[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 284-286
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastane Kökenli Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında İndüklenebilir Beta-Laktamaz Sıklığı
İlhami ÇELİK1, Mustafa CİHANGİROĞLU2, Ayhan AKBULUT1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Ergani Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
Anahtar Kelimeler: P. aeruginosa, indüklenebilir beta-laktamaz, P. aeruginosa, inducible beta-lactamase
Özet
Giriş: Hastane kaynaklı Gram-negatif bakterilerdeki indüklenebilir beta-laktamaz (İBL) varlığı, klinik açıdan ciddi problemlere neden olmaktadır. Yeni beta-laktamlar başta olmak üzere tedavi sırasında bir çok beta-laktam antibiyotiğe direnç gelişebilmekte ve tedavi yetersiz kalmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastane infeksiyonu tanısı almış hastalardan alınan çeşitli örneklerden izole edilen 50 Pseudomonas aeruginosa suşunda direkt indüksiyon yöntemiyle İBL varlığı araştırıldı.

Bulgular: En sık yaradan izole P.aeruginosa suşlarının İBL salgıladığı belirlendi. İBL saptadığımız 41 suşa yapılan rutin antibiyogramda üçü seftazidime, 16’sı seftriaksona ve 24’ü sefotaksime duyarlı görünmekteydi.

Sonuç: Bu yalancı duyarlılık sorununun giderilmesi için antibiyogramda disk diziliminin İBL üretimini saptayacak şekilde yapılması gerekmektedir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  İndüklenebilir β-laktamazlar, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus, Providencia ve Morganella türleri ile Pseudomonas Aeruginosa (P. aeruginosa) ve diğer nonfermentatif Gram negatif bakteriler tarafından yalnızca verilen antibiyotiğe maruziyet sırasında eksprese edilen enzimlerdir. Normalde bakteri tarafından az miktarda sentezlenen enzim, ortamda bulunan bir indükleyicinin etkisi ile sentezlenmeye başlar. Farklı β-laktam antibiyotiklerin β–laktamazları indükleme yetenekleri de farklıdır. Normalde indüksiyon etkisi geçici olup, indükleyicinin etkisi ortadan kalkınca tekrar bazal düzeye dönülür. Ancak, bu tür β-laktamazları üreten bakterilerde esas sorun, β-laktamaz üreten (dereprese) mutantların bulunmasıdır 1-3. Üçüncü kuşak sefalosporinlerle bakteriyemi tedavisi sırasında dereprese mutantların seçilme olasılığı %20-40 civarındadır. Laboratuvarda indüklenebilir β- laktamaz (İBL) varlığı, disk indüksiyon testi ile gösterilebilir 2,3.

  P. aeruginosa hastane infeksiyonlardan sorumlu en sık üçüncü patojen olup, çoklu dirençli suşların oranı giderek artmaktadır. Özellikle beta-laktamlara karşı direnç artan bir sorun oluşturmaktadır. Dünyanın her yerinde P. aeruginosa'da İBL’lar söz konusudur ve sefalosporinler dahil tüm beta laktamlara karşı direnç gelişmektedir 3.

  Plazmid kontrolünde genişlemiş spektrumlu betalaktamaz veya kromozomal İBL sentezleyebilen suşlar, hastanelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Hastane kökenli suşlarda İBL yapımının saptanması, tedavide kullanılacak antibiyotiklerin seçiminde yol gösterici olması bakımından önemlidir 4.

  Bu çalışmada hastane hastane kökenli 50 P. aeruginosa suşunda direkt indüksiyon yöntemiyle İBL varlığının saptanması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Yara yeri 19, kan 11, bronkoalveoler lavaj sıvısı 11, idrar 6, parasentez sıvısı 2, beyin omurilik sıvısı 1 örneklerinden izole edilen 50 Pseudomonas aeruginosa suşu çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri BACTEC 9050 sisteminde değerlendirildi. Diğer örnekler ise, direkt olarak % 5 koyun kanlı agar, EMB ve çukulata agara ekildi.

