[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 177-182
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Streptozotosin ile Oluşturulmuş Diyabetik Sıçanların Beyin Dokusunda İrisin Üzerine Enalaprilin Etkileri
Ferhat BALGETİR1, Nevin KOCAMAN2
1Patnos Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ağrı, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, İrisin, Enalapril, Sıçan, Diabetes Mellitus, Irisin, Enalapril, Rat
Özet
Amaç: Diabetes Mellitus’un (DM) uzun dönem etkileri sonucu; çeşitli hasarlar, disfonksiyonlar, organ yetmezlikleri, özellikle göz, böbrek, kalp ve damar hasarları oluşabilir. İrisin, nörodejenerasyonda oldukça etkili bir protein olan eşleşme bozucu proteinler (UCP)’in gen ekspresyonunu ve mitokondriyal yoğunluğunu artırmaktadır. Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile deneysel diyabet oluşturulan sıçan beyin dokusunda irisin immünreaktivitesi üzerine enalaprilin (EN) etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 18 adet Wistar albino cinsi erişkin erkek sıçan kullanıldı. Deney hayvanları her grupta 6 sıçan olmak üzere 3 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna deney süresi olan 6 hafta süresince herhangi bir işlem yapılmadı. DM grubuna 50 mg/kg tek doz STZ i.p olarak verildi. DM+EN grubuna ise 50 mg/kg tek doz STZ i.p olarak verilip enalapril 5 mg/kg/gün dozunda oral olarak uygulandı. Deney sonunda anestezi altında dekapite edilen sıçanların beyin dokuları hızla çıkartıldı. Beyin dokuları histolojik takip sonrası parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan alınan kesitlere irisin immünreaktivitesi için avidin-biotin-peroksidaz metodu uygulandı. İmmünohistokimyasal boyanmanın değerlendirilmesinde; immünreaktivitenin yaygınlığı ve şiddeti esas alınarak histoskor oluşturuldu.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında irisin immünreaktivitesi DM grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmıştı. DM grubu ile karşılaştırıldığında ise irisin immünreaktivitesi DM+ EN grubunda anlamlı olarak artmıştı.

Sonuç: Diyabetik beyin hasarına karşı efektif olduğu bilinen EN’ in birçok mekanizma ile birlikte irisin üzerinden de etki edebileceği kanaatine varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Diabetes Mellitus (DM) insülin sekresyonunda, insülinin fonksiyonlarında veya her ikisindeki bozukluklar sonucu karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarındaki bozukluğa bağlı gelişen kronik hiperglisemi ile karakterizedir. DM’ un uzun dönem etkileri sonucu; çeşitli hasarlar, disfonksiyonlar, organ yetmezlikleri, özellikle göz, böbrek, kalp ve damar hasarları oluşabilir. Hatta tedavi edilmediğinde; stupor, koma ve ölüm ile sonuçlanabilen ketoasidoz ve nonketotik hiperozmolarite ile de teşhis edilebilir 1.

  Diyabet serebral atrofi ve fokal beyaz cevher lezyonları için bir risk faktörü olup deneysel çalışmalar diyabetik hayvanlarda hipokampus, arkuat ve ventromediyal nükleus, neokorteks ve prefrontal kortekste nöronların yoğunluğunda anlamlı bir azalmanın olduğunu ve buna bağlı olarak beyin ağırlığında azalma olduğunugöstermiştir 2. Oksidatif strese sebep olan serbest radikal gruplarından biri Reaktif oksijen türleri (ROS)’ dir. Bunun ana kaynakları glukoz otooksidasyonunun ve metabolitlerinin dahil olduğu biyokimyasal reaksiyonlardır. ROS, diyabetlilerde önemli oranda artış gösterir ve hem diyabetin hem de diyabetik komplikasyonların oluşum mekanizmalarında rol oynar 3, 4 Günümüzde diyabetin kontrolünü sağlamak ve komplikasyonlarını azaltmada artık alternatif tedavilere ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü olan enalapril, anjiotensin II sentez yolunu bloke edip bradikinin düzeylerini arttırırken nitrik oksit sentaz (NOS) yolunu da stimüle etmektedir. Yapılan çalışmalar enalaprilin nitrik oksit sentaz enzimindeki değişimden bağımsız olarak da diyabetik sıçanlarda serebrovasküler disfonksiyonu önlediğini göstermiştir 5. Antioksidan özellikleri de olan enalaprilin diyabetik hastalarda kullanımı oldukça önem kazanmıştır.

