[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 534-539
[ English ]
MEGALOBLASTİK ANEMİLİ HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tamer ELKIRAN, Harika ÇELEBİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Megaloblastik anemili hastaların klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji servisine yatan megaloblastik anemili hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların fizik muayenesi, tam kan sayımı, periferik yayma, retikülosit sayısı, serum vitamin B12 ve folik asit seviyeleri, kemik iliği aspirasyonu, endoskopi ile midenin incelemesi ve mide biyopsisi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 22 megaloblastik anemili olgunun yaş ortalaması 56±16 (16-95) yıldı. Klinik bulgu olarak, sekiz olguda glossit, altı olguda sarılık, iki olguda oral aftöz lezyonlar, bir olguda da semptomatik diare vardı. Onbeş olguda vitamin B12, dört olguda folik asit, üç olguda kombine eksiklik (hem folik asit hem de vitamin B12 eksikliği) saptandı.

Tartışma ve sonuç: Vitamin B12 eksikliği daha sık yaşlılarda görülmekte olup megaloblastik aneminin en sık nedenidir. Çalışmamızda megaloblastik anemi nedeni olarak en sık vitamin B12 eksikliği saptadık. Vitamin B12 eksikliği yaşlılarda daha fazlaydı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]