  Bakterilerin tanımlanması API 20E (bio Mérieux, S.A., Etoile, Fransa) ile yapıldı. CLSI önerilerine göre disk difüzyon yöntemi kullanılarak üçüncü kuşak sefalosporinlerden seftriakson (CRO), seftazidim (CAZ) ve sefotaksime (CTX) duyarlılığı belirlenen P. aeruginosa suşlarında İBL varlığı direkt indüksiyon yöntemi ile araştırıldı. Daha önceden saklama besi yerine alınan bakteriler, pasaj yapıldıktan sonra bir gece EMB agarda (Oxoid) inkübe edildi. Bakterilerin Beyin Kalp İnfüzyon Buyyon’da (Oxoid) 0.5 McFarland bulanıklığında bakteri süspansiyonları, hazırlandıktan sonra petri kutuları içine 4 mm kalınlığında dökülmüs Mueller- Hinton agar yüzeyine inoküle edildi. Petri plaklarının ortasına güçlü bir beta-laktamaz indükleyicisi olan sefoksitin (FOX: 30 µg), bundan 25 mm uzaklığa ise seftazidim (CAZ: 30 Vg), sefotaksim (CTX: 30 µg), seftriakson (CRO: 30 µg), aztreonam (AZT: 30 µg) ve imipenem (IMP: 10 µg) diskleri yerlestirildi. Etüvde 37ºC’de 24 saat bekletildi. Aztreonam ve 3. kuşak sefalosporinlerin, sefoksitin veya imipenem gibi güçlü indükleyicilere bakan yüzlerinde inhibisyon alanları gözlendiğinde, İBL pozitif olarak değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Elli P. aeruginosa suşunun 41’inde (%82) İBL varlığı saptandı. İzolasyon yerlerine göre, İBL pozitif ve negatif olan suşların dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: İzolasyon yerlerine göre İBL pozitif ve negatif olan suşların dağılımı.

  P. aeruginosa suşlarındaki İBL varlığı ile rutin antibiyogramdaki üçüncü kuşak sefalosporinlere duyarlılıkları tablo 2’de gösterilmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: İBL pozitif ve negatif olan suşların in vitro sefalosporin duyarlılıkları.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Beta-laktamazlar, bakteriler tarafından kromozomlar, plazmidler ya da transpozonlar aracılığı ile sentez edilen ve beta-laktam antibiyotiklerdeki amid bağlarını parçalayan enzimlerdir. Pratikte ciddi sorun oluşturan Enterobacter, Pseudomonas, Serratia ve Citrobacter gibi Gram-negatif bakterilerin kromozomal beta-laktamazları indüklenebilir niteliktedir 5,6. Bu bakteriler, bazı beta-laktamlarla (ampisilin, 1. kuşak sefalosporinlerle) karşılaştıklarında hızla kromozomal beta-laktamaz sentezlerler (indüksiyon). Üçüncü kuşak sefalosporinler (sefoperazon, sefotaksim, seftriakson, seftazidim vs) kromozomal beta-laktamazları zayıf biçimde indüklerler. Bu antibiyotikler, başlangıçta bakterileri kolaylıkla öldürebilmesine rağmen bu bakteri topluluğu içinde fazla miktarda beta-laktamaz sentezleyen yapısal mutantlar öldürülemez ve infeksiyon bölgesinde kalırlar (seleksiyon). Zamanla karbapenemler hariç tüm beta-laktam antibiyotiklere dirençli hale gelirler 5-7.

  P. aeruginosa hastane infeksiyonlarının üçte birinden sorumludur. P. aeruginosa’ya bağlı infeksiyonların tedavisinde, beta-laktamlara karşı direnç artan bir sorun olarak devam etmektedir. Dünya genelinde, P.aeruginosa'da indüklenebilir kromozomal beta-laktamazlar bulunmaktadır ve kullanılmakta olan tüm sefalosporinlere karşı direnç gelişebilmektedir 1,8.

  Öztürkeri ve arkadaşları 9 tarafından yapılan bir çalışmada, 43 P.aeruginosa suşunun %26’sında İBL varlığı saptanırken, Gülay ve arkadaşları 10 150 P.aeruginosa suşunun %61.3’ünde İBL saptamışlardır. Şanlıdağ ve arkadaşları 11 standart disk yakınlaştırma metodu (SDYY) ve modifiye disk yakınlaştırma yöntemleri (MDYY) ile yaptıkları bir çalışmada ise, 71 P.aeruginosa suşunun sırasıyla %20 ve %31’inde İBL saptamışlar, suşların %13 ve %3’ünde İBL oranını şüpheli bulmuşlardır. Kandemir ve arkadaşları 12 ise çalıstıkları 13 P.aeruginosa suşunun 4’ünde (%30.7) kromozomal beta-laktamaz olduğunu göstermişlerdir. Gençer ve arkadaşları 13 ise 65 P.aeruginosa’nın %53’ünde İBL saptamışlar, ayrıca seftazidime dirençli olmayan 48 izolatın (%80) İBL açısından pozitif olduğunu bildirmişlerdir.

