[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2014 Yılı İnvaziv Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Şafak ÖZER BALİN1, Affan DENK2
1Harput Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonları, yoğun bakım ünitesi, antibiyotik direnci, sürveyans, Nosocomial infections, intensive care unit, antibiotic resistance, surveillance
Özet
Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) gelişen invaziv alet ilişkili hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de hastaya dayalı, aktif, prospektif sürveyans yapıldı. Hastane enfeksiyon etkeni olarak izole edilen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Çalışma boyunca 424 hasta, 1989 hasta günü izlendi. Bu sürede 27 hastada 47 hastane enfeksiyon atağı tanımlandı. Hastane enfeksiyon hızı %11.1, hastane enfeksiyon insidans dansitesi binde 23.6 olarak hesaplandı. En sık saptanan hastane enfeksiyon tipi ventilatör ilişkili pnömoni (%57.5) idi. İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyon tanısı alan hastalardan 47 mikroorganizma izole edildi. En sık izole edilen mikroorganizma Acinetobacter spp. (n=15; %31.9) idi. Acinetobacter türlerine karşı en etkili antibiyotikler kolistin ve tigesiklin (her ikisine de direnç saptanmadı), Escherichiacoli ve Klebsiella spp.'ye karşı imipenem ve aminoglikozidler, Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı ise kolistin idi. Acinetobacter spp.'de imipenem direnci %87 bulunurken, P. aeruginosa suşlarının tümü imipeneme dirençli saptandı. Gram-pozitif bakterilerin tümü metisiline dirençli ancak vankomisine duyarlı bulundu.

Sonuç: Bu sürveyans çalışması sonucu, hastanemiz Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de mikroorganizma dağılımı ve direnç durumları belirlenerek akılcı antibiyotik kullanımı ve dirençli mikroorganizmalarla mücadele sağlanacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Hastane enfeksiyonları hastaneye başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan, yatıştan 48 saat sonra ortaya çıkan ya da hastanede gelişmesine rağmen taburcu olduktan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır1. Hastane enfeksiyonu, yoğun bakım hastalarında altta yatan primer hastalıkları ile birlikte yüksek mortalite ve morbiditeye neden olur. Ayrıca hastane yatış süresinin uzaması, tedavi maliyetini de önemli ölçüde artırır. Bu nedenle yoğun bakım hastalarının hastane enfeksiyonlarından korunması ve enfeksiyon kontrolü son derece önemlidir2,3.

  Hastanedeki hastaların sadece %5-10'u yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatmasına rağmen, hastane enfeksiyonlarının yaklaşık üçte birinin YBÜ'de ortaya çıktığı gösterilmiştir. YBÜ'de yatan hastaların genel durum bozukluğu, kalış süresinin uzun olması, hastalara uygulanan mekanik ventilasyon, üriner kateterizasyon ve santral venöz kateterizasyon gibi invaziv işlemler nedeniyle bu ünitelerde hastane enfeksiyonu görülme sıklığı diğer kliniklere kıyasla 5-10 kat daha yüksektir2,4,5. Ayrıca YBÜ'de yatan hastalarda sıklıkla geniş spektrumlu antibiyotiklerin özellikle üçüncü kuşak sefalosporinler, florokinolonlar ve karbapenem türevlerinin kullanılması hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalarda büyük ölçüde ilaç direncine neden olmakta ve bunun sonucunda dirençli bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlarla daha sık karşılaşılmaktadır5,6.

  Yoğun bakım ünitesindeki mikroorganizma ve direnç profilleri hastaneler arası farklılık göstermektedir, bu nedenle erken dönemde kültürler sonuçlanmadan etkin ampirik antibiyoterapinin başlanabilmesi için her hastanenin kendine ait florayı belirleyen sürveyans çalışmalarını düzenli olarak yürütmesi gerekir7-9.

  Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesi YBÜ'de takip edilen hastalarda gelişen invaziv alet ilişkili hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi ve bu sonuçlar doğrultusunda akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlanması amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Elazığ Harput Devlet Hastanesi 317 yatak kapasiteli olup ikinci basamak sağlık hizmeti vermektedir. Hastanede 6 yataklı Anestezi ve Reanimasyon YBÜ bulunmaktadır. Çalışmamızda Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de takip edilen 424 hasta, invaziv alet ilişkili hastane enfeksiyonları açısından hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlenmiştir. Hastane enfeksiyon tanısı konulmasında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) tarafından belirlenen tanı kriterleri esas alınmıştır10.