  Yeni keşfedilmesi ile birlikte araştırıcıların ilgisini çeken ve gelecekte obezite, diyabet başta olmak üzere birçok metabolik hastalığın tedavisinde umut ışığı olarak görülen bir hormon olan irisin, nörodejenerasyonda oldukça etkili bir peptitdir 6. Bu çalışmada, antioksidan özelliği olan enalaprilin, streptozotosin ile oluşturulan deneysel diyabetik beyin dokusunda irisin hormonu ile ilgisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmamız Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi (FÜDAM) birimi ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı laboratuvarında yapıldı. Çalışmamızda FÜDAM’dan temin edilen Wistar albino cinsi 8-10 haftalık 18 adet erkek sıçan kullanıldı. Deney hayvanları 3 eşit gruba ayrıldı.

  Kontrol grubu (n=6): Bu gruptaki sıçanlara herhangi bir işlem yapılmadı.

  DM grubu (n=6): Bu gruptaki sıçanlara 50 mg/kg olacak şekilde tek doz STZ 0, 1 M fosfat-sitrat tamponunda çözdürülerek i.p olarak uygulandı. Açlık kan glukoz düzeyi 250 mg/dl üzeri olan sıçanlar diyabetik kabul edildi.

  DM + EN grubu (n=6): Bu gruptaki sıçanlara 50 mg/kg olacak şekilde tek doz STZ 0, 1 M fosfat-sitrat tamponunda çözdürülerek i.p olarak verilmesinden sonra oluşan diyabeti takiben enalapril 5 mg/kg/gün oral olarak uygulandı. Kan glukoz düzeyleri çalışma süresince glukometre ile ölçüldü.

  Altı haftalık deney sonunda tüm gruptaki deney hayvanları ketamin (75mg/kg) + xylazine (10mg/kg) anestezisi altında dekapite edildikten sonra beyin dokuları çıkartılıp %10’luk formaldehitte tespit edilip rutin histolojik doku takibi sonrasında parafine gömüldü. Parafin bloklardan 4–6 μm kalınlığında kesilen kesitler polilizinli lamlara alındı. Deparafinize edilen dokular dereceli alkol serilerinden geçirilip antigen retrieval için sitrat tampon solüsyonunda pH:6’da mikrodalga fırında (750W) 10 dakika kaynatıldı. Kaynatma sonrası oda ısısında yaklaşık 20 dakika soğuması için bekletilen dokular PBS (Phosphate Buffered Saline, P4417, Sigma-Aldrich, USA) ile 3x5 dakika yıkandıktan sonra endojen peroksidaz aktivitesini önlemek için hidrojen peroksid blok solusyonu ile 5 dakika inkübe edildi (Hydrogen Peroxide Block, TA-125-HP, Lab Vision Corporation, USA). PBS ile 3x5 dakika yıkanan dokulara zemin boyasını engellemek için 5 dakika Ultra V Block (TA–125-UB, Lab Vision Corporation, USA) solüsyonu uygulandıktan sonra 1/200 oranında dilüe edilen Irisin primary antibody (Rabbit Irisin primary antibody, H-067-17, Phoenix Pharmaceuticals, Inc., California, USA) ile 60 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildi. Dokular, primer antikor uygulanmasını takiben PBS ile 3x5 dakika yıkandıktan sonra sekonder antikor (biotinylated Goat Anti-Poliyvalent (anti-mouse/rabbit IgG), TP–125-BN, Lab Vision Corporation, USA) ile 30 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildi. Dokular, Sekonder antikor uygulanmasından sonra PBS ile 3x5 dakika yıkanıp Streptavidin Peroxidase (TS–125-HR, Lab Vision Corporation, USA) ile 30 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildikten sonra PBS içerisine alındı. Dokulara 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) Substrate + AEC Chro-mogen (AEC Substrate, TA-015 ve HAS, AEC Chromogen, TA-002-HAC, Lab Vision Corporation, USA) solusyonu damlatılıp ışık mikroskobunda görüntü sinyali alındıktan sonra eş zamanlı olarak PBS ile yıkamaya alındı. Negatif kontrol için Rabbit IgG kullanıldı. Mayer’s hematoksilen ile zıt boyaması yapılan dokular PBS ve distile sudan geçirilerek uygun kapatma solusyonu (Large Volume Vision Mount, TA-125-UG, Lab Vision Corporation, USA) ile kapatıldı. Hazırlanan preparatlar Leica DM500 mikroskobunda incelenerek değerlendirildi ve fotoğraflandı (Leica DFC295). Pozitif kontrol olarak sıçan kalp dokusu kullanıldı.

