[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Siklosporin A’ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Meltem KURUŞ1, Mukaddes EŞREFOĞLU1, Engin ŞAHNA2, Sedat SEVİL3, Ali OTLU1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA
Anahtar Kelimeler: Kalp, CyA, Melatonin, histopatoloji, Myocardium, CyA, Melatonin, histopathology
Özet
Amaç: Siklosporin A (CyA) yaygın kullanılan bir immunbaskılayıcıdır ve dokularda hasar oluşturduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu hasarda serbest oksijen radikallerinin rolü olduğu üzerinde durulmaktadır. Pineal bezden üretilen en önemli indolamin olan melatonin, serbest radikal süpürücüsü ve antioksidandır. Çalışmamızda CyA’ya bağlı kardiyak hasar üzerine melatoninin olası yararlı etkilerini histopatolojik olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada her biri 8’er sıçandan oluşan 4 grup oluşturuldu.1. grubumuz kontrol grubuydu. 2.grup 4mg/kg/gün intraperitoneal (i.p) melatonin verdiğimiz grup. 3. grup 10 mg/kg/gün subkutan (s.c) CyA uygulanan grup ve 4.grup 4mg/kg/gün/(i.p) melatonin ve 10 mg/kg/gün/(s.c) CyA uygulanan grup. Çalışmamız her grup için 28 gün sürdü. Bu sürenin sonunda denekler terminal anesteziyle öldürüldü. Çıkarılan kalp dokusu parafin bloklara gömülerek kesit alındı. Bu kesitler genel histolojik yapıyı gözlemlemek amacıyla Hematoksilen and Eosin (H-E) boyasıyla boyandı.

Bulgular: Hem kontrol, hem de melatonin uyguladığımız grublarda kardiyak kesitler histolojik olarak normal görünümdeydi. CyA uygulanan sıçanlarda kalp kası tabakası ve yaptıkları ağ düzensiz izleniyordu. Hücrelerin nukleus yerleşimi merkezi değildi. Bazı alanlarda hücre bütünlüğünün bozulmaya başladığı, sarkoplazmada parçalanmaların ve vakuolizasyonların geliştiği fark ediliyordu. Bazı alanlarda bol miktarda hücre infiltrasyonu söz konusuydu. Yer yer bağ dokusu artmıştı ve özellikle kardiak fibrillerin etrafında ve damar çevrelerinde fibrozis izleniyordu. Bir diğer histopatolojik bulgu ise küçük çaplı hemorajik alanların varlığıydı. CyA ile birlikte melatonin uygulanan grubda bu histopatolojik bulgularımızın oldukça azaldığı tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda CyA’ya bağlı hasarın geri dönüşümlü olduğu ve melatonin uygulamasıyla bu hasarın önemli ölçüde azaltılabileceği sonucuna varıldı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  İmmunbaskılayıcı bir ilaç olan siklosporin A (CyA) organ nakli ve otoimmun hastalıkların tedavisinde uzun süre kullanılan bir ilaçtır 1-3. Ancak ilacın karaciğer, böbrek ve kalpteki yan etkileri kullanımını kısıtlamaktadır 2. CyA’nın toksik etkilerini açıklamak üzere deneysel ve klinik çalışmalarla desteklenen birkaç mekanizma öne sürülmektedir 4,5. Bu immunbaskılayıcının dokularda oluşturduğu hasarın mekanizması tam anlamıyla anlaşılamamakla birlikte, elde edilen veriler serbest oksijen radikallerinin ve oksidatif stresin CyA bağlı patogenezde rolü olduğunu düşündürmüştür 3,6-9. Nishiyama ve arkadaşları CyA kullanımının hipertansif, Bianchi ve arkadaşları da kardiyotoksik etkisini yaptıkları çalışmalarla göstermişlerdir 6.

  Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine ) esansiyel bir aminoasit olan triptofandan elde edilen ve pineal bez, over, retina ve gastrointestinal sistem organlarından üretilen en önemli indolamindir. Birçok yararlı etkiye sahip olan melatonin, direkt olarak serbest radikal süpürücüsüdür ve bu etkisiyle bilinen tüm antioksidanlardan daha güçlüdür 10. İndirekt etkiyle de melatonin reseptörleri sayesinde antioksidan enzim seviyelerini artırarak ya da pro-oksidatif enzimleri inhibe ederek doku koruyucu özellik gösterir 11,12. Aynı zamanda oksidatif stres altındaki antioksidan enzim aktivitesini de değiştirdiği birçok araştırmayla gösterilmiştir 10,13.

