[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
71 makale bulundu.
 • Çocukta Travmatik Serebral Enfarkt: Olgu Sunumu
       Polat DURUKAN, Cemil KAVALCI, Mustafa YILDIZ
 • ÇOCUKLARDA EKSTRAMUKOZAL - SEROMÜSKÜLER TEK KAT BARSAK ANASTOMOZU
       Ahmet KAZEZ, Metin SA?LAM, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ, Mustafa DEM?RBA?
 • FIRAT TIP MERKEZ?NDE KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR
       Ahmet K?Z?RG?L, ?lkkan ÇALA?YER, Naciye ERKMEN, Süleyman ÖNAL, Filiz KERKÜKLÜ, Zülal A?ÇI
 • KONJEN?TAL PTOZ?STE ANTER?OR APONEVROT?K YAKLA?IM
       Konjenital ptozis, Aponevrotik ptozis, Levator cerrahisi, Congenital ptosis, Aponeurotic ptosis, Levator surgery
 • ELAZI??DA 300 KES?C?-DEL?C? ALET YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKT?F OLARAK DE?ERLEND?R?LMES?
       Mehmet TOKDEM?R, Hüdaverdi KÜÇÜKER, Fatih D?ROL
 • ÇOCUKLUK ÇA?I 0-9 YA? GRUBU ZEH?RLENMELER?N?N ADL? TIP YÖNÜNDEN ?NCELENMES?
       Mehmet TOKDEM?R, Hüdaverdi KÜÇÜKER
 • SA?LIKLI OKUL ÇOCUKLARININ BO?AZ KÜLTÜRLER?NDE A, C ve G GRUBU STREPTOKOK TA?IYICILI?I
       Kutbettin DEM?RDA?1, Ya?ar DO?AN2, Mehmet ÖZDEN1, Ya?ar ?EN2, Denizmen AYGÜN2, Ahmet KALKAN1
 • KAFA ?Ç? BASINÇ ARTI?I SENDROMU
       Ya?ar ?EN, Erdal TA?KIN, Nimet KABAKU?
 • ?drar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan ?zole Edilen Bakterilerin Çe?itli Antibiyotiklere Duyarl?l?klar?
       Metin Kaya GÜRGÖZE1, Ya?ar DO?AN2, Ahmet K?Z?RG?L3, Zülal A?ÇI TORAMAN3, Denizmen AYGÜN2
 • Çocukluk Çag?nda Görülen Ekstragenital Yerle?imli Liken Sklerozis Olgusu
       Ba?ak Kandi CO?KUN 1, Yunus SARAL1, Arzu ATASEVEN1, ?brahim ÖZERCAN2, Demet Ç?ÇEK1
 • Kronik Böbrek Yetmezli?i Olan Çocuklarda Eeg ve Emg De?i?iklikleri
       Hamza YAZGAN, Sevil ÖZÇAY
 • Klini?imizde ?zledi?imiz Hematürili Vakalar I????nda Hematüri Nedenlerinin ?rdelenmesi
       A. Hakan AYDINO?LU, Mehmet TURGUT, Ya?ar DO?AN, Mehmet KILIÇ, Abdullah KURT, A. Denizmen AYGÜN
 • Bir Olgu Nedeni ile Down Sendromu ve Anteromedial Herni Birlikteli?i
       Mehmet KILIÇ1, Erdal TA?KIN1, A. Denizmen AYGÜN1, Ahmet KAZEZ2
 • Dirsek Gecikmi? Posterior K?r?kl?-ç?k???nda Speed'in Triseps V-y Uzatma Tekni?i ile Aç?k Redüksiyon: Olgu Sunumu
       Lokman KARAKURT1, Ahmet EK?NC?1, Rü?tü KÖSE2
 • Çocukluk Ça??nda Plevral Ampiyem ve Tedavi Yakla??m?
       A. Denizmen AYGÜN1, Mehmet KILIÇ1, Ahmet KAZEZ2, Mehmet TURGUT1, Ya?ar DO?AN1, Metin K. GÜRGÖZE1
 • Kre?e Giden Okul Öncesi Ya? Grubundaki Çocuklarda Ba??rsak Parazitlerinin Görülme S?kl???