  Boyamada immünreaktivitenin yaygınlığı (0.1: <%25, 0.4:%26-50, 0.6:%51-75, 0.9:%76-100) ve şiddeti (0: yok, +0.5: çok az, +1: az, +2: orta, +3: şiddetli) esas alınarak histoskor oluşturuldu. Histoskor= yaygınlık x şiddet Elde edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak belirlendi. İstatistiksel analiz için SPSS version 22 programı kullanıldı. Gruplar arası değerlendirmede One-way ANOVA, grup içi değerlendirmede ise paired t testi kullanıldı. P<0.05 değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kan glukoz değerleri için yapılan istatistiksel analiz sonucunda; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında DM ile DM+EN gruplarına ait sıçanların kan glukoz değerlerinde deneyin sonunda başlangıca göre anlamlı bir artış vardı (P<0.05). DM grubu ile DM+EN grubu arasında değişiklik görülmedi (P>0.05) (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Deney hayvanlarının başlangıç ve final kan glukoz değerleri

  İrisin immünreaktivitesi için yapılan immünohisto-kimyasal boyamanın ışık mikroskop altında incelenmesi sonucu; İrisin immünreaktivitesi kontrol grubu (Şekil 1) ile karşılaştırıldığında DM grubunda (Şekil 2) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmıştı P<0.05. DM grubu ile karşılaştırıldığında ise İrisin immünreaktivitesi DM+EN grubunda (Şekil 3) anlamlı olarak artmıştı ve kontrole benzer izlendi P<0.05. Pozitif kontrol olarak kullanılan sıçan kalp dokusunda irisin immünreaktivitesi (Şekil 4) belirgin şekilde izlendi. Tüm gruplara ait İrisin immünreaktivitesine ait histoskor Tablo 2’de özetlenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kontrol grubuna ait beyin dokusunda irisin immünreaktivitesi (→).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: DM grubuna ait beyin dokusunda irisin immünreaktivitesi (→).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: DM + EN grubuna ait beyin dokusunda irisin immünreaktivitesi (→).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: İrisin pozitif kontrol.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Histoskor

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Diabetes Mellitus (DM) karbonhidrat, yağ, protein metabolizması bozukluklarıyla ortaya çıkan kronik metabolik bir hastalık olmakla beraber aynı zamanda nonenzimatik glikozilasyon, sorbitol yol aktivitesi, heksozamin yolu aktivitesi, oksidatif glikozilasyon, protein kinaz C aktivitesi ve enerji metabolizmasındaki değişiklikler ile artmış bir oksidatif stres durumudur 7. Erken glikozillenme ürünleri; bazal membran, endotel hücreleri ve glomeruluslarda TNF-α ve IL-1 gibi sitokinler aracılığıyla tip IV kollojen sentezini arttırarak, endotel hücrelerinde NO (Nitrik Oksit) inaktivasyonuna ve serbest oksijen radikallerinde artışa neden olarak arteroskleroz, doku ve organ patogenezinde önemli rol oynarlar 8.