  Hastane enfeksiyon etkeni olarak izole edilen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri Klinik ve Laboratuar Standartları Enstitüsü (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir11. Antibiyotik duyarlılık sonuçları duyarlı ve dirençli olarak değerlendirilmiştir.

  Hastane enfeksiyonu hızı: (hastane enfeksiyonu sayısı / yatan hasta sayısı) x 100 formülü ile hastane enfeksiyonu insidans dansitesi: (hastane enfeksiyonu sayısı / hasta günü) x 1000 formülü ile; ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı: (VİP sayısı / ventilatör günü) x 1000 formülü ile; santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE) hızı: (SVKİ-KDE sayısı / santral venöz kateter günü) x 1000 formülü ile ve üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE) hızı: (ÜKİ-ÜSE sayısı / üriner kateter günü) x 1000 formülü ile; invaziv alet kullanım oranı: invaziv alet günü / hasta günü formülü ile hesaplanmıştır.

  Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanıldı. Parametrik veriler ortalama ± standart sapma, kategorik veriler % olarak sunuldu. Tüm istatistiksel veriler için p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışma boyunca Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de 424 hasta 1989 hasta günü izlendi, bu sürede 27 hastada 47 hastane enfeksiyon atağı tanımlandı. Hastane enfeksiyon hızı %11.1; hastane enfeksiyon insidans dansitesi binde 23.6 olarak hesaplandı. En sık saptanan hastane enfeksiyon tipi %57.5 oranı ile VİP idi. Bunu ÜKİ-ÜSE ve SVKİ-KDE takip etti. İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyon hızları Tablo 1'de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyon hızları (binde)*

  İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyon tanısı alan hastalardan 47 mikroorganizma izole edilmiş, bunların 39'unu (%83) Gram-negatif bakteriler, 8'ini (%17) Gram-pozitif bakteriler oluşturmuştur. Gram-negatif bakteriler içerisinde en sık Acinetobacter türleri, Gram-pozitif bakterilerden ise en sık koagülaz-negatif stafilakoklar (KNS) tanımlanmıştır. Hastane enfeksiyon etkenlerinin spesifik bölgelere göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Hastane enfeksiyon etkenlerinin spesifik bölgelere göre dağılımı (n)

  Gram-negatif bakterilerde duyarlılık sonuçlarına göre en etkili antibiyotikler; Acinetobacter türlerine karşı kolistin ve tigesiklin, E. coli ve Klebsiella suşlarına karşı imipenem ve aminoglikozidler, P. aeruginosa suşlarına karşı ise kolistin idi. Acinetobacter spp.'de karbapenem direnci %87 bulunurken, P. aeruginosa suşlarının tümü imipeneme dirençli saptandı. Gram-negatif bakterilere karşı antibiyotik direnci Tablo 3'te gösterilmiştir. Gram-pozitif bakterilerin tümü metisiline dirençli ancak vankomisine duyarlı bulundu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Gram-negatif mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç oranları (%).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hastane enfeksiyonları tüm dünyada oldukça önemli bir problemdir12. Yoğun bakım üniteleri, hastane kökenli enfeksiyonlar için en riskli yerler olup, hastane enfeksiyonlarının %25-50'si bu ünitelerde gelişmektedir13. YBÜ'deki enfeksiyon sıklığı; YBÜ'nün çeşidi (dahili, cerrahi), enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması, sürveyans yöntemi gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Ülkemizde YBÜ'deki enfeksiyonları kapsayan sürveyans çalışmalarında, enfeksiyon oranlarında hastaneler arasında büyük farklılıklar olduğu ve hastane enfeksiyon hızının %5.3-56.1 arasında değiştiği gösterilmiştir14,15. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda hastane enfeksiyon insidansını 1000 hasta gününde Öncül ve arkadaşları 15, Ertürk ve arkadaşları 21, Köksaldı-Motor ve arkadaşları 29.8, Gözütok ve arkadaşları ise 52.9 olarak bildirmişlerdir15-18. Çalışmamızda hastane enfeksiyon hızı % 11.1, hastane enfeksiyon insidans dansitesi binde 23.6 olarak bulunmuştur. Bu sonuçların ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür.