  Oksijen radikallerinin miyokarddaki toksik etkileri saptanmış ve bu durumda primer savunma mekanizmasının endojen antioksidanlar olduğu da gösterilmiştir 11,12. Ayrıca kalp kası hücrelerinde melatonin reseptörleri saptanmış ancak biyolojik önemi henüz tam olarak açıklanamamıştır 14. Bugüne kadar CyA kardiyotoksitesinde antioksidanların korucu etkisini araştıran fazla çalışma yoktur. Melatoninin CyA’ya bağlı kardiak toksitedeki etkisi sadece Rezzani ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yayınlanan bir makale ile araştırıcılara sunulmuştur 10.

  Çalışmamızdaki amacımız; sıçanlarda deneysel olarak CyA’ya bağlı kardiyotoksite oluşturulduktan sonra, verilecek intraperitoneal melatoninin CyA’nın olumsuz etkilerini azaltıp azaltmadığını saptamaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmamızda 32 tane 230-300 gr ağırlığında Sprague-Dawley cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Denekler 28 gün boyunca havalandırması olan, 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık gün ışığı ritmindeki odalarda özel kafesler içinde, düşük sodyum içeren pellet yem (%0.05 Na, Aytekinler Yem Sanayi, Konya) ile beslendiler. Denekler çalışmanın başladığı gün rastlantısal olarak 4 gruba ayrıldı, her grup 8 sıçandan oluşuyordu.
   Gruplarımız şöyleydi;
   Grup 1;Kontrol grubu
   Grup 2; İntraperitoneal (i.p.) 4mg/kg/gün melatonin uygulanan grup.
   Grup 3; subkutan (s.c.) 10 mg/kg/gün siklosporin A (sandimmun 50 mg/ml ampul Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre) uygulanan grup.
   Grup 4; 4mg/kg/gün i.p. melatonin ve s.c. 10 mg/kg/gün CyA uygulanan grup.
  28. günün sonunda denekler terminal anesteziyle öldürüldü. Kalpleri çıkarıldı ve Bouin fiksatifinde bekletildikten sonra parafin bloğa gömüldü. Bloklardan 4-5 mikron kalınlığında kesitler alındı. Bu kesitler genel histolojik yapıyı gözlemlemek amacıyla Hematoksilen ve Eosin (H-E) boyasıyla boyandı ve Olympus BH2 ışık mikroskobuyla incelendi.

  Preparatlar iki histolog tarafından körlemesine incelendi ve histopatolojik değişiklikler aşağıdaki gibi derecelendirildi:

  Her gruptan 100 adet kalp hücresi sayılarak nukleus yerleşimleri ve sarkoplazmik vakuolizasyonları değerlendirildi. Buna göre periferik nukleus 1-10 hücrede görüldüğünde hafif, 11-20 hücrede orta, 21 ve üzeri hücrede görüldüğünde ise şiddetli derecede kalp hasarı düşünüldü. Sarkoplazmik vakuolizasyon açısından da aynı hücre sayıları göz önüne alınıp derecelendirildi. Her denekte 10 alan sayılarak da hücre infiltrasyonu, stromal fibrozis ve koagülasyon nekrozu değerlendirildi. Hücre infiltrasyonuna 0=hiç yok, 1 alanda rastlanması=hafif, 2 alan=orta, 3 alanda rastlanması ise=şiddetli infiltrasyon olarak derecelendirildi. Stromal fibrozis ve koagülasyon nekrozu açısından da 0=hiç yok, 1 alanda =hafif, 2 alanda=orta ve 3 alanda saptanması=yaygın stromal fibrozis veya koagülasyon nekrozu olduğunu düşündürdü (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Gruplara ait histolojik değerlendirmeler

  Tüm istatistiksel analizler SPSS 12.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanıldı ve tüm analizlerde p< 0. 05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Histolojik Bulgular