  Diyabetin eşlik ettiği metabolik bozukluklar pek çok organ yanında santral sinir sisteminin işlevlerinde aksaklıklara ve fizyopatolojik değişikliklere sebep olmaktadır 9. Deneysel diyabet oluşturulan hayvanların, beyin ve medulla spinalislerinde nöronal atrofi, glikojen birikimi, ensefalomalazi, aksonal dejenerasyon, demiyelinizasyon ve glial hücrelerde hasar oluşumu gibi organik değişiklikler rapor edilmiş olup Tip 1 diyabette meydana gelen nöron yoğunluğundaki azalmanın diyabetin süresi ile paralel olarak arttığı ve bunun apoptozis kaynaklı olduğu bildirilmiştir 2. Diyabete bağlı artan kan glikozunu azaltmak amacıyla poliol yolu aktif hale gelerek hücre içinde sorbitol ve fruktoz miktarında artışa sebep olmaktadır. Bu durum hücrelerde hidropik dejenerasyona, Nicotinamide adenine dinucleotide phos phate (NADPH) kullanımında artışa dolayısıyla miyo-inositol azalmasına neden olmaktadır. NADPH’ı enerji kaynağı olarak kullanan ve antioksidan savunma mekanizmasının önemli bir parçası olan glutatyon, redükte hale gelemez ise oksidatif stres tablosu kaçınılmaz hale gelir 8-10. DM kronik bir hastalık olduğundan insanlardaki bilimsel çalışmalar çok zaman almaktadır. Bu sebeple deneysel diyabetik hayvan modelleri oldukça önem kazanmıştır. Streptozotosin ile deneysel diyabet oluşturulan sıçan beyin korteksinde glutamatın N-metil D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin sayılarında azalma olduğu, beyin ve medulla spinaliste nöronal atrofi, sub-kortikal alanda ve beyin sapında lezyonlar, aksonal dejenerasyon, glikojen birikimi, ensefalomalazi, demiyelinizasyon, glial hücrelerde hasar oluşumu gibi deği-şiklikler oluştuğu bildirilmiştir 11, 12.

  Oksidatif stresin diyabetin kronik komplikasyonlarının gelişmesinde oldukça önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak eksojen olarak verilen antioksidanların bu komplikasyonların hafifletilmesinde ve/veya ortaya çıkmasının engellenmesinde yararlı olabileceği fikri ileri sürülmüş olup diyabet tedavisinde antidiyabetiklere ek olarak antioksidan maddelerin veya antioksidan özellikleri olan ajanların kullanılmasının oksidatif stresle başa çıkabilmek için gerekli olabileceği yönünde kanaat oluşmuştur 13.

  Sülfidril içeren ACE inhibitörleri başta olmak üzere ACE inhibitörlerinin güçlü serbest radikal süpürücüler oldukları ve kalbi koruyucu etkileri dışında antioksidan etkilere de sahip oldukları gösterilmiştir 14. ACE inhibitörü olan enalapril, sıçanlarda yapılan bir çalışmada doksorubusin öncesi uygulanıp kontrol gruplarına kıyas edildiğinde; dokulardaki thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) konsantrasyonunun azaldığı ancak glutatyon seviyelerinin ise anlamlı derecede arttığı gösterilmiştir 15.