  Yoğun bakım ünitesinde sıklıkla görülen hastane enfeksiyonları; pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonlarıdır19-22. Yetmiş beş ülkede 1265 YBÜ'yü içeren “European Prevalence of Infection in IntensiveCare (EPIC II)” çalışması olarak bilinen “Avrupa'da YBÜ'de enfeksiyon prevalansı” çalışmasında yoğun bakım enfeksiyonlarının %64'ünün solunum kaynaklı olduğu belirtilmiştir23. Göktaş ve ark.24 %52.5, Ok ve ark.25 %49.2, Gürbüz ve ark.26 %47.2 oranı ile YBÜ'de en sık VİP'i tespit etmişlerdir. Çalışmamızda da YBÜ'de en sık rastlanan HE %57.5 oranı ile VİP bulundu. Çalışmamızda VİP oranının yüksekliği, kateter bakımında ve izleminde aseptik tekniklere yeterince uyulmamasına bağlanmıştır.

  Üriner sistem enfeksiyonları, YBÜ'de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, YBÜ'de gelişen ÜKİ-ÜSE oranları %20-65 arasında bildirilmiştir27. Gözütok ve ark.15 %41.5, Köksaldı-Motor ve ark.16 %39.6 oranı ile YBÜ'de en sık ÜKİ-ÜSE saptamışlardır. Çalışmamızda ÜKİ-ÜSE %25.5 oranı ile diğer birçok çalışmaya kıyasla düşük bulunmuştur.

  Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, YBÜ'de yatan hastalarda meydana gelen ölümlerin en önemli nedenleri arasındadır. Köksaldı-Motor ve ark.16 SVKİ-KDE oranını %25.9, Görenek ve ark.28 %20.4, Gözütok ve ark.15 %16.8, Karahocagil ve ark.29 %13.4 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda %17 oranında SVKİ-KDE tespit edilmiş olup diğer çalışmalara benzer sonuçlar elde edilmiştir.

  Yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane enfeksiyonlarına neden olan etkenler her hastanede farklı olabileceği gibi, aynı birimde de zaman içinde değişim gösterebilir5. EPIC II çalışmasında; enfekte hastalardan alınan çeşitli örneklerin %70'inde etken izolasyonu gerçekleştirilirken, bunların %62'sinde Gram-negatif, %47'sinde Gram-pozitif bakteriler, %19'unda ise mantarlar tespit edilmiştir23. Ülkemizdeki bir çalışmada Gram-negatif bakterilerin oranı %59.3, Gram-pozitiflerin oranı ise %40.7 olarak bulunmuştur24. Çalışmamızda etken mikroorganizmaların %83'ünü Gram-negatif, %17'sini ise Gram-pozitif bakteriler oluşturmuştur.

  Enfeksiyon etkenlerinin hastane enfeksiyon tiplerine göre dağılımına bakıldığında ÜKİ-ÜSE ve VİP'de Gram-negatif bakterilerin, KDE'de ise Gram-pozitif bakterilerin daha çok izole edildiği gözlenmektedir18. Çalışmamızın sonuçları da bu verilerle benzer olup; merkezimizde VİP'de Acinetobacter türleri, ÜKİ-ÜSE'de E. coli ve KDE'de Gram-pozitif koklar sorun mikroorganizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Yoğun bakım ünitesinde antibiyotiklerin yaygın kullanımı ile birlikte Gram-negatif bakterilerde karbapenemlere ve diğer geniş spektrumlu beta laktam antibiyotiklere, stafilokoklarda ise metisiline direnç oranlarının arttığı bildirilmiştir22.

  Acinetobacter; VİP'de en sık etken olarak karşımıza çıkan, nonfermentatif, Gram-negatif bir kokobasildir30. Su, toprak, hayvan dokuları gibi çeşitli ortamlarda bulunmakta, nadiren de insan deri mikroflorasında yer alabilmektedir. Özellikle YBÜ'de gelişen enfeksiyonların önemli etkenlerinden biridir. Acinetobacter türlerinin hastane ortamında uzun süre yaşayabilmesi, temas yoluyla bulaşması ve artan dirençten dolayı tedavilerinin zor olması nedeniyle bu mikroorganizma ile mücadele özel bir öneme sahiptir ve büyük bir çaba gerektirmektedir31. Ertürk ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada Acinetobacter suşlarına karşı imipenem direnci %92, amikasin direnci ise %80 olarak bulunmuştur18. Tomak ve ark.32, Anestezi YBÜ'de VİP etkeni Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarını incelemişler; Acinetobacter suşlarının imipeneme %90, siprofloksasine %60, amikasine %57 dirençli olduğunu, kolistin ve tigesikline karşı ise direnç tespit edilmediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda Acinetobacter türlerine karşı imipenem ve sefoperazon-sulbaktam direnci %87, trimetoprim-sulfametoksazol direnci %47, amikasin, siprofloksasin ve ampisilin-sulbaktam direnci %100 oranında bulunurken, tigesiklin ve kolistine karşı direnç saptanmamıştır. Acinetobacter suşlarının karbapenem duyarlılığındaki azalmanın nedeninin yoğun antibiyotik kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Hastanemizdeki mevcut direnç durumu, Acinetobacter enfeksiyonlarında yeni tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir.