  Kontrol grubunda inceleme yapıldığında; yoğun kas fibrilleri ve az miktardaki bağ dokusuyla normal kalp dokusu izlendi. Kas fibrilleri bol sarkoplazmalı hücresel ünitelerden oluşuyordu. Hücreler bir veya iki uçlarından yan dallar vermişlerdi. Her hücrede tek olan oval şekilli nukleusların yerleşimi merkeziydi. Bağ dokusu oldukça ince ve şeffaf izleniyordu. Grup 2;Melatonin verilen grupta bütün alanlar normal kalp histolojisiyle uyumluydu. Grup 3; CyA ile tedavi edilen grupta histopatolojik değişiklikler söz konusuydu. Kalp kası tabakası ve yaptıkları ağ düzensiz izleniyordu. Buradaki kas fibrilleri kontrol grubuna benzer şekilde sarkoplazmadan zengin görünüyordu ancak, nukleus yerleşimi merkezi değildi. Bazı alanlarda hücre bütünlüğünün bozulmaya başladığı, sarkoplazmada parçalanmaların ve vakuolizasyonların geliştiği dikkatimizden kaçmadı (Şekil 1). İncelediğimiz materyalde bol miktarda hücre infiltrasyonu söz konusuydu. Yer yer kalbe ait bağ dokusu artmıştı ve özellikle kardiyak fibrillerin etrafında ve damar çevrelerinde fibrozis izleniyordu (Şekil 1,2). Bu grupta gözlemlediğimiz bir diğer bulgu ise küçük çaplı hemorajik alanların varlığıydı (Şekil 3). Grup 4; CyA ile birlikte melatonin verilen grupta ise genelde kontrol grubuna benzer yapı görülürken, çok az alanda hücre infiltrasyonu ve stromal fibrozisin devam ettiği gözlemlendi (Şekil 4, 5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: CyA alan grupta kalp dokusu kesitleri. Nukleslar periferik yerleşmiş. Hücre içinde organel kaybı. İntrasitoplazmik vakuolizasyon (H&E X100)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: CyA alan grupta kalp dokusu kesitleri. Hücre infiltrasyonu. Fibrozise gidiş. (H&E X40)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: CyA alan grupta kalp dokusu kesitleri. Myofibrillerde düzensizlik. Küçük hemorajik alanlar. (H&E X40)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: CyA +melatonin alan grupta kalp dokusu kesitleri. Nukleus yerleşimleri genelde merkezi(H&E X40)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: CyA+melatonin alan grupta kalp dokusu kesitleri. Normal kalp dokusuyla uyumlu. (H&E X100)

  Kontrol, melatonin ve CyA+Melatonin alan grupları karşılaştırdığımızda; nukleus yerleşimi, sarkoplazmik vakuolizasyon, hücresel infiltrasyon, stromal fibrozis açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık. Bunun yanısıra hem kontrol ve CyA, hemde melatonin ve CyA grublarını karşılaştırdığımızda aynı parametrelerde anlamlı farklar bulduk. Yine CyA ve CyA+Mel grubunu istatistiksel olarak karşılaştırdığımızda nukleus yerleşimi, sarkoplazmik vakuolizasyon, hücresel infiltrasyon ve stromal fibrozis açısından p< 0. 05 idi. Koagülasyon nekrozunu istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde ise tüm gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  İmmunbaskılayıcı ilaç olan CyA’nın özellikle karaciğer, kalp ve böbreklerdeki yan etkileri kullanımını kısıtlamaktadır 20. CyA toksitesinin kalpte yaptığı değişikliklerin diğer kardiyotoksik ilaçlar tarafından da oluşturulduğu gösterilmiştir. Rezzani ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda CyA’nın hem atrium, hemde ventriküllere ait kalp kaslarında şekil, boyut ve organizasyon bozukluğu yaptığı saptanmıştır. Bu araştırıcılar CyA veriliminden 3-9 hafta sonra myokardial fibrozisin oluştuğunu, fibrillerin genellikle sarkomerlerinin çok etkilendiğini ve bu değişik derecelerdeki hasarın ancak ultrastruktural olarak incelenebileceğini göstermişlerdir 15. Kardiyak biopsilerde ise CyA’nın çeşitli lokalizasyonlarda sarkoplazmik vakuolizasyona, stromal patolojiye, ödeme ve mikrovaskulopatiye neden olduğu izlenmiştir 16. Bir başka çalışmada kalp nakli yapılmış ve hergün CyA 5mg/kg/sc alan hastalarda nakilden 1 hafta sonra yapısal değişikliklerin oluşmaya başladığı, ancak bu değişimin ışık mikroskoba yansımasının zaman aldığı rapor edilmiştir 17. Bir diğer çalışmada 3-6 yıl önce kalp nakli yapılmış hastalardan alınan endomyokardial biyopsilerde; akut doku reddi işaretlerinden bağımsız olarak ışık mikroskobik incelemede, kardiak hücreler normal sınırlarda görülmesine rağmen, elektron mikroskobik incelemede nakil süresine bağlı olarak myositlerde artış görülmüştür. Ancak bu değişikliklerin genelde geri dönüşümlü olduğu da kanıtlanmıştır 18.