       Salih KUK1, Mehmet KILIÇ2, Erdal TA?KIN2, Mustafa KAPLAN1
 • Beta-ketotiyolaz Eksikli?i: Vaka Sunumu
       Yasin ?AH?N1, Derya AYDIN2
 • Çocuk Önkol Çift Kemik Açılı Kaynamasında Kapalı Osteoklazi: Yeni Bir Teknik ve İki Olgu Sunumu
       Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL, Oktay BELHAN, Erhan SERİN
 • Kas?k F?t??? Olan Çocuklarda Do?umsal Kalp Hastal??? S?kl???
       Ahmet KAZEZ1, ?eyhmus Kerem ÖZEL1, Erdal YILMAZ2, Alpaslan HANBEYO?LU1, Ay?e Aysel KÖSEO?ULLARI1
 • Okulun ?lk Y?l?ndaki Minör Travmalar ve Nazal Septum Deviasyonu
       Erol KELE?1, ?inasi YALÇIN1, ?rfan KAYGUSUZ1, Turgut KARLIDA?1, Hayrettin Cengiz ALPAY1, Yasemin AÇIK2, Mücahit YILDIZ1
 • Akut Dissemine Ensefalomyelit: Klinik Seri
       Nimet KABAKU, Ay?egül Ne?e ÇITAK KURT
 • Alt? Ya? ve Alt? Çocuklarda Hepatit B Seroprevalans?
       Yasin ?AH?N1, Derya AYDIN2
 • Frontonazal Ensefalosel: Bir Vaka Takdimi
       Mustafa AYDIN, Erdal TASKIN, Mehmet KILIÇ, Sabahattin ERTU?RUL, Denizmen AYGÜN
 • Gastroözofageal Reflü Hastal??? ve Özofagus D??? Komplikasyonlar?: Respiratuar ve Nörolojik Görünümler
       Nimet KABAKU?, Abdullah KURT
 • Tüberküloz Tan?s? ile ?zlenen Hastalar?n Klinik ve Laboratuar Özellikleri
       Abdullah KURT, Gamze POYRAZO?LU, Mehmet TURGUT, Saadet AKARSU, Ay?egül Ne?e Ç?tak KURT, Mustafa AYDIN, Nimet KABAKU?, Erdal YILMAZ, A. Denizmen AYGÜN
 • Ar? Sokmas? Sonras? Geli?en Nefrotik Sendrom Olgusu
       Mustafa AYDIN, Nimet KABAKU?, Saadet AKARSU, Mustafa DEM?ROL
 • Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirde?i
       Ay?e Aysel KÖSEO?ULLARI, ?eyhmus Kerem ÖZEL, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
 • Üç Ya??nda K?z Hastada Bilateral Pitosiz ?le ?li?kili Çocukluk Ça?? Alternan Hemiplejisi
       Nimet KABAKU?, Abdullah KURT, Ay?egül Ne?e ÇITAK KURT
 • Poliartrit ile Seyreden Parvovirus B 19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
       ?ükrü Nail GÜNER, Bahar GÖKTÜRK, Mahmut GÖKDEM?R, Hale SAKALLI, Zeynel GÖKMEN, Esra BASKIN, Ümit SAATÇ?
