırakılırken, deney grubundaki sıçanların kafesine pamuklu bir bez üzerinde günde üç damla (150 µl) saf gül esans yağı (Gülbirlik, Isparta) damlatıldı Bütün gruplara 8 gün boyunca bu şekilde uygulamaya devam edildi ve tüm hayvanların labirentte yemi bulmak için geçirdikleri süre kaydedildi.

  İstatistiksel Analiz
  Verilerin istatistiksel analizi için Student t testi kullanıldı. Sonuçlar aritmetik ortalama ± standart sapma (Ort.±Ss) olarak gösterildi. Bütün analizlerde SPSS 11.0 for windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) bilgisayar programı kullanıldı ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Klinik Bulgular
  Deney sonunda her iki gruptaki sıçanlarda kilo kaybı, yem ve su tüketiminde her hangi bir azalma görülmedi. Ancak, deney grubunda yer alan sıçanların motor aktivitelerinde belirgin bir artış ve hareketlerinde rahatlık gözlendi.

  Labirent Test Sonuçları
  Koku uygulaması öncesinde, gruplar arasında, hedef gıdanın bulunması için gereken süre açısından bir fark görülmedi (Şekil 2 ve Tablo 1). Koku uygulaması sürecinde ise deney grubundaki sıçanların labirent testinde hedefe varmak için harcadıkları sürenin kontrol grubuna göre daha kısa olduğu görüldü (Şekil 2 ve Tablo 1). Koku uygulaması sırasındaki değerlerde gün ayrımı olmaksızın incelendiğinde, deney grubunda kontrol grubuna göre hedefe varmada belirgin bir süre azalması göze çarpmaktaydı (Şekil 3 ve Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Sıçanların eğitim dönemi ve sonrası hedefe ulaşmak için harcadıkları süre.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Gün ayrımı olmaksızın grupların deney öncesi ve sonrası ortalama değerleri ve karşılaştırma sonuçları. * p<0.001.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Grupların gül kokusuna maruz bırakılmadan önceki eğitim dönemi (1-8. günler) ve kokuyu uygulama dönemi (9-16. günler) boyunca kaydedilen değerler (Her grup için n=7).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Hayvanların gün ayrımı olmaksızın deney öncesi ve sonrası ortalama değerleri ve karşılaştırma sonuçları (Her grup için n=56).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Aromaterapide kullanılan esans yağları aromatik bitkilerden (lavanta, gül, yasemin gibi) genellikle buharla damıtma yöntemi ile elde edilmektedir 2,3. Buharlaşan esans yağları solunum yolu ile vücuda alınır ve tr.olfactorius yolu ile hipotalamus, hipokampus ve limbik sisteme kadar birçok merkezle bağlantılar kurarak çeşitli etkilere neden olurlar 4-7,18.

  Aromaterapi, tıbbi tedaviden parfümeriye kadar geniş bir alanda yıllardır kullanılmaktadır 3. Aromaterapinin medikal, estetik, psikiyatrik ve holistik (beden ve ruh bütünlüğü) olmak üzere dört temel uygulama alanı mevcuttur. Esans yağları, bazı yoğun bakım ünitelerinde havadaki bakteri ve mantarlara karşı kullanılmaktadır. Ayrıca, AIDS gibi hastalıklarda ortaya çıkan fırsatçı enfeksiyonların (candida albicans, cryptococcus neoformans gibi) önlenmesinde de destek amacıyla uygulanmaktadır 8. Yapılan deneysel bir çalışmada, gül esans yağının anti-bakteriyel aktivitesi gösterilmiştir 12. Ayrıca, gül esans yağları kronik ağrı tedavisinde narkotik analjezik ihtiyacını da azaltmaktadır 19.

  Bunun yanı sıra, esans yağlarının hafıza, ruhsal denge ve duygulanım üzerine etkili olduğu ve is verimliliğini artırdığı gösterilmiştir 20. Bu kokuların emosyon ve kognitif fonksiyonlar 5 endokrin sistem 21 ve otonom sinir sistemi 22 üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Japon işçiler üzerinde yapılan bir çalışmada, solunum yolu ile alınan aromaların işçilerin stresini azalttığı, konsantrasyonlarını ve üretkenliklerini de artırdığı tespit edilmiştir 5. Başka bir çalışmada ise, esans yağı verilen bilgisayar operatörlerinde dikkatin ve verimliliğin arttığı gösterilmiştir 3. Öğrencilerin sınav streslerini azaltmak ve konsantrasyonlarını yükseltmek amacıyla da çeşitli aromalardan faydalandığı bildirilmiştir 5,23. Benzer şekilde yabancı dil öğrenen öğrencilerin streslerini gidermek ve dikkatlerini artırmak amacıyla limon aroması kullanıldığı ifade edilmiştir 24. Solunum ve ağız yolu ile uygulanan bazı esans yağlarının Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda semptomları azalttığı ve hafızayı kuvvetlendirdiği belirtilmiştir 9,10. Yine yapılan çalışmalarda gül ve lavanta esans yağlarının, kognitif fonksiyonlar üzerinde rahatlatıcı özellik gösterdiği bildirilmiştir 19,22,23. Yapılan birçok çalışmada, çeşitli aromaların öğrenme sürecinde, dikkat düzeyi ve odaklanma, algı, bilişsel performans, hafıza, ve duygu-durum üzerinde pozitif etkileri olduğunu göstermektedir 16,23,25. Ancak yaptığımız literatür taramalarında, gül yağının hafıza ve öğrenme üzerine etkileri ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır.

