[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 852-856
[ English ]
Elazığ İli Kırsalında Romatizma Benzeri Yakınmaları Olan Kadınlarda Lyme (Borrelıa Burgdorferı) Seropozitifliğinin Araştırılması
Ahmet ERENSOY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Lyme etkeni Borrelia burgdorferi'nin seroprevalansının araştırılması amacıyla Elazığ yöresinde romatizmal yakınmaları olan kadınlardan alınan 140 kan örneği incelendi.

Gereç ve yöntem: Kan örnekleri kullanılıncaya kadar -20ºC'de deep-freez'de saklandı. Serumlar, EIA [Immunowell Borrelia burgdorferi (lyme) testi] yöntemi ile B. burgdorferi'ye karşı oluşmuş total antikorlar araştırıldı

Bulgular: Toplam dokuz hastada seropozitiflik (% 6.43) saptandı. Seropozitif dokuz olgudan sekiz'inde Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Romatoid faktör (RF) testleri negatif bulundu. Bir hasta yeniden kan vermek istemediğinden RPR ve RF testleri çalışılamadı.

Sonuç: Seropozitif 9 olgunun incelenmesi sonucu Lyme'ın Elazığ yöresinde gelecekte önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkabileceği kanaatine varıldı. Bu konuda daha geniş çaplı sero-epidemiyolojik çalışmaların yapılması gereğine inanıyoruz.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]