 • Çocuk Süperolateral Kalça Ç?k??? ile Beraber Labrum ?nterpozisyonu ve Asetabulumun ?skial Parças?n?n A??r? Büyümesi: Olgu Sunumu
       Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN
 • Çocukta Duktus Torasikus Yaralanmas?: Olgu Sunumu
       Nihat ERSÖZ, Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa YILMAZ, Adnan CELKAN, Haluk CEYLAN
 • Çocuklarda Distal Hipospadias Onar?m?: 8 Y?ll?k Deneyim
       ?. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Ünal BAKAL
 • Karbamezapin ve Dirençli Hipokalsemi
       Abdullah KURT1, Ay?egül Ne?e Ç?tak KURT1, Mustafa AYDIN1, Nimet KABAKU?2
 • Hipohidrotik Ektodermal Displazi Tan?l? Dört Olgu Sunumu: Christ-Siemens-Touraine Sendromu
       Saadet AKARSU1, Özlem ELKIRAN1, ?smail ?ENGÜL1, Ceren KARA1, Ba?ak Kandi CO?KUN2, Bengü ÇOBANO?LU3
 • Sinovial S?v? Kültüründe Kan Kültürü Sisteminin Kullan?lmas? ?le Tespit Edilen Diz Ekleminde Brusellar Prostetik Artrit Olgusu
       Emel Sesli ÇET?N1, Selçuk KAYA1, Tolga ATAY2, Mustafa DEM?RC?1, Hüseyin YORGANCIG?L2
 • Elaz???da 2001-2007 Y?llar? Aras?nda Otopsisi Yap?lan 0-18 Ya? Aras? Olgular?n?n De?erlendirilmesi
       Mehmet TOKDEM?R, Hüseyin KAFADAR, Selma DÜZER
 • Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpuras?: 50 Olgunun Retrospektif De?erlendirilmesi
       Metin Kaya GÜRGÖZE1, Mehmet GÜNDÜZALP2
 • Valproik Asid ve Lamotriginin Birlikte Kullan?m?n?n Tetikledi?i Bir Stevens-Johnson Sendromu Vakas?
       Mehmet KILIÇ1, Erdal TA?KIN2, Mehmet BULUT1, Yusuf SARI1, Gülhan AKTA?1
 • Çocukluk Ça??nda Laringofaringeal Reflü
       Meltem U?RA?1, Ya?ar DO?AN2
 • Çocuk Femur Cisim K?r?klar?n?n ?ntramedüller Kirschner Teli ile Tespit Sonuçlar?
       Oktay BELHAN1, Murat GÜRGER2
 • ?mipramin Kullan?m?na Ba?l? Konvülsiyon Olgusu
       Gökmen TA?KIN, Eren ÇA?AN, Avni KAYA, Murat BA?ARANO?LU, Hüseyin ÇAKSEN
 • Greulich and Pyle Atlas? Kullan?larak Yap?lan Çocuklardaki Kemik Ya?? De?erlendirmesinde De?erlendirici De?i?kenli?i
       Ayse MURAT AYDIN1, Ahmet Kursad POYRAZ1, Saadet AKARSU2, Huseyin OZDEMIR1, Hanefi YILDIRIM1, Erkin OGUR1
 • Kan Kültürlerinde Salmonella typhi Üremesi Olan Tifo Olgular?n?n ?rdelenmesi
       Adnan B?L?C?1, Mehmet ÇABALAK1, Affan DENK2, Kutbeddin DEM?RDA?2
 • Apandisitlerin Perfore Olmas?nda Hekimlerin Rolü
       Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
 • Okul Ça?? Çocuklar?nda ?eker Tüketiminin Beden Kütle ?ndeksine Etkisinin De?erlendirilmesi
       Eda KÖKSAL, Merve ?eyda KARAÇ?L
 • ?nguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteli?i
       Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
 • Primer ?mmün Yetmezlikli Olgular?m?z?n Retrospektif De?erlendirilmesi
       Mehmet KILIÇ1, Erdal TA?KIN2, Ahmet SELMANO?LU3
 • Hipohidrotik Ektodermal Displazi: Olgu Sunumu
       ?hsan ESEN1, Özlem ÖZCANLI ÇAY2
 • Testis Rüptüründe Konservatif Yakla??m: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi
       Mehmet SARAÇ1, Ünal BAKAL1, Mehmet Ruhi ONUR2, Tugay TARTAR1, Ahmet KAZEZ1
 • Çocuklarda Böbrek Yaralanmas?
       Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
 • Otoimmün Poliendokrinopati-Kandidiazis-Ektodermal Distrofi (APECED) Sendrom'lu ?ki K?z Karde?
       ?hsan ESEN1, Asl?han KARA2, Serdar CEYLANER3
 • Alerjik Ast?ml? Çocuklar?n Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin De?erlendirilmesi
       Mehmet KILIÇ1, Erdal TA?KIN2
 • Harput Devlet Hastanesi Yo?un Bak?m Ünitesinde 2013-2014 Y?l? ?nvaziv Alet ?li?kili Hastane Enfeksiyonlar?n?n De?erlendirilmesi
       ?afak ÖZER BAL?N1, Affan DENK2
 • Çocuklarda Aminotransferaz Yüksekli?i
       Derya ALTAY
 • Bir ?nfantta Aerodijestif Yabanc? Cisimler: Olgu Sunumu ve Literatür Taramas?
