[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-138
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akciğer Tüberkülozu Tedavisinin Takibinde Serum Ca-125 ve CEA Düzeyleri
Teyfik TURGUT1, Figen DEVECİ1, Necip İLHAN2, Canan KAÇAR1, Mehmet Hamdi MUZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Tümör belirleyicileri olan CA-125 ve CEA'nın tüberkülozlu hastalarda tedavi süresince serum düzeylerinin saptanması.

Gereç ve Yöntem: Aktif akciğer tüberkülozu tanısı konulan 20 olguda, başlangıç ve tedavinin 2. ve 6. aylarında serum CA-125 ve CEA düzeyleri ölçüldü. Ayrıca elde edilen sonuçlar 15 inaktif tüberküloz olgusu ile 15 sağlıklı kontrol olgusundan elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

Bulgular: Serum CA-125 düzeyleri aktif grupta tedavi başlangıcında hem inaktif hem de kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (her iki grup için p<0.001). Tedavinin 2. ayında da bu düzeylerin azalmakla birlikte halen yüksek olduğu gözlendi (aktif-inaktif arası p<0.01 ve aktif kontrol arası p<0.005). Tedavinin 6. ayında tüm gruplar arası istatistiksel anlamlılığın kaybolduğu saptandı (p>0.05). Aktif grupta başlangıç, 2. ve 6. aylarda elde edilen değerler karşılaştırıldığında CA-125 düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı olarak tedavi süresi ilerledikçe azaldığı bulundu (p<0.001). Serum CEA düzeylerinde ise hem gruplar arasında hem de tedavi süresince anlamlı bir farkın olmadığı gözlendi (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak akciğer tüberkülozlu hastalarda serum CA-125 düzeylerinin yüksek olduğunu ve tedavi ile bu düzeylerin azalarak normale döndüğünü bu nedenle CA-125’in hastalığın tedavisini takipte kullanılabilecek bir belirteç olduğunu düşünmekteyiz. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]