[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Melatonin Hormonunun Formaldehite Bağlı Karaciğer Hasarı Üzerine Etkisi: Işık Mikroskobik ve Biyokimyasal Bir Çalışma
Hıdır PEKMEZ1, Neriman ÇOLAKOĞLU CAMCI2, İsmail ZARARSIZ3, İlter KUS4, Murat ÖGETÜRK4, Hacı Ramazan YILMAZ5, Mustafa SARSILMAZ4
1Fırat University, Elazig School of Health Sciences, ELAZIĞ
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, ELAZIĞ
3Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen Medical School, Department of Anatomy, HATAY
4Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, ELAZIĞ
5Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, ISPARTA

Amaç: Bu çalışmada, formaldehite maruz bırakılan sıçanların karaciğerlerinde oluşan histolojik ve biyokimyasal değişiklikler ile melatonin hormonunun bu değişiklikler üzerine olası etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 21 adet erkek Wistar-albino cinsi sıçan üç eşit gruba ayrıldı. Grup I’deki kontrol sıçanlara sadece % 0.9’luk NaCl intraperitoneal (ip) uygulanırken, grup II’deki sıçanlara % 10 formaldehit (10 mg/kg, ip) ve grup III’teki sıçanlara ise formaldehitin yanı sıra melatonin (25 mg/kg, ip) günaşırı olarak enjekte edildi. 14 günlük bir uygulama sürecinden sonra bütün hayvanlar dekapite edildi. Karaciğer doku örnekleri histolojik işlemlerden geçirilerek ışık mikroskop altında incelendi. Ek olarak, karaciğer doku örneklerinde süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), katalaz (CAT), ksantin oksidaz (XO) ve malondialdehit (MDA) seviyeleri belirlendi.

Bulgular: Formaldehite maruz bırakılan sıçanların SOD, GSH-Px, CAT, XO ve MDA seviyeleri kontrol değerlerinden anlamlı derecede yüksekti. Buna karşın, formaldehitle birlikte melatonin uygulanan sıçanların bu biyokimyasal değerleri melatonin uygulanmayan gruba nazaran düşüktü. Formaldehite maruz kalan sıçanların karaciğer doku örneklerinde gerçekleştirilen ışık mikroskobik değerlendirme, içi kan dolu sinüzoidler yanı sıra portal alanlar ve v.centralis civarında mononükleer hücre infiltrasyonunu açığa çıkardı. Ayrıca, hepatositlerin bazıları vakuoler dejenerasyon gösterirken, bazıları da hiperkromatik çekirdeğe sahipti. PAS boyamada, portal alanlara yakın hepatositler PAS negatifti. Melatonin ve formaldehitin birlikte uygulandığı sıçanlarda formaldehite bağlı histolojik değişiklikler nispeten daha az gözlendi.

Sonuç: Formaldehitin neden olduğu karaciğer hasarı melatonin uygulamasıyla kısmen önlenebilir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]