  Reninanjiyotensin sisteminin genetik ya da farmakolojik olarak bloke edilmesi lipogenezisi azaltmış olup sıçan deneylerinde ACE inhibisyonu, ACE gen delesyonu ve uzun süreli anjiyotensin-1 reseptör blokajı ile yağ dokusunda azalma sonucu kilo kaybının oluştuğu tespit edilmiştir 16. Yaşlı sıçanlarda enalaprilin fizik-sel performansı düzelttiği ve hem genç hem de yaşlı sıçanlarda vücut ağırlığında ve vücut yağ oranında azalma yaptığı saptanmıştır 17. Yine enalapril tedavisi ile yağ dokuda lipolitik gen denilen peroksizom proliferasyonunu aktive edici reseptör gamma (PPARγ)’nın ekspresyonunda ve hormon sensitif lipazın mRNA’sın da artışa neden olduğu gözlenmiştir ki PPARγ’nın salınımı ile enerji tüketiminde artma, glukoz, insulin ve trigliserit seviyelerinde azalma ve bunun sonucunda da kilo artışının azalması görülmüştür 18. Dahası PPARγ tarafından situmule edildiği bilinen katalaz, bakır-çinko süperoksit dismutaz, manganez süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimler ve adiponektin hormon ekspresyonları enalapril ile tedavi edilmiş sıçanlarda artış göstermiştir 19.

  Enalapril tüm bu etkilerine ilave olarak beyaz yağ dokusunda adiponektin düzeylerinde bir artışa sebep olmakta olup irisin, bu hormonlar içinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Egzersiz sonucu kas hücresinde FNDC5 gen aktivasyonu sonucu oluşan FNDC5 (fibronectin type III domain containing 5) proteini olan irisin, çeşitli dokulardan salgılanarak beyaz yağ dokusunun kahverengi yağ dokusuna dönüşmesini sağlayarak enerji metabolizmasında rol oynar 20-21. FNDC5, iskelet kası ile adipoz doku arasındaki sinyal iletiminin yanında, merkezi sinir sisteminde de bir takım rollere sahiptir. Nöronal hücre kültürüne kısa süreli uygulanan eşleşme bozucu ajanların (UCP) mitokondriyal membran potansiyelini düşürerek kalsiyum girişini engellediği ve hücre ölümünü önlediği gösterilmiştir 22. Nöronal UCP’ler ROS üretimini azaltarak, buna bağlı oluşan oksidatif stres ile nörodejeneratif hasarın önlenmesinde önemli yapılardır 23. UCP4’ün aşırı ekspresyonu nöron kültüründe bazal mitokondriyal ROS üretimini azaltıp hücresel kalsiyum dengesininin korunmasını sağlar. Bu olaylar sonucu nörotoksisiteye neden olacak herhangi bir patolojiye maruz kalındığında ROS üretimi sınırlanır ve apoptoza karşı hücreler korunmuş olur 24. Nöronal ağ içerisinde yer alan mitokondriler başta sinirsel ileti için gerekli olan enerjiyi üretmenin yanı sıra nöronal yaşamın devamı için gerekli olan kalsiyum dengesini de sağlayan bir yapıdır. Nöronal UCP’lerin mitokondriyal membran potansiyelini düzenleyici etkisi, nöronal kalsiyum homeostazının korunmasına da temel oluşturmaktadır 25. Egzersiz tarafından uyarılan ve enerji harcanmasına neden olan PPARγ, mitokondriyal biyogenez ile oksidatif metabolizmayı kontrol eden PPARγ koaktivatör 1 alfa (PGC1-α) FNDC5 gen ekspresyonunun artışına aracılık etmektedir 26.

  Başta kahverengi yağ dokusunda olmak üzere çok sayıdaki hücre grubunda mitokondrial biyogenez ve oksidatif metabolizmayı düzenleyen uncoupling protein 1 (UCP1), PPAR gama coaktivatörü olan PGC1 alfa uyarısı ile salınmaktadır. Kas dokusu ile yağ dokusu arasında iletişim PGC1 uyarısı ile kana salınan FNDC5 (irisin) sayesinde olmakta ve özellikle yağ dokudaki UCP1 düzeylerinin artması ile mitokondrial biyogenez ve oksidatif metabolizma düzenlenmektedir 27. İrisinin yok edilmesinin belirgin bir şekilde nöronların ve astrositlerin olgunlaşmasını etkilediği, dolayısıyla sinir sisteminin oluşum ve gelişim süreçlerinde önemli bir rolünün olduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır 28. Yine yapılan bir çalışmada hipokampal nöro-genezin irisin tarafından doz bağımlı olarak düzenlendiği belirtilmiştir 29.

