[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Postoperatif Adezyon Oluşumunu Önlemede Oral C Vitamini Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma
Şehmus PALA1, Remzi ATILGAN1, Tuncay KULOĞLU2, Melike BAŞPINAR1, Emre YALÇIN1, Şeyda YAVUZKIR1
1Fırat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Rat, Postoperatif Adezyon Formasyonu, C Vitamini, Rat, Postoperative Adhesion Formation, Vitamin C
Özet
Amaç: Ratlarda oluşturulan uterin horn modelinde adezyonu önlemede günlük oral C vitamini etkisinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Yirmibir adet dişi Wistar Albino cinsi rat rastgele, prospektif, tek kör olarak üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n =7): Sadece batın açılıp kapatılan grup, Grup 2 (n =7): Sağ uterin horna 2 cm lineer kesi yapılıp 4/0 vicryl ile kapatılan grup, Grup 3 (n =7): Operasyondan bir gün önce 50 mg/kg dozunda C vitamini verildikten sonra sağ uterin horna 2 cm lineer kesi yapılıp 4/0 vicryl ile kapatılan grup. Tüm ratların 15 gün sonra batınları açıldı. Lisky skalasına göre adezyon skorlaması ve şiddeti değerlendirildi. Sağ uterin horn bölgesi çıkarılıp %10 formaldehitle tespit edildi. Parafin bloklardan alınan 5μm’lik kesitlere Masson’s trichrome, TUNEL ve İmmüno-histokimyasal boyama yapıldı. Travmatize edilen uterin horn bölgesinde histolojik olarak vasküler endothelyal growth faktör (VEGF), anjiogenezis, Tip I kollajen ve malondialdehit (MDA) skorlaması yapıldı.

Bulgular: Adezyon alanı ve adezyon şiddeti G3’te G2’ye göre anlamlı olarak daha az idi. G2 ile G1 karşılaştırıldığında fibrozis, anjiogenezis, VEGF, Tip 1 kollajen ve MDA skorları G2’de anlamlı derecede yüksek bulundu. VEGF ve tip 1 kollajen skoru G3’te G1’e göre anlamlı olarak yüksek bu-lundu. Fibrozis, anjiogenezis ve MDA skorları G2’de G3’e göre anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Günlük verilen oral C vitamini rat uterin horn modelinde intraabdominal adezyon formasyonunu önlemede etkili bulundu.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]