[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 263-266
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İDRAR NUMUNELERİNDEN İZOLE EDİLEN ÇEŞİTLİ GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA- LAKTAMAZLARIN ORANI
Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Neşe TAŞTEKİN, Çiğdem KUZUCU, Latife ABUT, Mehmet TEVFİK, Bengül DURMAZ, İ. Halil ÖZEROL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonları, etkenler, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Urinary tract infections, agents, extended spectrum beta-lactamase
Özet
İdrar numunelerinden izole edilen Gram negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oranını saptamak amacıyla bu çalışma yapıldı. Poliklinik ve yatan hastalarda en sık etken E.coli olarak saptandı. Her iki hasta grubunda en yüksek GSBL oranı Klebsiella türlerinde saptanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]