[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-058
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Nadir Bir Pansitopeni Sebebi: Transfüzyona Bağlı Graft Versus Host Hastalığı
Ali DOĞAN1, Sinan DEMİRCİOĞLU1, Ömer EKİNCİ2, Yasin MAMİŞ1, Cengiz DEMİR1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Greft Versus-Host Hastalığı, Pansitopeni, Transfusion, Graft Versus-Host Disease, Pancytopenia
Özet
Transfüzyonla ilişkili greft versushost hastalığı (Ta-GVHD) nadir görülen fakat mortal seyirli bir transfüzyon reaksiyonudur. Genellikle son bir ay içinde kan transfüzyonu yapılmış kişilerde cilt döküntüleri, sarılık, ishal ve pansitopeni bulguları ile ortaya çıkar. Herhangi bir tedavisi olmadığı için gereksiz kan transfüzyonundan kaçınılması veya transfüze edilecek kan ürünlerini ışınlaması en önemli korunma yöntemleridir. Pansitopeni etyolojisinde transfüzyon öyküsünün sorgulanmasının önemini vurgulamak amacıyla vücudunda yaygın döküntüler, ateş, sarılık ve pansitopeni ile başvuran bir hastada tanı konulan Ta-GVHD olgusu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Transfüzyonla ilişkili greft versus-host hastalığı (Ta-GVHD), immün sistemi baskılanmış hastalarda veya immün yetmezliği olan bireylerde izlenen, transfüzyonun nadir görülen fakat, mortal seyreden bir komplikasyonudur. Eritrosit, trombosit, granülosit ve donmamış plazma içeren hücresel kan ürünleri Ta-GVHD için risk taşır 1. Transfüzyondan sonra 4-30 gün içinde gelişir. Donör lenfositlerinin, alıcının HLA class-1 ve class-2 antijenlerine karşı direkt sitotoksik yanıtı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu immünolojik saldırı klinik olarak cilt, karaciğer, gastrointestinal sistem ve kemik iliğinin disfonksiyonu ile kendini gösterir 2. Ta-GVHD, kemik iliğini etkilemesi ile transplantasyon ilişkili GVHD’den ayrılır. Hematopetik kök hücre transplantasyonu sonrası alıcı kemik iliği donör kaynaklı olduğu için GVHD’den etkilenmez 3. Pansitopeni etiyolojisinde transfüzyon öyküsünün sorgulanmasının önemini vurgulamak amacıyla pansitopeni ile başvuran bir hastada tanı konulan Ta-GVHD olgusu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Altmış yedi yaşında erkek hasta vücudunda döküntüler, ateş ve sarılık şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde skleralar ikterik, ağız içinde derin ülserler ve mukozit (Resim 1), vücudunda yaygın makülopapüler döküntüleri (Resim 2) mevcuttu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Ağız içinde ülser ve mukozit.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Vücutta yaygın makülopapüler döküntü.

  Solunum sesleri sağda azalmış olup kalp sesleri derinden duyulabiliyordu. Hastanın özgeçmişinde primer veya sekonder immün yetmezlik olmadığı, bir ay önce koroner bypass ameliyatı olduğu ve perioperatif dönemde çocuklarından 5 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldığı öğrenildi. Metoprolol, ASA, valsartan etken maddeli ilaçları kullanıyordu. Periferik yayması lökopeni ve trombositopeni ile uyumlu olup atipik hücre görülmedi. Hemoglobin değeri 9.2 gr/dl, lökosit sayısı 0.23x109/L, nötrofil sayısı 0.01x109/L, trombosit sayısı 95x109/L, CRP 127 mg/L, INR 1.59, PT:19 sn, APTT:36 sn, fibrinojen:428 mg/dl, D-Dimer:2.97 μg/ml, kreatinin:1.4 mg/dl, AST:218 U/L, ALT:324 U/L, GGT:1138 U/L, ALP:1400 U/L, LDH:333 U/L, direkt bilirubin 4.83 mg/dl, indirekt bilirubin 2.3 mg/dl saptandı. Direkt ve indirekt coombs testleri negatif idi. Vücut ısısı 38.9℃ olan hastaya geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı. Kemik iliği biyopsisi ve cilt biyopsisi yapıldı. Kemik iliği aspirasyon yayması ileri derecede hiposellüler idi. Cilt biyopsi sonucu grade 2 akut GVHH ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta Ta-GVHD kabul edildi. Tedavi olarak metilprednizolon, siklosporin, İVİG ve plazmaferez uygulandı. Tedavilere yanıt vermeyen hasta sepsis sebebiyle kaybedildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Ta-GVHD, sık görülen transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir. Çünkü donör lenfositleri, alıcının bağışıklık sistemi tarafından, konakçıya karşı bir tepki vermeden önce tahrip edilir. Ancak, alıcıda immün yetmezlik varsa veya alıcı verici arasında parsiyel insan doku antijen (HLA) benzerliği olduğu durumlarda bu lenfositler eradike edilemez. Bunun sonucunda donör lenfositleri alıcıya saldırır 4,5.

