[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 300-303
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mantar Zehirlenmesine Bağlı Gelişen Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Türker YARDAN1, Hızır Ufuk AKDEMİR1, Ahmet BAYDIN1, Mehmet Selim NURAL2, Özgür ECEMİŞ3, Selim GENÇ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Departmanı, SAMSUN, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Mantar zehirlenmesi, akut pankreatit, karaciğer hasarı, Mushroom poisoning, acute pancreatitis, hepatic damage
Özet
Mantar zehirlenmelerinde farklı organ yetersizlikleri görülebilir. Ancak akut pankreatit mantar zehirlenmesinin nadir bir komplikasyonudur. Altmış altı yaşında kadın hasta yabani mantarı yemesinden 24 saat sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı yakınmaları ile acil servisimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet vardı. Başvuru anında serum hepatik transaminazlar, amilaz ve lipaz düzeylerinde yükseklik saptandı. Çekilen bilgisayarlı batın tomografisinde peripankreatik mayi görüldü. Hasta mantar zehirlenmesine ve akut pankreatit tanılarıyla acil yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Takip süresince klinik durumu iyi olan hastanın hepatik transaminazları ve pankreatik enzim düzeyleri progresif olarak azaldı. Komplikasyon gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi. Mantar zehirlenmesinin ve akut pankreatitin erken semptomları benzerdir. Mantar zehirlenmeli hastalarda diğer organ yetersizliklerinin yanı sıra akut pankreatit olasılığı düşünülmelidir. Akut pankreatit ve mantar zehirlenmesinin erken tanısı ve uygun tedavisi iyi prognozun sağlanması ve komplikasyonların önlenmesine katkı sağlayabilir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yabani mantar türlerinin yenmesi sonucunda hastanın klinik tablosu gastroenteritten ölümcül karaciğer nekrozuna kadar çeşitlilik gösterebilir1,2. Doğada yaklaşık 5000 mantar türü bulunmakla birlikte bunların yaklaşık 100 tanesi toksin ihtiva etmektedir3. Her bir mantar türü toksik etkilerini farklı yollarla meydana getirir ve belli organ sistemlerini etkiler3,4. Toksik mantarın yenilmesi sonrasında ortaya çıkan semptom ve bulgular değişkenlik gösterir. Gastrointestinal sistem (GİS) bulguları genelde ortak bulgu olarak karşımıza çıkar3. İlerleyen dönemlerde ise karaciğer yetmezliği başta olmak üzere görülen organ yetmezlikleri ve komplikasyonlar mortaliteyi belirler. Mantar zehirlenmelerinde ortaya çıkan semptomların spesifik olmaması zehirlenmenin erken dönemde tanınmasını engelleyebilir.