  Strese karşı organizmanın ilk verdiği yanıt hücre şişmesidir 19,20. Burada anormal sıvı birikimi sonucunda ışık mikroskobik düzeyde hücresel vakuolizasyonlar ortaya çıkar 20, ve bu basit vakuoller tanı koydurucudur 19. Bizde çalışmamızda CyA verdiğimiz grubdaki histolojik değişimlerin, hücrenin strese verdiği cevap olduğunu, hücre şişmesine bağlı nukleusun yer değiştirip perifere itildiğini, sarkoplazmanın parçalanmaya başladığını, yine geri dönüşümlü hücre hasarı nedeniyle vakuollerin oluştuğunu düşündük. CyA grubunun yapısal değişikliklerini kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda da saydığımız parametreler açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu bulduk.

  Dokularda hücre infiltrasyonunun serbest radikalleri ürettiği, bunun sonucunda da gelişen olayların lipid peroksidasyonu ve beraberinde hücreyi nekroza götüren olaylara yol açtığı araştırıcılar tarafından gösterilmiştir 21. Bianchi ve arkadaşları deneysel CyA tedavisinin, matrix metalloproteinaz enzim aktivitesinin artmasına ve miyokard ara maddesinde organizasyon bozukluğuna neden olduğunu saptamışlardır 6.

  İnflamasyon, hasara uğramış hücre veya dokuların kendilerini korumak için verdikleri cevaptır ve sonuçta ödem, hücre infiltrasyonu, fibrozis ve doku nekrozuyla seyreder. Matrix metalloproteinaz aktivitesinin artması fibroblast göçünün, fibronektin ve kollagen sentezinin artmasına neden olmaktadır 19. Nekroz ise hücre ölümünün yaygın tipidir. Genelde iskemi ya da kimyasal hasar gibi stresler sonucu ortaya çıkar. Kalpte koagülasyon nekrozu eozinofilik, nukleussuz myokardial lifler ve lökosit infiltrasyonuyla gider ve bunlar nekrozisin kalp kasındaki erken bulgularıdır 19.

  Çalışmamızda CyA verdiğimiz grubunun morfolojik değişikliklerini kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda, hücre infiltrasyonu ve stromal fibrozis açısından istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark olduğunu bulduk (p<0.05). Tüm bulgular inflamasyonla birlikte, nadir alanlarda koagülasyon nekrozunu akla getirirken, hemorajik ve nukleussuz alanların çok olmaması, bu doz ve süredeki CyA’nın henüz geri dönüşümlü hasar yaptığını düşündürdü.

  Grieve 22 ve Rezzani benzer zamanlarda yaptıkları çalışmalarla CyA’ya bağlı zararlı etkilerin oluşmasında en olası yolun oksidatif stres olduğunu göstermişlerdir. Serbest oksijen ürünleriyle, endojen antioksidan sistem arasındaki dengesizlik sonucu oluşan oksidatif stresin doku hasarına neden olduğu birçok çalışmada da belirtilmektedir 6.Bu şartlar altında endojen antioksidanların serbest oksijen ürünlerine karşı koyamadıkları saptanmıştır 8,22. Bu durumun CyA’nın kardiyak hücrelere etkisi içinde geçerli görülmektedir. Sonuçta CyA’ya bağlı kardiyotoksisite mekanizması hakkında yeterli veri olmasada 2 ihtimal üzerinde durulur. Bunlardan biri bu metabolizma sırasında serbest oksijen ürünlerini arttırması, diğeri de antioksidan sistemin hasarlanmasıdır 6.

  Melatonin hem yağda, hemde suda çözünür özellikte olduğu için, nukleus dahil hücrenin her organeline ulaşabilir 23,24. Bu özelliklerinden dolayı melatoninin konjestif kalp yetmezliğinde etkili olduğu da kabul edilmektedir 25.