  Hastalar, eritematöz makülopapüler döküntü, kemik iliği yetmezliği bulguları (ateş, kanama, anemi semptomları), sarılık ve ishal gibi klinik bulgular ile başvururlar. Laboratuvar bulguları genellikle hiposelüler kemik iliğinin eşlik ettiği pansitopeni, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve ishalin sebep olduğu elektrolit bozukluklarını içerir 4. Ta-GVHD tanısı, semptomların hafif olması veya altta yatan hastalığa bağlanması sebebiyle genellikle gecikir. Tanı için cilt biyopsisi önerilir. Cilt biyopsisinde klasik olarak bazal tabakada vakuolizasyon ve histiositik infiltrasyon izlenir. Kemik iliği biyopsisi ile aplazi gösterilebilir 6. Kesin tanı, ancak dolaşımdaki lenfositlerin konak doku hücrelerinden farklı bir HLA fenotipine sahip olduğu gösterilerek konur. Bizim hastamız da pansitopeni, sarılık cilt döküntüleri ile başvurdu. Tanı, cilt ve kemik iliği biyopsisi ile konuldu.

  Ta-GVHD tedavisinde, kortikosteroidler, azatiopürin, antitimosit globülin, metotreksat ve siklosporin sık kullanılan ajanlardır. Fakat bu tedavilere genellikle yanıt alınamaz. Mortalite %90-100 olduğu tahmin edilmektedir 7. Bu yüzden, profilaktik yaklaşımlar önem kazanmıştır. Risk taşıyan durumlarda kan komponentlerinin ışınlanması ile Ta-GVHD önlenebilir 8. Bizim hastamıza çocuklarından transfüzyon yapıldığı ve kan ürünlerinin ışınlanmadan verildiği öğrenildi. Uyguladığımız tedavilerin hiçbirisine yanıt alınamadı.

  Sonuç olarak pansitopeni etiyolojisinde transfüzyon öyküsü sorgulanmalıdır. Nadiren de olsa Ta-GVHD’e bağlı pansitopeni gelişebilmektedir. Ta-GVHD’nin kesin tedavisi olmamakla beraber kan ürünlerinin ışınlanarak kullanılması ile korunmak mümkündür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Bordin JO, Heddle NM, Blajchman MA. Biologic effects of leukocytes present in transfused cellular blood products. Blood 1994; 84: 1703-21.

  2) Dwyre DM, Holland PV. Transfusion-associated graft-versus-host disease. Vox Sang 2008; 95: 85-93.

  3) Ferrara JL, Deeg HJ. Graft-versus-host disease. N Engl J Med 1991; 324: 667-74.

  4) Schroeder ML. Transfusion-associated graft-versus-host disease. Br J Haematol 2002; 117: 275-87.

  5) Shivdasani RA, Haluska FG, Dock NL, Dover JS, Kineke EJ, Anderson KC. Brief report: graft-versus-host disease associated with transfusion of blood from unrelated HLA-homozygous donors. N Engl J Med 1993; 328: 766-70.

  6) De Dobbeleer GD, Ledoux-Corbusier MH, Achten GA. Graft versus host reaction. An ultrastructural study. Arch Dermatol 1975; 111: 1597-902.

  7) Ohto H, Anderson KC. Survey of transfusion-associated graft-versus-host disease in immunocompetent recipients. Transfus Med Rev 1996; 10: 31-43.

  8) Corash L, Lin L. Novel processes for inactivation of leukocytes to prevent transfusion-associated graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant 2004; 33: 1-7.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]