  Akut pankreatit (AP), pankreasın çeşitli derecelerde etkilendiği inflamatuar bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Akut pankreatitin en sık nedenleri safra taşları ve alkoldür5. Literatürde, mantar zehirlenmesi ve AP birlikteliğini gösteren çok az sayıda çalışma vardır6-8. Akut pankreatit ve mantar zehirlenmelerinin erken belirtilerinin benzer olması bu iki klinik tablonun ayrımını güçleştirebilir. Bu çalışmanın amacı, yabani mantar yenilmesi sonrasında karaciğer hasarı ve AP gelişen bir olguyu sunmak ve klinik takibine dikkat çekmektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Altmış altı yaşında kadın hasta bulantı, kusma ve karın ağrısı yakınmaları ile acil servisimize başvurdu. Hastamızın yaklaşık 24 saat önce ormandan topladığı mantarı yediğini ve mevcut yakınmalarının mantarı yedikten 2-3 saat sonra başladığını öğrendik. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon ve diabetes mellitus vardı ancak alkol kullanımı hikâyesi yoktu. Hastanın vital bulguları; kan basıncı: 160/90mmHg, nabız: 84/dakika, solunum sayısı: 20/dakika ve ateş: 36,4ºC idi. Fizik muayenede; barsak seslerinde artma ve epigastriyumda hassasiyet saptandı. Hastanın laboratuar incelemesinde; AST: 235U/L, ALT: 193U/L, Amilaz: 529U/L, Lipaz: 1090U/L iken diğer parametreler normaldi. Karnın ultrasonografik incelemesi radyolog tarafından normal olarak yorumlandı. Bunun üzerine AP ön tanısı ile Bilgisayarlı Batın Tomografisi (BBT) planlandı. Çekilen BBT'sinde peripankreatik sıvı tespit edildi (Resim 1). Hasta gastroenteroloji bölümü tarafından değerlendirildi ve acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastaya nazogastrik dekompresyon, sıvıelektrolit desteği ve semptomatik tedavinin yanı sıra ilk iki gün intravenöz yolla 500 bin ünite/kg/gün dozunda pensilin G uygulandı. Takip süresince hastanın transaminaz, amilaz ve lipaz düzeyleri progresif olarak azaldı ve normal düzeylerine geriledi (Tablo 1). Genel durumu düzelen hasta tedavisinin 5. gününde şifa ile taburcu edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Kontrastlı aksiyel bilgisayarlı tomografi kesiti. Pankreasın parankim kontrastlanması normaldir. Ancak pankreas kuyruğu çevresinde minimal sıvı görülmektedir (ok).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastanın laboratuar bulguları.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Mantar zehirlenmelerinin çoğu doğadan toplanan yabani mantarların yenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Mantar zehirlenmelerinde yenen mantarın türüyle ilişkili olarak gelişen zehirlenme belirtileri hafif GİS yakınmalardan, multiorgan yetmezliği ve ölümle sonlanabilen ağır sitotoksik tabloya kadar değişkenlik gösterir. Erken dönemde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler ön plandadır. Ayrıca erken nörolojik yakınmalar; baş ağrısı, baş dönmesi, öfori, bilinç kaybı, görme bozukluğu, sanrının yanı sıra antikolinerjik ve muskarinik belirtiler de gözlenebilmektedir9. Mantar zehirlenmeleri yakınmaların başlangıç zamanına göre erken (ilk 6 saate içinde) ve geç (6 saatten sonra) başlangıçlı yakınmalar olarak görülebilmektedir. Gecikmiş olarak başlayan yakınmalar %90 ölümcüldür. Zehirli olan ve olmayan türdeki mantarların birlikte alımı söz konusu olabilir ve yakınmaların erken başlaması ciddi bir mantar zehirlenmesini dışlamaz10. Aynı türden olsalar dahi mantar yenilmesinin ardından kişiler arasında farklı etkilenmelerin olabileceği rapor edilmiştir11. Ayrıca mantar zehirlenmelerinde görülen gastrointestinal yakınmalar başka bir GİS patolojisi ile de karışabilir12. Olgumuzda yakınmalar ilk 3 saatte başlamasına rağmen transaminazlarda artış ile karaciğerde hasar gelişmiştir.

  Akut pankreatit, klinik olarak ani başlayan karın ağrısı ile birlikte serumda ve/veya idrarda pankreas sindirim enzimlerinin yükselmesi ve pankreasta radyolojik değişikliklerin bulunması ile tanımlanır13. Olgumuzun, acil servise başvuru esnasında karın ağrısı, bulantı ve kusma mevcuttu. Yapılan laboratuar incelemesinde amilaz ve lipaz değerleri yüksek saptandı ve çekilen BBT'si akut pankreatit ile uyumlu idi.

  Mantar zehirlenmelerinin tanısı genellikle anamnez, mantar türlerinin incelenmesi ve klinik belirtiler ile konabilir. Hastanemizde toksikolojik inceleme yapılamadığı için bizim olgumuzda zehirlenme tanısı anamnez ve klinik bulgulara dayanarak konulmuştur. Mantar zehirlenmesi bulunan hastaların takibi tam kan sayımı, tam idrar incelemesi, kan sekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon parametleri, fibrinojen ve kan gazı incelemeleri ile yapılması gerektiği bildirilmiştir3. Mantar alımını takiben 36 saat içerisinde periyodik olarak karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren testlerin tekrarlanması önerilmektedir14. Karaciğer hasarı, mantar alımını takiben 24-36 saat sonra transaminazlarda hızlı bir yükselme ile kendini gösterir9. Mantar zehirlenmelerinde toksinler tüm vücudu etkilemelerine rağmen özellikle karaciğer ve böbrek yetmezliği bu hastalardaki temel mortalite ve morbidite nedenidir. Karaciğer yetmezliği açısından kötü prognostik faktörler bilirubin ve transaminaz düzeylerinde belirgin artma, protrombin zamanının çok uzamış olması ve hipoglisemidir1. Böbrek yetmezliği; hepatorenal sendrom ve alfa amanitinin doğrudan böbrek üzerine olan toksik etkisiyle ilişkilidir15. Bizim olgumuzda hepatik transaminazlarda hafif yükselme olmasına rağmen renal fonksiyonların normal olduğu tespit edildi.