  Geniş etki spektrumlu bir antimikrobiyal olan tigesiklin ve ciddi nefrotoksisitesi olmasına rağmen kolistin alternatif tedavi seçenekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Escherichia coli, sahip olduğu virulans özellikleri ve tüm dünyada artan antibiyotik direnci nedeniyle başta ÜKİ-ÜSE olmak üzere toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyon etkenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır33. Ülkemizde YBÜ'de yapılan bir çalışmada E. coli suşlarına karşı sefalosporin direnci %83.3, ampisilin direnci %72.4, siprofloksasin direnci %58.6, amikasin direnci %16.6, karbapenem direnci ise %6.8 saptanmıştır15. Başka bir çalışmada E. coli'ye karşı imipenem direnci %7 olarak bulunurken, amikasin direnci saptanmamıştır18. Çalışmamızda da benzer olarak ampisilin-sulbaktama %92, siprofloksasine %58, gentamisine %33, özellikle yatan hastalarda ve ampirik tedavide sıkça kullanılan seftriaksona ise %67 gibi oldukça yüksek oranlarda direnç saptandı. Çalışmamızda E.coli'ye karşı imipenem ve amikasin %8 direnç oranıyla en etkili antibiyotikler olarak bulundu.

  Yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ilişkili enfeksiyon etkenlerinin araştırıldığı birçok çalışmada Gram-pozitif bakteriler, daha az görülmesine rağmen, özellikle KDE'de önemini hala korumaktadır. Ok ve ark.25 metisilin direncini S. aureus'da %80, KNS'de %63.3 olarak bildirmişlerdir. Kiremitçi ve ark.34 S. aureus'da %81.7, KNS'de %88.4 oranında metisilin direnci saptamışlardır. Başka bir çalışmada metisilin direnci stafilokoklarda %74 olarak bulunmuştur18. Çalışmamızda stafilokokların tümü metisiline dirençli saptanmıştır. Bu durumun örnek sayısının azlığı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Buna karşın vankomisin direnci görülmemiştir.

  Yoğun bakım ünitesinde geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması hastalarda dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyona ve enfeksiyona yol açmaktadır. YBÜ'de ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisindeki güçlük, mortalite oranlarını artırmaktadır6. YBÜ'de gelişebilecek enfeksiyonların önlenebilmesi için düzenli sürveyans çalışmalarının yapılarak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Her ünite kendi hasta profilini, florasını ve bunların direnç paternlerini sürveyans çalışmaları yaparak saptamalı ve buna göre tedavi stratejilerini belirleyip, bu doğrultuda akılcı antibiyotik kullanımına önem vermelidir. Ayrıca YBÜ'deki hastalara endikasyonsuz invaziv girişimlerin uygulanmaması, invaziv kateterlerin mümkün olduğunca erken çıkarılması, başta el yıkama olmak üzere enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilmesi, personel eğitimi, uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenmesi, dirençli patojenlerle enfekte hastaların izole edilerek etkenin hastalar arasında geçişin engellenmesi ile hastane enfeksiyonlarının önemli ölçüde azalacağı unutulmamalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Çetin ES, Aynalı A, Demirci S, Aşçı S, Arıdoğan BC. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen hastane infeksiyonu etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2009; 62: 13-7.

  2) Özsüt H. Yoğun bakım ünitesinde infeksiyon sorunu. Hastane İnfeksiyonları Derg 1998; 14: 1-5.

  3) Willke A. Hastane enfeksiyonlarının etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Akalın E, editör. Hastane Enfeksiyonları. Ankara: Güneş Kitabevi, 1993: 45-9.

  4) Akalın H, Özakın C, Kahveci F. Yoğun bakım biriminde en sık izole edilen gram-negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Derg l999; l2: 65-8.

  5) Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. Ankem Derg 2010; 24: 12-9.

  6) Yalçın AN. Yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımı ve direnç sorununa genel bakış. Ankem Derg 2009; 23: 136-42.

  7) Nerjaku V, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L. Bir askeri hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg 2004; 46: 305-10.

  8) Önen MR, Üstün C, Erginoglu U. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde nöroşirürji hastalarında gelişen hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi. Flora 2011; 16: 107-13.