  Bu çalışmada diyabet, enalapril, irisin ilişkisi irdelenmiş olup, deney sonucu elde edilen beyin dokularının immünohistokimyasal olarak incelenmesi sonucu kontrol grup dokular ile karşılaştırıldığında diyabetik grup beyin dokularındaki irisin immünreaktivitesinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı gösterilmiştir. Bu bulgu zaten literatür bilgileriyle de uyumluydu. Enalaprilin dokularda bir adiponektin olan irisini artırmak yönünde etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışma enalapril ilave edilen diyabetik sıçan beyin dokularındaki irisin immünreaktivitesinin kontrol gruplarındakine benzer şekilde arttığını gösterdi. Bu durum, serbest radikaller üzerine etkili olan enalaprilin diyabetik beyin dokusunda, oksidatif stres üzerine olan etkisini irisini artırma şeklinde gösterdiği kanaatini oluşturmuştur.

  Sonuç olarak; diyabetik beyin hasarına karşı etkili olduğu bilinen enalaprilin farklı mekanizmalar ile irisin üzerinden de etki ettiği fikrini oluşturmuştur. Ancak irisinin merkezi sinir sistem üzerine etkilerini belirten çalışma sayısı oldukça azdır ve yapılacak çalışmalar irisinin merkezi sinir sisteminde ne gibi roller üstlendiğini veya hangi fizyolojik ve moleküler süreçlere aracılık ettiğini belirlemede etkili olacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kahn C, Weir G, King G, Jacobson A, Moses A, Smith R. Joslin’s Diabetes Mellitus 2008; 14th ed. Çeviri editörü: Prof. Dr. Volkan Yumuk

  2) Martínez-Tellez R, Gomez-Villalobos J, Flores G. Alteration in dendritic morphology of cortical neu-rons in rats with diabetes mellitus induced by streptozotocin. Brain Res 2005; 1048: 108-15.

  3) Baynes JW. Role of oxidative stress in the deve-lopment of complications in diabetes. Diabetes 1991; 40: 405-12.

  4) Baydas G, Reiter RJ, Nedzvetskii VS, et al. Mela-tonin protects the central nervous system of rats against toluene-containing thinner intoxication by reducing reactive gliosis. Toxicol Lett 2003; 137: 169-74.

  5) Kuzmicki M, Telejko B, Lipinska D, et al. Serum irisin concentration in women with gestational dia-betes. Gynecol Endocrinol 2014; 30: 636-9.

  6) Moreno JM, Ortega F, Serrano M, et al. Irisin is expressed and produced by human muscle and adi-pose tissue in association with obesity and insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 769-78.

  7) Vincent AM, Russell JW, Low P, Feldman EL. Oxidative stress in the pathogenesis of diabetic ne-uropathy. Endocr Rev 2004; 25: 612-28.

  8) Heidland A, Sebekova K, Schinzel R. Advanced glycation end products and the progressive course of renal disease. Am J Kidney Dis 2001; 38: 100-6.

  9) Yenigün M. Her Yönüyle Diabetes Mellitus. 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2001: 237-43.

  10) Kato N, Mizuno K, Makino M, et al. Effects of 15- month aldose reductase inhibition with fidarestat on the experimental diabetic neuropathy in rats. Diabetes Res Clin Pract 2000; 50: 77-85.

  11) Bean L, Zheng H, Patel KP, Monaghan DT. Regi-onal variations in NMDA receptor down regulation in streptozotocin-diabetic rat brain. Brain Res 2006; 1115: 217-22.