  Mantar toksinleri farklı organları etkilemesine rağmen literatürde mantar zehirlenmesi sonucu gelişen AP olgusu nadirdir. Bildirilen bu olgularda AP kliniği ciddi karaciğer yetersizliği ile birliktedir ve bu klinik tablodan siklopeptid yapı içeren Amanita phalloides sorumlu tutulmaktadır6-8. Mantar zehirlenmelerinde AP gelişiminde farklı mekanizmalar mevcuttur. Siklopeptid içeren mantarlar RNA polimeraz II inhibisyonu yaparak etki gösterirler. RNA polimeraz II inhibisyonu protein sentezinde önemli rol oynayan karaciğer ve böbrek gibi organları hedef organ durumuna getirir. Bu grup mantar zehirlenmelerinin ilk fazı diğer mantar zehirlenmelerine benzer ve gastroenteritten ayırt edilemeyebilir. Ciddi karın ağrısı, kusma ve ishal alımdan 6-10 saat sonra başlar. Birkaç saat süren bu dönemin ardından hastanın kendini iyi hissettiği fakat karaciğer enzimlerinin yükselmeye başladığı ikinci evre başlar. Üçüncü evre ise genellikle alımdan 4-5 gün sonra görülen ciddi karaciğer, böbrek ve nadiren pankreatik etkilenme evresidir. Bu evrede hastada halsizlik, idrarda koyulaşma, ciltte sararma, karın ağrısı ve iştahsızlık bulunabilir. Ayrıca karaciğer enzimleri, üre, kreatinin ve bilirubin düzeylerinde yükseklik, pıhtılaşma testlerinde bozukluk, hipoglisemi ve hipokalsemi saptanabilir16. Mantar toksinlerinin pankreas hücrelerine direkt toksik etkileri de akut pankreatit nedeni olabilir. Siklopeptid yapı içeren mantarlar glukoz, kalsiyum ve tiroid dengesini sağlayan hormonları da etkileyebilir. Pankreas β hücreleri üzerinde direkt toksik etki sonucu insülin ve C-peptid enzim düzeylerinde de artışa neden olabilir. Bu insülin salınımı hepatoselüler hasar öncesi hipoglisemi ile sonuçlanır. Serum kalsitonin düzeyinde artışa bağlı hipokalsemi gelişebilir6. Olgumuzda karaciğer enzimleri ve pankreatik enzimlerde artış mantar alımından 24 saat sonra saptanmıştır. Ayrıca hastanın takibi süresince pıhtılaşma bozukluğu, börek fonksiyon kaybı, hipoglisemi, hipokalsemi ve bilirubin miktarında artış tespit edilmemiştir. Bu nedenle hastamızın siklopeptid içermeyen başka bir mantar türü ile zehirlenmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Muskarinik mantarlar etkilerini alımdan sonra ilk 3 saat içinde gösterirler. Bu mantarlar postganglionik parasinaptik reseptörleri stimüle ederler ve kolinerjik sendroma (salivasyon, lakrimasyon, diyare, bronkore, ürinasyon vb.) neden olurlar16. Mantar zehirlenmelerinde AP gelişimine neden olabileceği düşünülen diğer bir mekanizma ise organofosfat zehirlenmelerinde olduğu gibi aşırı kolinerjik uyarıdır. Bu durumda pankreas ve kanallarında aşırı basınç artışı ve buna bağlı olarak pankreas salgılarının doğal akışının bozulması AP'e neden olabilir17. Bizim olgumuzda başvuru anında belirgin kolinerjik bulgular tespit edilmemiştir.

