[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Uzun Kemik Yerleşimli Osteoid Osteomalı Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Oktay BELHAN1, H. Bayram TOSUN1, Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Erhan SERİN4, Mehmet BULUT2, Hanefi YILDIRIM3
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., ELAZIĞ, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., DİYARBAKIR, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji AD., ELAZIĞ, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ADANA, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Osteoid osteoma, tanı, cerrahi, tedavi, Osteoid osteoma, diagnosis, surgical treatment
Özet
Amaç: Uzun kemik yerleşimli osteoid osteomalı olgulara uygulanan farklı cerrahi tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Uzun kemik yerleşimli osteoid osteoma nedeniyle cerrahi tedavi yapılan10 hasta (5 erkek, 5 kadın; ortalama yaş 21; dağılım 13-35) retrospektif olarak değerlendirildi. Osteoid osteomalar 5 olguda femur cisim, 2 olguda tibia cisim, 1 olguda femur boyun ve 2 olguda ise humerus cisim yerleşimliydi. 6 olguda nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara (NSAİİ) cevap veren gece ağrısı öyküsü mevcuttu. Cerrahi tedavide, en blok rezeksiyon, burr-down tekniği ile nidus tamamen çıkarıldı.

Bulgular: Osteoid osteoma tanısıyla 5 olguya geniş en blok rezeksiyon, 5 olguya ise, burr-down tekniği ile nidus eksizyonu uygulandı. Cerrahi sırasında kemiğin zayıflatılması nedeniyle 3 olguda spongioz allogreft kullanılarak greftleme, 2 olguda ise patolojik kırık riski nedeniyle spongioz allogreft kullanılarak greftleme ile birlikte internal tespit yapıldı. Hiçbir olguda ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyonla karşılaşılmadı. Son kontrollerinde olgular tamamen asemptomatikti ve hiçbirinde nüks görülmedi.

Sonuç: Osteoid osteoma tedavisinde, nidus yerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında tam olarak belirlenmesi ve nidusun tam olarak eksize edilmesi ile yeterli ve etkili sonuç elde edilebileceğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Osteoid osteoma genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen, çapı 1-2 cm'den küçük iyi huylu kemik tümörüdür 1-3. En sık femur ve tibia yerleşimli olan bu tümör iyi damarlanmış ve değişik düzeylerde kalsifiye olmuş, küçük bir osteoid dokudan oluşan nidus ve bunu çevreleyen yuvarlak radyoopak alandan (annuler sekestrum) oluşur 4-6. Fiziksel egzersizle ilişkisi olmayan atipik, özellikle geceleri artan, nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara (NSAİİ) ve diğer ağrı kesicilere yanıt veren ağrı, osteoid osteomanın klasik bulgusudur 7, 8. Hastaların çoğu ağrı nedeniyle birçok tanısal ve cerrahi yönteme maruz kalmaktadır. Tanı; klinik, direkt radyografi, BT, sintigrafi, MRG ve histopatolojik inceleme ile konur 9, 10. Standart tedavisi nidusun tam eksizyonudur, fakat tam olmayan nidus çıkarımı semptomların tekrarlamasına yol açabilir 11, 12.

  Bu çalışmada farklı yerleşimli osteoid osteoma tanısı koyduğumuz hastalarda değişik cerrahi teknikle nidusun tam eksizyonu sonrası klinik ve radyolojik sonuçları retrospektif inceleyerek cerrahi tedavimizin etkinliği araştırıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  2002-2008 yılları arasında uzun kemik yerleşimli osteoid osteoma nedeniyle cerrahi tedavi gören 10 hasta (5 erkek, 5 bayan; ortalama yaş 21; dağılım 13-35) retrospektif olarak incelendi. Osteoid osteoma; 5 olguda femur cisim (Resim 1), 2 olguda tibia cisim, 2 olguda humerus cisim ve 1 olguda ise femur boyun yerleşimliydi. Kliniğimize başvuran tüm olgularda atipik ekstremite ağrısı mevcuttu ve sadece 6 olguda NSAİİ cevap veren gece ağrısı öyküsü mevcuttu. Olguların ortalama semptom süreleri 4 ay (1-12 ay) idi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Femur cisim yerleşimli osteoid osteomanın direk radyografik görünümü.