  12) Reagan LP, Magarinos AM, McEwen BS. Neuro-logical changes induced by stress in streptozotocin diabetic rats. Ann NY Acad Sci 1999; 893: 126-37.

  13) Browrlee M. The pathological implications of protein glycation. Clin Invest Med 1995; 18: 275-81.

  14) Abd El-Aziz MA, Othman AI, Amer M, El-Missiry MA. Potential protective role of angioten-sin-converting enzyme inhibitors captopril and enalapril against adriamycin-induced acute cardiac and hepatic toxicity in rats. J Appl Toxicol 2001; 21: 469-73.

  15) Karim S, Bhandari U, Kumar H, Salam A, Siddiqui MAA, Pillai KK. Doksorubisin induced cardio-toxicity and its modulation by drugs. Indian J Pharmacol 2001; 33: 203-7.

  16) Jayasooriya AP, Mathai ML, Walker LL, et al. Mice lacking angiotensin-converting enzyme have increased energy expenditure, with reduced fat mass and improved glucose clearance. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 6531-6.

  17) Santos EL, de Picoli Souza K, Guimaraes PB, et al. Effect of angiotensin converting enzyme inhibi-tor enalapril on body weight and composition in young rats. Int Immunopharmacol 2008; 8: 247-53.

  18) Benson SC, Pershadsingh HA, Ho CI, et al. Identi-fication of telmisartan as a unique angiotensin II receptor antagonist with selective PPARgamma-modulating activity. Hypertension 2004; 43: 993-1002.

  19) Banga A, Unal R, Tripathi P, et al. Adiponectin translation is increased by the PPARgamma ago-nists pioglitazone and omega -3 fatty acids. Am J Physiol Endocrinol Metab 2009; 296: 480-9.

  20) Santos EL, de Picoli Souza K, da Silva ED, et al. Long term treatment with ACE inhibitor enalapril decreases body weight gain and increases life span in rats. Biochem Pharmacol 2009; 78: 951-8.

  21) Boström P, Wu J, Jedrychowski MP, et al. A PGC1-alpha-dependent myokine that drives b-rown-fat-like development of white fat and ther-mogenesis. Nature 2012; 481: 463-8.

  22) Stout AK, Raphael HM, Kanterewicz BI, Klann E, Reynolds IJ. Glutamate-induced neuron death re-quires mitochondrial calcium uptake. Nat Neurosci 1998; 1: 366-73.

  23) Korshunov SS, Skulachev VP, Starkov AA. High protonic potential actuates a mechanism of produc-tion of reactive oxygen species in mitochondria. FEBS Lett 1997; 416: 15-8.

  24) Mattson M.P, Liu D. Mitochondrial potassium c-hannels and uncoupling proteins in synaptic plasti-city and neuronal cell death. Biochem Biophys Res Commun 2003; 304: 539-49.

  25) Teshima Y, Akao M, Jones S.P, Marban E. Unco-upling protein-2 overexpression inhibits mitocond-rial death pathway in cardiomyocytes. Circ Res 2003; 93: 192-200.

  26) Austin S, St-Pierre J. PGC1alpha and mitochondrial metabolism-emerging concepts and relevance in ageing and neurodegenerative disorders. J Cell Sci 2012; 125: 4963-71.

  27) Komatsu M, Tong Y, Li Y, et al. Multiple roles of PPARalpha in brown adipose tissue under constitu-tive and cold conditions. Genes Cells 2012; 15: 91-100.

  28) Hashemi MS, Ghaedi K, Salamian A, et al. Fndc5 knockdown significantly decreased neural differen-tiation rate of mouse embryonic stem cells. Neu-roscience 2013; 231: 296-304.

  29) Moon H, Dincer F, Mantzoros CS. Pharmacologi-cal concentrations of irisin increase cell prolifera-tion without influencing markers of neurite outgrowth and synaptogenesis in mouse H19-7 hippocampal cell lines. Metabolism 2013; 62: 1131-6.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]