[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon\Delesyon Polimorfizmi Major Depresyon Hastalığıyla İlişkilidir
Murat KARA1, Bilge KARA2, Deniz EROL3, Hüseyin YÜCE1, Murad ATMACA4, İbrahim TEKEDERELİ5
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Harput Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
5İnönü Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Major depresyon toplumda sıkça karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur. Birçok faktör suçlanmakla birlikte etyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmamızda anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) insersiyon (I)\ delesyon (D) polimorfizmi ile major depresyon arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Yüzotuzüç hasta 119 sağlıklı bireyden elde edilen DNA'lar polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular: Anjiyotensin dönüştürücü enzim insersiyon delesyon genotipleri (p<0,05) ve allel sıklıkları (p=0,011) ile major depresyon arasında anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: ADE I\D polimorfizminin major depresyon hastalığının etyolojisinde rol aldığı tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]