  Yapmış olduğumuz bu çalışmada, gül esans yağı uygulanan sıçanların labirent testinde, hedefe varmak için harcadıkları sürenin kontrol grubuna göre daha kısa olduğunu tespit ettik. Bu durum bize gül esans yağının öğrenme sürecinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu etki, koku yollarının stria olfactorius lateralis aracılığı ile hipokampusu etkilemesine bağlı olabilir 18. Bununla beraber, daha önce Almeida RN ve ark. 16 tarafından ifade edildiği gibi, anksiyolitik özelliği olan gül esans yağı duygu-durum düzenleyici ve stresi azaltıcı etkisiyle de bu etkiyi ortaya çıkabilir.

  Sonuç olarak, solunum yolu ile gül esans yağı alan sıçanların, kontrol grubuna göre hedef noktayı daha kısa sürede bulması gül esans yağının öğrenme ve hafızada etkili olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, moleküler ve biyokimyasal düzeyde yapılacak olan çalışmalar bu etkiyi daha net bir şekilde ortaya koyabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Umezu T. Behavioral effects of plant-derived essential oils in the Geller type conflict test in mice. Jpn J Pharmacol 2000; 83: 150- 153.

  2) Lis-Balchin M. Essential oils and ‘aromatherapy’: their modern role in healing. J R Soc Health 1998; 118: 126.

  3) Rimmer K. “Aromatherapy- History & Modern Use of Essentail Oils”. http://www.spiritual.com.au/articles/healing/aromatherapy_krim mer.htm. 02.03.2005.

  4) Savic I, Berglund H, Gulyas B, Roland P. Smelling of Odorous Sex Hormone-like Compounds Causes Sex-Differantiated Hypothalamic Activations in Humans. Neuron 2001; 31: 661- 668.

  5) Broughan C. Odours, emotions, and cognition- How odours may affect cognitive performance. Int J Aromatherapy 2002; 12: 92- 98.

  6) Carvalho-Freitas MI, Costa M. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biol Pharm Bull 2002; 25: 1629-1633.

  7) Komori T, Fujiwara R, Tanida M, Nomura J. Potential antidepressant effects of lemon odor in rats. Eur Neuropsychopharmacol 1995; 5: 477-480.

  8) Diego MA, Jones NA, Field T et al. Aromatherapy positively affects mood. EEG patterns of alertness and math computations. Int J Neurosci 1998; 96: 217-224.

  9) Oh MS, Huh Y, Bae H, Ahn DK, Park SK. The multi-herbal formula Guibi- tang enhances memory and increases cell proliferation in the rat hippocampus. Neurosci Lett 2005; 379: 205-208.

  10) Howes MJ, Houghton PI. Plants used in Chinese and Indian tradational medicine for improvement of memory and cognitive function. Pharmacol, Biochem Behav 2003; 75: 513-527.

  11) Kurkcuoğlu M. Türk Gül Yağı, Konkreti ve Absolüsünün Üretimi ve Özellikleri. Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi AD, 1995.

  12) Basim E, Basim H. Antibacterial activity of Rosa damascena essential oil. Fitoterapia 2003; 74: 394-396.

  13) Demir F, Ozcan M. Chemical and technological properties of rose (Rosa Canina L.) fruits grown wild in Turkey. J Food Eng 2001; 47: 333-336.

  14) Boskabady MH, Kiani S, Rakhshandah H. Relaxant effects of Rosa damascena on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s). J Ethnopharmacol 2006; 106: 377-382.

  15) Mahmood N, Piacente S, Pizza C, Burke A, Khan AI, Hay AJ. The anti-HIV activity and mechanisms of action of pure compounds isolated from Rosa Damascena. Biochem Biophys Res Commun 1996; 229: 73-79.

  16) Almeida R, Simone, CM, Faturib CB, Catallanib B, Leite JR. Anxiolytic-like effects of rose oil inhalation on the elevated plusmaze test in rats. Pharmacol, Biochem Behav 2004; 77: 361-364.

  17) Pitten FA, Kramer A, Herrmann K, Bremer J, Koch S. Formaldehyde neurotoxicity in animal experiments. Pathol Res Pract 2000; 196: 193-198.

  18) Uva L, de Curtis M. Polysynaptic olfactory pathway to the ipsiand contralateral entorhinal cortex mediated via the hippocampus. Neuroscience 2005; 130: 249-258.

  19) Buckle RJ. Aromatherapy in the USA. Int J Aromatherapy 2003; 13: 42-46.

  20) Campenni CE, Crawley EJ, Meier ME. Role of suggestion in odor-induced mood change. Psychol Rep 2004; 94: 1127-1136.

  21) Clark DM. On the induction of depressed mood in the laboratory. Evaluation and comparison of the Velten and Musical Procedures. Behav Res Ther 1983; 5: 27-49.

  22) Haze S, Sakai K, Gozu Y. Effects of Fragrance inhalation on sympathetic Activity in Normal Adults. Jpn.J. Pharmacol 2002; 90: 247-253.

  23) Moss M, Cook J, Wesnes K, Duckett P. Aromas of rosemary and lavender essential oils differentially affect cognition and mood in healty adults. Int J Neurosci 2003; 113: 15-38.

  24) Akpinar B. The Effects of Olfactory Stimuli on Scholastic Performance. Irish Journal of Education 2005; 36: 86-90.

  25) Tildesley NT, Kennedy DO, Perry EK, Ballard CG, Wesnes KA, Scholey AB. Positive modulation of mood and cognitive performance following administration of acute doses of Salvia lavandulaefolia essential oil to healthy young volunteers. Physiol Behav 2005; 83: 699-709.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]