[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Koray KARABULUT1, Cüneyt KIRKIL1, Erhan AYGEN1, Kenan BİNNETOĞLU1, Refik AYTEN1, Ziya ÇETİNKAYA1, Yavuz Selim İLHAN1, Mehmet YANLIZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisi için son üç yılda uyguladığımız Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Haziran 2008 ile Mart 2011 tarihleri arasında Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu uygulanan 27 hasta, geriye dönük olarak incelendi. Hastalardan 15'i kadın (%56), 12'si erkekti (%44). Ortalama yaş 40'tı (20–67). Hastaların tamamına ameliyat öncesinde en az 2 ay süre ile medikal tedavi verildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi endoskopi ve özofagus biyopsisi yapıldı. Ameliyatlar genel anestezi altında 5 port kullanılarak yapıldı. Ameliyattan sonraki gün tüm hastalara özofagus pasaj grafisi çekildi.

Bulgular: Hastaların tamamında göğüste yanma ve mide içeriğinin ağza geri gelmesi şikâyetleri mevcuttu. Şikâyetlerin başlamasından ameliyata kadar geçen süre ortalama 12 aydı (4 ay–13 yıl). Ameliyat öncesi endoskopik incelemede bütün hastalarda özofajit tespit edildi. Histopatolojik incelemede, iki hastada Barrett özofajiti saptandı. Ameliyatların hiç birinde açığa geçilmedi. Ortalama ameliyat süresi 115 dakika (75-170 dk), ortanca hastanede kalış süresi 3 gün (1-7 gün) idi. Ortanca takip süresi 13 ay olarak belirlendi (7-40 ay). Bir hasta ilk ameliyatından 10 ay sonra nüks hiyatus fıtığı nedeniyle tekrar ameliyat edildi. Fonksiyonel sonuçlar hastaların %76'sında mükemmel, %14'ünde iyi, %10'unda orta olarak değerlendirildi.

Sonuç: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu, gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde, düşük morbidite ve mortalite oranı ile uygulanabilecek ve uzun süreli ilaç tedavisine alternatif, cerrahi bir girişimdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]