  Melatoninin oksidatif stresin olduğu birçok durumda serbest oksijen ürünlerini zararsız hale getirdiği, ya da daha az toksik maddelere dönüştürdüğü ve morfolojik değişikliklere karşı da koruyucu etki gösterebileceği rapor edilmiştir 26,27. Bu nedenle melatoninin, CyA’ya bağlı gelişen yan etkilere de pozitif etkisi olduğu düşünülmüştür 10. Son yıllardaki çalışmalarla pinealektomi yapılmış sıçanlarda, özellikle miyokard ve böbrekte ciddi yapısal değişikliklere rastlanmış ve bunlara ek olarak serbest oksijen ürünlerininde arttığı gözlemlenmiştir. Yine bu çalışmalarda deneklere melatonin verilmesi bu değişiklikleri engellemiştir 28-30. Melatoninin kardiyovasküler sistemde hiçbir yan etkisi olmayan, son derece güvenli, koruyucu bir hormon olduğu düşünülmektedir 31-33. Siwik ve arkadaşları yaptığı çalışmalarda antioksidan sistemin inhibe olmasının CyA’ya bağlı yapısal hasarın nedeni olduğunu göstermişlerdir. Böylece tüm bu çalışmalarla CyA gibi ilaçlara bağlı toksisitelere karşı antioksidanların koruyucu etkisinin olduğu düşüncesi desteklenmiştir 6. Rezzani ve arkadaşları da melatoninin CyA’nın yan etkilerine karşı oldukça güçlü bir kalp koruyucu olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmaya göre 21 gün boyunca CyA alan sıçanlarda kardiyolojik hücre yapısında değişiklikler ve antioksidan enzim aktivitesinde ciddi azalma saptanmıştır. Bu bilgiler de oksidatif stres ile CyA bağlı toksitesite arasındaki bağlantıyı bir kez daha kanıtlamaktadır. Bütün bunlar CyA’nın hem serbest oksijen ürünlerini arttırdığını, hemde protein hasarı yaptığını göstermiştir. Bu çalışmayla melatoninin bu ürünleri yakalayıcı etkisi sayesinde kardiak fibrozisi azaltabileceği yada tamamen ortadan kaldırabileceği ispatlanmıştır 10.

  Çalışmamızda CyA ile birlikte melatonin verdiğimiz grubda nadir alanlarda hafif fibrozisin olduğunu izledik. Yine buralarda minimal düzeyde hücre infiltrasyonunun söz konusu olduğunu fark ettik. Sadece CyA verdiğimiz grubumuzda gördüğümüz küçük çaplı hemorajilere ise hiç rastlamadık. CyA ile birlikte melatonin verdiğimiz grubu morfolojik parametreler açısından istatistiksel olarak kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda koagülasyon nekrozu dışındaki bulgularda aralarında anlamlı fark bulduk. Sonuç olarak; bu doz ve sürede kullanılan CyA’nın yaptığı kardiyolojik hasarın henüz geri dönüşümlü olduğunu ve verilen melatoninin etkisiyle hasarın azaltılabileceğini düşündük. Eğer CyA ve melatoninin birlikte kullanımıyla ilgili daha ileri çalışmalar yapılabilirse, ömür boyu çeşitli nedenlerde dolayı CyA kullanmak zorunda kalan hastalarda, CyA’nın kalp üzerine olan zararlı etkilerinin azaltılabileceği fikrindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Grub S, Persohn E, Trommer WE and Wolf A. Mechanisms of cyclosporine-A induced apoptosis in rat hepatocyte primary cultures. Toxicol Appl Pharmacol 2000; 163: 209-220

  2) Kwak CS, Mun KC. The beneficial effect of melatonin for cyclosporine hepatotoxicity in rats.Transplant Proc 2000;32: 2009-2010

  3) Rezzani R, Rodella L, Bianchi R. Melatonin antagonizes the cyclosporine A immunosuppresive effects in rat thymuses. Int Immunopharmacol 2001; 8: 1615-1619

  4) Olyaei AJ, Mattos AM, Bennett WM. Immunosuppressant-induced nephropathy: pathophysiology, incidence and management. Drug Saf 1999; 21: 471-488

  5) Thomas S, Andoh TF, Pichler RH et al. Accelerated apoptosis characterizes cyclosporine-associated interstitial fibrosis. Kidney Int 1998;53: 897-908.

  6) Rezzani R, Giugno L, Buffoli B, Bonomini F, Bianchi R. The protective effect caffeic acid phenethyl ester against CyA induced cardiotoxicity in rats. Toxic 2005; 212: 155-164

  7) Stacchiotti A, Lavazza A, Rezzani R, Bianchi R. CyA induced kidney alterations are limited by melatonin in rats;an electron microscopy study.Ultrastruc Pathol 2002;26: 81-87

  8) Rezzani R. Cyclosporine A and adverse effects on organs: histochemical studies.Prog Histochem Cytochem 2004;39: 85-128.