       Feride MEHMETO?LU
 • Çocuklarda Üreteropelvik Bile?ke Darl???: Tek Merkez Deneyimi
       Nuran ÇET?N1, Baran TOKAR2
 • Çocuklarda Böbrek Ta?lar?nda Retrograd ?ntrarenal Cerrahinin (R?RC) Erken Dönem Sonuçlar?: Ön Çal??ma
       Hikmet ZEYTUN, Serkan ARSLAN, Mehmet ?erif ARSLAN, Erol BASUGUY, Bahattin AYDO?DU, Mehmet Hanifi OKUR, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU
 • Önlenemeyen Halk Sa?l??? Sorunu: Çocuklarda Koroziv Madde ?çimi
       Derya ALTAY, Ya?ar DO?AN
 • Transfüzyon ile ?li?kili Akut Akci?er Hasar?: Olgu Sunumu
       Mehmet Yusuf SARI1, Dinçer YILDIZDA?2
 • Çocukluk Ça?? Obezitesi: Tan?m, Etiyoloji ve Klinik De?erlendirme
       ?hsan ESEN, Deniz ÖKDEM?R
 • Çocukluk Ça?? Obezitesinden Korunma ve Tedavi Yakla??mlar?
       Deniz ÖKDEM?R, ?hsan ESEN
 • Çocuk ?stismar? ve ?hmalini Önlemede Kan?ta Dayal? Yakla??mlar
       Ay?e KILIÇ, Mustafa ÖZÇET?N
 • Çocuk Femur Cisim K?r?klar?n?n Titanyum Elastik Nail ile Tedavisinde Mini Aç?k ve Kapal? Redüksiyonun Kar??la?t?r?lmas?
       ?ükrü DEM?R1, Hac? Bayram TOSUN2, Ömer Cihan BATUR2
 • Üriner Sistem Ta? Hastal??? Olan Çocuklar?n Metabolik De?erlendirmesi
       Asl?han KARA, Metin Kaya GÜRGÖZE, Alp Uygar GÖZÜTOK
 • Erzincan Bölgesindeki Çocuklar?n D Vitamini Seviyelerinin Ya?, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre De?erlendirilmesi
       ?smail TOPAL1, Cuma MERTO?LU2, Yusuf Kemal ARSLAN3, Alper GÜMÜ?4, ?lknur SÜRÜCÜ KARA1, Necla PEKER1
 • Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs S?kl???
       ?smail TOPAL1, Aytekin ÇIKMAN2, Yusuf Kemal ARSLAN3, ?lknur SÜRÜCÜ KARA1, Necla AYDIN PEKER1, Faruk KARAKEÇ?L?4
 • Çocuk ve Adolesan Varikosel Tedavisinde Laparoskopik Palomo Ligasyonu Sonuçlar?m?z
       Mehmet Nuri CEV?ZC?
 • Çocuk Cerrahisi Bak?? Aç?s?yla Ekstrapulmoner Tüberkülozun Klinik Spektrumu
       ?dil Rana USER, Bülent Hayri ÖZOKUTAN
 • Yenido?an Yo?un Bak?m Hastalar?n?n Kan Kültüründeki Koagülaz Negatif Stafilokok Üremeleri: Enfeksiyon Mu? Kontaminasyon Mu?
       ?lkay ER1, Ceren ÇET?N2, Canan BAYDEM?R3, U?urgül ARSLAN4
 • Atipik Prezentasyonlu Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu
       Nafiye URGANCI, Reyhan GÜMÜ?TEK?N, ?nci P?nar SEÇ?NT?
 • Bir Çocuk Endokrinoloji Ünitesinde Boy K?sal??? olan Çocuklar?n Etiyolojik Da??l?m?
       ?hsan ESEN1, Ece Meltem YALÇIN2, Deniz ÖKDEM?R1
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]