[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Safen Ven Greft Perkütan Koroner Girişimlerinde İlaç Kaplı Stentlerle Çıplak Metal Stentlerin Uzun Dönem Sonuçları: Tek Merkez
Müjgan TEK, Mehmet Serkan ÇETİN, Aksüyek Savaş ÇELEBİ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Safen ven greft lezyonlarında ilaç kaplı ya da çıplak metal stent kullanımıyla ilgili sonuçlar tartışmalıdır. Bizim çalışmamızın amacı çıplak metal stent ve ilaç kaplı stent kullanılan safen ven greft perkütan koroner girişim sonuçlarını karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında ilaç kaplı veya çıplak metal stent ile safen ven greft perkütan koroner girişim yapılmış tüm hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Miyokard infarktüsü, hedef damar revaskülarizasyonu ve ölümü içeren majör kardiyak olaylar açısından karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 92 hasta dahil edildi. 72 hastada ilaç kaplı stent ve 20 hastada çıplak metal stent kullanılmıştı. Ortalama takip süresi 29 (0-66) aydı. İlaç kaplı stent ve çıplak metal stent arasında myokard infarktüsü, ölüm ve hedef damar revaskülarizasyonu açısından fark yoktu. Olaysız sağkalım oranı her iki grupda benzerdi. (%71.3 ilaç kaplı stent grubu, %71.8 çıplak metal stent grubu, p =0.660).

Sonuç: Gerçek yaşam verilerimizde safen ven greft perkütan koroner girişimlerinde ilaç kaplı stentlerle çıplak metal stentler arasında uzun dönem klinik sonuçlarda anlamlı bir fark yoktu. Bununla birlikte, daha fazla vaka ve uzun süreli takipler gereklidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]