[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Nadir Bir Olgu: Biseps Tendon Kılıfı Tutulumlu Primer Osteokondroma
Arif GÜLKESEN, Gürkan AKGÖL, Gökhan ALKAN, Arzu KAYA
Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sinovial osteokondrom, bicipital tendinit, biseps tendon kılıfı, Synovial ostheochondromatosis, bicipital tendinitis, biceps tendon sheath
Özet
Osteokondrom benign kemik tümörlerinin en sık görülenlerindendir. Çoğunlukla uzun kemiklerin metafizinde tek bir kitle olarak saptanırlar. Sinoviyal kondromatozis diartrodial eklemleri tutan nadir benign bir artropatidir. Ekstraartiküler tutulum ise çok daha nadirdir. Bu yazıda nadir görülen bisipital tendon kılıfı tutulumlu sinoviyal osteokondromatozis vakası sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Osteokondrom benign kemik tümörlerinin en sık görülenlerindendir. % 90 oranında uzun kemiklerin proksimal metafizinde büyüme plağından gelişir ve sıklıkla iskeletin büyüme döneminde tek bir kitle olarak saptanırlar. Femur distali, tibia ve humerus proksimali en sık görüldüğü yerlerdir. Bazı olgularda semptom görülmemekle birlikte ağrı ve palpabl kitle en sık görülen klinik bulgulardandır1.

  Sinovial osteokondromatozis ise oldukça nadir görülen, idiopatik bir patoloji olup sinoviyal eklemleri etkiler. Sıklıkla 30-50 yaşlar arasında tanı konulmaktadır ve erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha sık görülmektedir. Sıklıkla tutulan eklemler arasında diz, kalça, dirsek ve omuz bulunmaktadır. Çok daha nadir olarak ise bursalar ve tendon kılıflarını tutulabilmektedir2. Bu yazıda bisipital tendon kılıfı tutulumlu sinoviyal osteokondromatozis vakası sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Özgeçmişinde bilinen parkinson, primer generalize osteoartrit, postmenopozal osteoporoz tanıları olan 75 yaşında kadın hasta, son 2 yıldır şiddeti gittikçe artan, elde ağırlık taşıdığında şiddetlenen, tekrarlayıcı özellikte, mekanik tipte sağ omuz ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın ağrıları istirahatle azalmaktaydı ve gece ağrısı, sabah tutukluğu eşlik etmiyordu. Ani travma öyküsü yoktu. Eşlik eden üst ekstremite ve boyun ağrısı şikayeti bulunmamaktaydı. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ omuz eklem hareket açıklıkları tüm yönlerde açıktı. Omuzun abduksiyon, fleksiyon ve sağ ön kolun supinasyonunda hareket boyunca ağrı olduğu saptandı. Sağ omuzda Neer ve Hawkins testleri negatif olan hastanın, Speed ve Yergason testleri pozitif olarak saptandı. Üst ve alt ekstremite nörolojik muayenesi normal olarak bulundu. Hastanın laboratuvar bulguları (biyokimya, rutin tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein) normal sınırlar içindeydi. Bisipital tendinit ön tanısı ile istenilen magnetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucu biceps tendon kılıfının sinoviyal osteokondromatozisi ve bisipital tenosinovit ile uyumlu idi (Şekil 1). Hastaya medikal tedavi başlandı ve malign transformasyon riski açısından 6 ay ara ile MRG kontrolü önerildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Biceps tendon kılıfının sinoviyal osteokondromatozisini gösteren MRG görüntüsü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Sinoviyal kondromatozis eklemleri, tendon kılıflarını ve bursaları etkileyen sinoviyal dokunun kıkırdak dokuya metaplazisi ile karakterize bir durumdur3. Travmatik, dejeneratif veya inflamatuvar eklem hastalıklarına sekonder olarak gelişebilmekle birlikte etiyolojinin belirlenemediği primer tutulum da görülür. Nadir görülen proliferatif bir hastalık olup, en fazla diz tutulumu görülür4. Diz ekleminden sonra sıklık sırasına göre dirsek, ayak bileği, kalça ve omuz eklemlerinde de saptandığı bildirilmektedir5. Sinoviyal osteokondromatosis terimi ise kıkırdak lezyonun ossifiye olduğu durumlarda kullanılır6.