  Mantar zehirlenmesi tespit edilen olgular için standart bir tedavi stratejisi veya antidot tedavisi yoktur9. Tedavide sıvı elektrolit desteğinin yanı sıra, erken dönemde toksinin gastrointestinal sistemden emilimini engellemek için gastrik lavaj uygulanır ve aktif kömür verilir. Diğer tedavi ajanları ise Silibinin, Penisilin G, Thioctic asit ve N-asetilsistein'dir. Mantar zehirlenme olgularında sodyum bikarbonat ile diürez uygulanabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur14. Ayrıca plazmaferez, hemoperfüzyon ve hemodiyaliz diğer tedavi seçenekleridir. Ciddi karaciğer yetmezliği gelişmesi halinde karaciğer transplantasyonu tek tedavi seçeneği olabilir1. AP'te ise tedaviyi etyoloji ve pankreatitin klinik şiddeti belirler. AP'te sıvı-elektrolit tedavisi, gastrik ve pankreatik sekresyonların kontrolü, özellikle bulantı ve kusması olan hastalarda nazogastrik dekompresyon yapılması ve antibiyotikler tedavinin temel noktalarıdır. Olgumuzda gelişen karaciğer hasarı ve AP uygulanan tedavi ile komplikasyonsuz olarak iyileşmiştir. Mantar zehirlenmesinde AP tespit edilmesi durumunda her iki klinik tabloya uygun tedavi planı oluşturulmalı ve gelişebilecek olası komplikasyonlar yakından izlenmelidir.

  Sonuç olarak; mantar zehirlenmeleri karaciğer yetersizliği başta olmak üzere multiorgan yetersizliğine ve ölüme neden olabilir. Mantar zehirlenmesi sonucu başvuran ve karın ağrısı mevcut hastalarda AP olabileceği de düşünülmelidir. Bu zehirlen-meye eşlik eden AP varlığında zehirlenme tedavisinin yanı sıra AP kliniğine uygun tedavi yaklaşımı uygulanmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ergüven M, Çakı S, Deveci M. Mantar Zehirlenmesi: 28 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 249-253.

  2) Chaparrosko D, Becaroski N, Babulovska A. Alanine transaminase and prothrombin time abnormalities following mushroom poisoning. Toxicol Lett 2006; 164 Suppl 68:S99.

  3) Aggarval P, Wali J. Environmental toxins:Mushrooms. In: Diagnosis & management of common poisonings. Oxford University Press; 1997: 384-388.

  4) Trestrail JH III. Mushroom poisoning in the United States-an analysis of 1989 United States Poison Center data. J Toxicol 1991; 29: 459-465.

  5) Vissers RJ, Abu-Laban RB. Acute and Chronic Pancreatitis. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds.), Emergency Medicine: A comprehensive Study Guide (5th ed). New York, McGraw-Hill Co, 2000; 588-592.

  6) Paar WD, Müller A, Spengler U et al. Progress of acute liver failure and indications for liver transplantation. Dtsch Med Wochenschr 1998; 123: 549-555.

  7) Forró M, Mándli T. Liver transplantation after Amanita phalloides poisoning from the viewpoint of anesthesia and intensive care based on three cases. Orv Hetil 2003; 144: 269-

  8) Beckurts KT, Hölscher AH, Heidecke CD, et al. The role of liver transplantation in the treatment of acute liver failure following Amanita phalloides poisoning. Dtsch Med Wochenschr 1997; 122: 351-355.

  9) Schneider SM, Brayer A. Mushroom poisoning. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS, editors. Emergency Medicine: A compherensive study guide, fifth edition. New York: McGraw Hill Co.,2000.p.1317-1322.

  10) Saviuc P, Flesh F. Acute higher fungi mushroom poisoning and its treatment. Presse Med 2003; 32: 1427-1435.

  11) Perez Moreno J, Ferraro Cerrato R. A rewiew of mushroom poisoning in Mexico. Foad Addit Contam 1995;12.335-360.

  12) Unluoglu I, Cevik AA, Bor O, Tayfur M, Sahin A. Mushroom poisoning in children in Central Anatolia. Vet Hum Toxicol 2004; 46: 134-137.

  13) Lowe ME, Whitcomb DC. Acute and chronic pancreatitis. In: Walker WA, Goulet O, Kleinman RE, Sherman PM, Shneider BL, Sanderson IR(eds). Pediatric Gastrointestinal Disease(4th ed), Vol 2. Ontario: BC Decker, 2004; 2: 1584-1597.

  14) Satora L. Non-spesific mushroom poisoning. Vet Hum Toxicol 2004; 46: 224.

  15) Sarıkayalar F, Saltık IN. Mantar Zehirlenmesi ve Tedavisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1993; 7: 293-296.

  16) Cevik AA, Ergün N. Mantar Zehirlenmeleri. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 129-134.

  17) Hsiao CT, Yang CC, Deng JF, Bullard MJ, Liaw SJ. Acute pancreatitis following organophosphate intoxication. J Toxicol Clin Toxicol 1996; 34: 343-347.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]