  Bu çalışmada saptadığımız %82’lik İBL oranı diğer çalışmalarda belirtilen tüm oranlardan yüksektir. Bunun nedeni, çalışma metodu farklılığının yanında daha geç bir dönemde yapılmış olması, hastanemizin antibiyotik kullanım politikası ve bölgesel farklılıklar olarak yorumlanabilir. Saptanan İBL oranlarına en yakın oranlar Gençer ve arkadaşları 13 tarafından yapılan çalışmadaki oranlardır.

  Sonuç olarak, hastane infeksiyonu etkeni olan Gram negatif bakterilerde İBL varlığının saptanması, tedavide kullanılacak antibiyotiklerin seçiminde önemli bir göstergedir. Her hastanede İBL salgılayan bakterilerin görülme sıklığı ve oranı bilinmelidir. Bu veriler ışığı altında, giderek büyük bir sorun oluşturan IBL pozitif beta laktamlara dirençli bakteri infeksiyonlarını önlemek için, standart infeksiyon kontrol önlemleri yanında, akılcı bir antibiyotik kullanım politikası belirlenmelidir kanısındayız.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Cullman W, Buscher KH, Dick W. Selection and properties of Pseudomonas aeruginosa variants resistant to beta-lactam antibiotics. Eur J Clin Microbiol 1987; 6: 467-473.

  2) Craig WA, Ebert SC: Antimicrobial therapy in Pseudomonas aeruginosa infections, in Baltch AL, Smith RP (eds): Pseudomonas aeruginosa Infections and Treatment. New York, Marcel Dekker, 1994: 441-518.

  3) Kovacs K, Yu VL, Antipseudomonal antimicrobial agent therapy. Drugs Today 1994; 30: 155-170.

  4) Sanders CC, Sanders WE. Emergence resistance during therapy with newer β-lactam antibiotics: role of inducible β-lactamases and implication for the future. Rev Infect Dis 1983; 5: 639.

  5) Sanders CC, Thomson KS, Bradford PA. Problems with detection of beta-lactam resistance among non-fastidious gram-negative bacilli. Infect Dis Clin N America 1993; 7: 411-423.

  6) Livermore DM. Clinical significance of β-lactamase induction and stable derepression in gram-negative rods. Eur J Clin Microbiol and Infect Dis 1987; 6: 439.

  7) Opal SM, Mayer KH, Medeiros AA. Mechanisms of bacterial antibiotic resistance. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed., Penmsylvania: Churchill Livingstone Inc, 2000; 243.

  8) Hancock REW. Resistance mechanisms in Pseudomonas aeruginosa and other nonfermentative gram-negatif bacteria. Clin Infect Dis 1998; 27: 93-98.

  9) Öztürkeri H, Kocabeyoğlu Ö, Kosan E, Diler M, Özcan Ş. Pseudomonas aeruginosa suşlarında sefoksitin ile β-laktamaz indüksiyonu. 27. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 1996, Antalya, Kongre Kitabı, s. 230.

  10) Gülay Z, Biçmen C, Yuluğ N. Pseudomonas suşlarında indüklenebilir seftazidimazların araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 1996;10: 329.

  11) Şanlıdağ T, Öztop Y, Saygı G. Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir β-laktamaz belirlenmesinde iki farklı yöntemin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1998; 28: 34-36.

  12) Kandemir O, Ersöz G, Şahin E, Kaya A. Hastanede yatarak tedavi gören hastalardan soyutlanan Gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir kromozomal betalaktamaz sıklığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002; 32: 207-211.

  13) Gençer S, Ak Ö, Benzonana N, Baturel A, Özer S. Suscebtibility patterns and cross resistances of antibiotics against Pseudomonas aeruginosa in a teaching hospital of Turkey. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2002, 1:2.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]