  Milgram'a göre sinoviyal kondromatosis 3 faza ayrılır: Birinci fazda eklem içerisinde serbest cisim olmaksızın aktif intrasinoviyal hastalık görülür. İkinci faz eklem içinde serbest cisimlerin ve sinoviyada aktif hastalığın görüldüğü geçiş fazıdır. Üçüncü faz ise sinoviyada aktif hastalık olmaksızın eklem içi serbest cisimlerin görüldüğü geç fazdır. İlk evrede eklem içi cisim görülmediğinden geç tanı konulmasına sebep olmaktadır7.

  Eklem dışı tutulumu daha nadir olan sinoviyal osteokondromatozisin hastamızda da olduğu gibi biceps tendon ve kılıf tutulumu araştırabildiğimiz kadarı ile uluslararası literatürde birkaç kez bildirilmiştir. İlk olgu Covall ve Fowble'ın 1994 yılında bildirdiği, 22 yaşında daha önce omuz bölgesinde osteokondromatozis nedeni ile opere edilmiş bir erkek hastadır8. İkinci olgu 1995 yılında Small tarafından bildirilmiştir9. Diğer olgular ise Miranda ve ark. ve Kirchhoff ve ark. tarafından bildirilen pediatrik dönemde tanı konulmuş iki olgudur10,11. Olguların ortak özelliği başlangıç semptomları olarak dirençli ağrı, ilgili eklem hareket açıklıklarında azalma, palpabl nodül ve şişlik görülmesidir. Ayrıca profilaktik tedaviye cevap vermeyen ve lezyonda büyüme gözlenen olgular cerrahi ile tedavi edilmiştir.

  Genellikle benign prognozla seyrettiği bilinen osteokondomatozis vakalarının %5'inde kondrosarkoma malign transformasyon gözlenmiştir12. Bu nedenle hastaların uygun aralıklarla radyolojik görüntülemeler ile takibi ve gerektiğinde cerrahi tedavisi önerilmektedir.

  Omuz ağrısı ile başvuran hastamızda malign transformasyon riski olan bisipital tendon kılıfı tutulumlu sinoviyal osteokondrom gözlenmiştir. Sinoviyal osteokondrom omuz ağrılarının nadir bir nedeni olup, fizik tedavi ajanlarının güvenli uygulanması ve malign transformasyonun takibi açısından, dirençli omuz ağrısının ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulması gereken bir tanı olduğu düşüncesindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Gür S, Aydin AT, Altinel E, Gelen T, Karpuzoğlu G. Osteokondrom. Acta Orthop Traumatol Turc 1996; 30: 89-91.

  2) Johnson AD, Parisien MY. Soft tissue tumors about the knee: Synovial chondromatosis. Orthop Clin North Am 1979; 277-78.

  3) Christensen JH, Poulsen JO. Synovial chondromatosis. Acta Scand 1975; 46: 919-44.

  4) Carey RPL. Synovial chondromatosis of the knee in childhood. J Bone Joint Surg 1983; 65: 444-47.

  5) Taşkıran E, Duran T, Tuğran C, Lök V. Kronik ayakbileği ağrısı nedeni olarak sinovyal kondromatozis. Acta Orthop Traumatol Turc 1995; 29: 440-41.

  6) Tachdjian MO. Synovial chondromatosis. İn: Pediatric Orthopedie 2 nd ed, Philadelphia: WB. Saunders Co, 1990: 1591.

  7) Milgram JW. Synovial osteochondromatosis: a histopathological study of thirty cases. J Bone Joint Surg Am 1977; 59: 792-801.

  8) Covall DJ, Fowble CD. Synovial chondromatosis of the biceps tendon sheath. Orthop Rev 1994; 23: 902-07.

  9) Small RD. Synovial chondromatosis of the biceps tendon sheath. Am J Orthop 1995; 24: 387.

  10) Miranda JJ, Hooker S, Baechler MF, Burkhalter W. Synovial chondromatosis of the shoulder and biceps tendon sheath in a 10-year-old child. Orthopedics 2004; 27: 321-24.

  11) Kirchhoff C. Synovial chondromatosis of the long biceps tendon sheath in a child: A case report and review of the literature. J Shoulder Elbow Surg 2008; 17: 6-10.

  12) Anract P, Katabi M, Forest M, Benoit J, Witvoet J, Tomeno B. Synovial chondromatosis and chondrosarcoma. A study of the relationship between these two diseases. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1996; 82: 216-24.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]