  9) Inan A, Ozgultekin A, Akcay SS, et al. Alterations in bacterial spectrum and increasingresistan cerates in isolated micro organisms from device-as sociated in fections in an intensivecare ünit of a teaching hospital in Istanbul (2004-2010). Jpn J Infect Dis 2012; 65: 146-51.

  10) Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections 1988. Am J Infect Control 1988; 16: 128-40.

  11) Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twentieth informational supplement, M100-S20, CLSI, Wayne PA, 2010.

  12) Gürler N. Pediatrik nozokomiyal infeksiyonlarda etken mikro organizmalar ve antibiyotiklere direnç. Ankem Derg 2004; 18: 141-7.

  13) Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in the Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. EPIC International Advisory Comittee. JAMA 1995; 274: 639-44.

  14) Akalin H. Infections in intensivecareunits: risk factors an depidemiology.Turkish Journal of Hospital Infections 2001; 5: 5-16.

  15) Gözütok F, Sarıgüzel FM ve ark. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2013 yılında gelişen hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi. Ankem Derg 2014; 28: 86-93.

  16) Motor VK, Evirgen Ö, İnci M, Özer B, Önlen Y. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde hastane infeksiyonlarına neden olan Gram-negatif mikroorganizmaların değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Derg 2012; 16: 86-90.

  17) Öncül A, Koçulu S, Elevli K. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012; 46: 60-6.

  18) Ertürk A, Çiçek AÇ, Köksal E, Köksal ZŞ, Özyurt S. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Ankem Derg 2012; 26: 1-9.

  19) Erbay H, Yalcin AN, Serin S. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. Int Care Med 2003; 29: 1482-8.

  20) Çelik İ, İnci N, Denk A, Sevim E, Yaşar D, Yaşar MA. Prevalance of hospital acquired infections in anes the siology intensive care unit. Fırat Tıp Derg 2005; 10: 132-5.

  21) Özer B, Otkun MT, Memiş D, Oktun M. Yoğun Bakım Ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri, antibiyotik duyarlılıkları ve antibiyotik kullanımı. İnfeksiyon Derg 2006; 20: 165-70.

  22) Akın A, Çoruh AE, Alp E, Canpolat DG. Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl içerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Derg 2011; 33: 7-16.

  23) Vincent JL, Rello J, Marshall J, et al. International study of the prevalence an doutcomes of infection in intensive care units.JAMA 2009; 302: 2323-9.

  24) Göktaş U, Yaman G, Karahocagil MK ve ark. Anestezi yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Dern Derg 2010; 8: 13-7.

  25) Ok G, Gazi H, Tok D, Erbüyün K. Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Yoğun Bakım Derg 2007; 7: 452-7.

  26) Gürbüz A, Sungurtekin H, Gürbüz M, Kaleli İ. Anestezi yoğun bakım ünitesinde görülen hastane enfeksiyonları. Türk Yoğun Bakım Dern Derg 2010; 8: 6-12.

  27) Leblebicioğlu H, Esen S, Turkish Nosocomial Urinary Tract Group. Hospital- acquired urinary tractinfections in Turkey: a national multicenter point prevelance study. J HospInfect 2003; 53: 207-10.

  28) Görenek L, Beşirbellioğlu B, Gül C, Tabak F, Hacıbektaşoğlu A. GATA Eğitim Hastanesinde hastane infeksiyonu insidansı. Hastane İnfeksiyonları Derg 1997; 1: 97-100.

  29) Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U ve ark. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Tıp Derg 2011; 18: 27-32.

  30) Horrevorts A, Bergman K, Kollee L, Breuker I, Tjernberg I, Dijkshoorn L. Clinical and epidemiological investigations of Acinetobacter genomospecies 3 in a neonatal in tensive care unit. J Clin Microbiol 1995; 33: 1567-72.

  31) Karah N, Sundsfjord A, Towner K, Samuelsen Q. Insights into the global molecular epidemiology of carbapenem non-susceptible clones of Acinetobacter baumannii. Drug Resist Updat 2012; 15: 237-47.

  32) Tomak Y, Ertürk A, Şen A, Erdivanlı B, Kurt A. Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012; 46: 115-9.

  33) Karlı Ş, Ceran N, Genç İ ve ark. Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen GSBL pozitif Escherichiacoli suşlarında tigesiklin duyarlılığının araştırılması. Ankem Derg 2010; 24: 209-14.

  34) Kiremitçi A, Durmaz G, Akgün Y, Kiraz N, Aybey A, Yelken B. Anestezi yoğun bakım ünitesinde çeşitli klinik örneklerden üretilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç profilleri: 2003 yılı verileri. İnfeksiyon Derg 2006; 20: 37-40.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]