[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 359-365
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
PRİMER LAKRİMAL DRENAJ AMELİYATININ BAŞARISIZ OLDUĞU OLGULARDA İKİNCİ GİRİŞİMDE MİTOMİSİN-C KULLANIMI İLE BİKANALİKÜLER SİLİKON TÜP ENTÜBASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Tamer DEMİR, Burak TURGUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Başarısız dakriosistorinostomi, revizyon dakriosistorinostomi, mitomisin-C, silikon tüp entübasyonu ,Unsuccessful dacryocystorhinostomy, revision dacryocystorhinostomy, mitomycin-C, silicone tube intubation
Özet
Amaç: Primer lakrimal drenaj ameliyatının başarısız olduğu olgularda revizyon dakriosistorinostomi ile mitomisin- C uygulaması ve bikanaliküler silikon tüp ile yapılan kanalikülorinostomi sonuçları araştırıldı.

Gereç ve yöntem: 1999-2000 tarihleri arasında kliniğimizde nüks dakriosistitli en az 4 ay takip edilen 25 hasta çalışma kapsamına alındı. Anastomoz oluşturmak için yeterli kese ve kanalikül dokularının bulunduğu 14 olguya revizyon dakriosistorinostomi ile birlikte mitomisin-C uygulanırken, anastomoz işlemine uygun olmayan 11 olguya anastomoz yapılmaksızın kanalikülonazal entübasyon yapıldı.

Bulgular: Mitomisin-C uygulanan olgularda başarı oranı %92.86 iken, bikanaliküler silikon tüp entübasyonu yapılanlarda bu oran %90.91 olarak tespit edildi (p>0.05).

Sonuç: Primer lakrimal drenaj ameliyatının başarısız olduğu olgularda revizyon dakriosistorinostomi ile birlikte mitomisin-C uygulanması ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonunun kolay uygulanabilir ve başarıyı artırıcı bir faktör olduğu sonucuna varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]