  9) Rezzani R, Buffoli B, Rodella L, Stacchiotti A, Bianchi R. Protective role of melatonin in cyclosporine A-induced oxidative stress in rat liver. Int Immunopharmacol 2005; 5: 1397-1405.

  10) Rezzani R, Rodella LF, Bonomini F, et al. Beneficial effects of melatonin in protecting against cyclosporine A-induced cardiotoxicity are receptor mediated. J Pineal Res 2006; 41: 288-295.

  11) Reiter RJ, Tan DX. Melatonin: A novel protective agent against oxidative injury of the ischemic-reperfused heart. Cardiovascular Research 2003; 58: 10-19.

  12) Reiter RJ, Tan DX, Kim SJ, Wenbo QI. Melatonin as a pharmacological agent against oxidative damage to lipids and DNA. Proc West Pharmacol Soc 1998; 41: 229-236.

  13) Altun A, Vardar A, Altun BU. Melatonin ve kardiyovasküler sistem. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2001; 1: 283-288

  14) Chen LD, Kumar P, Reiter RJ, et al. Melatonin reduces 3H-nitrendipine binding in the heart. Proc Soc Exp Biol Med 1994; 207: 34-37.

  15) Rezzani R. Exploring cyclosporine A-side effects and the protective role-played by antioxidants: the morphological and immunohistochemical studies.Histol Histopathol 2006;21: 301-16.

  16) Zakliczynski M, Nozynski J, Swierad M, Konecka-Mrowka D, Zembala M. Pathologic assessment of cardiomyocytes in heart transplant recipients treated with rapamycin or cyclosporine. Transplant Proceedings 2003; 35: 2329-2331

  17) Jurado F, Bellon JM, Pareja JA et al. Effects of ischaemia-reperfusion and CyA on cardiac muscle ultrastructure. Histol Histopathol 1998; 13: 761-774

  18) Seichertova A, Urbanova D.Electron microscopic and light microscopic investigation of endomyocardial biopsi the transplanted heart. Funct. Dev Morphol 1993;3: 11-17

  19) Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins Pathologic Basis of Disease. Saunders Company.1999; 1-88

  20) Wyllie A, Duvall E. Cell injury and death.In:Mc-Gee JOD, Isoocson PG, Wright NA.Oxford textbook of pathology.Oxford University Pres, New York, 1992; 147-148

  21) Şahna E, Deniz E, Aksulu EH. Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı ve melatonin. Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 163-168

  22) Grive DJ, Shah AM. Oxidative stress in heart failure. More than just damage. Eur Heart J 2003;24: 2161-2163.

  23) Arendt J. Melatonin. Clin Endocrinol 1988; 29: 205-209

  24) Kuş İ, Sarsılmaz M. Pineal bezin morfolojik yapısı ve fonksiyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002; 22: 221-226

  25) Natelson BH, Ottenweller JE, Tapp WN, Heung S, Beldowicz D. The pineal affects life span in hamsters with heart disease. Physiol Behav 1997; 62: 1059-1064

  26) Reiter R, Tang L, Garcia JJ, Munoz-Hoyos A. Pharmacological actions of melatonin in oxygen radical pathophysiology. Life Sci 1997; 60: 2255-2571.

  27) Pieri C, Marra M, Moroni F, Recchioni R, Marcheselli F. Melatonin: a peroxyl radical scavenger more effective than vitamin E. Life Sci 1994; 55: 271-276.

  28) Parlakpinar H, Sahna E, Ozer MK, et al. Physiological and pharmacological concentrations of melatonin protect against cisplatin-induced acute renal injury. J Pineal Res 2002; 33: 161-166.

  29) Sahna E, Parlakpinar H, Ozturk F, et al. Melatonin protects against myocardial doxorubicin toxicity in rats: Role of physiological concentrations. J Pineal Res 2003; 35: 257-261.

  30) Sahna E, Parlakpinar H, Türköz Y, Acet A. Effects of melatonin on myocardial ischemia-reperfusion-induced infarct size and oxidative stress. Physiol Res 2005; 54: 491-495.

  31) Jan JE, Hamilton D, Seward N, et al. Clinical trials of control released melatonin in children with sleep-wake cycle disorders. J Pineal Res 2000; 29: 34-39.

  32) Reiter RJ, Tan DX, Manchester LC, El-Sawi MR. Melatonin reduced oxidant damage and promotes mitochondrial respiration. Ann N Y Acad Sci 2002; 959: 238-250

  33) Reiter RJ. Cytoprotective properties of melatonin: Presumed association with oxidative damage and aging. Nutrition 1998; 14: 691-696.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]