  Ameliyat öncesi, tanısal amaçlı tüm hastalara direkt radyografik incelemeye ek olarak BT görüntüleme yapıldı (Resim 2). Ayrıca tanıyı doğrulamak amaçlı 2 hastaya MRG, 1 hastaya da sintigrafik görüntüleme yapıldı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Femur cisim yerleşimli osteoid osteomanın tomografik görünümü.

  Ameliyat sırasında tüm olgularda lezyonun yerini belirlemek için C-kollu floroskopi kullanıldı. Genel anestezi altında osteoid osteoma tanısıyla 5 hastaya geniş en blok rezeksiyon (Resim 3a), 5 hastaya da burr-down tekniği ile nidus eksizyonu yapıldı. Ameliyat sırasında, nidusun tamamen çıkarıldığı, floroskopik görüntüleme ile teyid edildi. Geniş en blok rezeksiyon cerrahisi yapılan 2 tibia cisim ve 1 femur cisimli olguya kemiğin zayıflatılması nedeniyle yaklaşık 20 cc spongioz allogreft kullanılarak greftleme yapıldı. Yine geniş en blok rezeksiyon cerrahisi yapılan 1 femur cisim yerleşimli olguda da, patolojik kırık riski nedeniyle 20 cc spongioz allogreft kullanılarak greftleme ile birlikte plaklı osteosentez uygulandı. Burr-down tekniğiyle nidus eksizyonu yapılan femur boyun yerleşimli 1 olguya ise, patolojik kırık riski nedeniyle 15cc spongioz allogreft kullanılarak greftleme yapılması sonrası distalden femur başına gönderilen 2 adet fleksibl intramedüller ender çivisiyle tespit uygulandı (Tablo 1). Greft ve patolojik kırık riski nedeniyle tesbit uygulanmayan hastalar erken dönemde mobilize edilirken (1-3 gün), greft kullanılan ve kırık riski nedeniyle tesbit yapılan olgular ortalama 10 gün (4-21) içerisinde mobilize edildi. Ameliyat sırasında alınan spesmenler histopatolojik incelemeye gönderildi. Hiçbir hastada ameliyat sırası ve sonrasında komplikasyon gelişmedi. Hastalar ortalama 22 ay (4-68 ay) süreyle izlendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3a: En blok rezeksiyon sonrası nidusun reaktif dokuyla birlikte fotoğrafik görünümü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olguların dağılımı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Olgulara yapılan cerrahi tedavi ile nidus bölgesi tamamen çıkarıldı ve/veya travmatize edildi. Olguların ameliyat sonrası radyografilerinde nidusun tamamen çıkarıldığı görüldü. Geniş en blok rezeksiyon yapılan olgularda, çıkarılan kemik blok içerisindeki nidus, floroskopide görüntülenerek, nidusun tamamen çıkarıldığı görüldü (Resim 3b). Hiçbir olguda ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyonla karşılaşılmadı. Tüm olguların ameliyat öncesi mevcut ağrıları kısa zaman içerisinde kayboldu. Uzun dönem takiplerinde tüm hastalar asemptomatikti ve hiçbirinde nüks görülmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3b: En blok rezeksiyon sonrası nidusun reaktif dokuyla birlikte floroskobik görünümü.

  Yetersiz eksizyona bağlı tekrarlama riskini azaltması nedeniyle olgularda en blok rezeksiyonu tercih ettik. Ancak kemiğin zayıflaması nedeniyle greftleme ihtiyacı hissettiğimiz olguların bazılarına da burr-down tekniğiyle eksizyon uyguladık. Sol femur boyun yerleşimli bir olguda intrakapsüler yerleşimli olduğu için burr-down tekniğiyle nidusun eksizyonu yapıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Osteoid osteoma, daha önceden “sklerozan non-süpüratif osteomyelit”, “Garrenin osteomyeliti” veya “yerleşik veya kortikal kemik absesi” olarak adlandırılmıştır. İyi huylu kemik tümörlerinin %11'ini oluşturur ve erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülür 13-16. Serimizde erkek-kadın oranı literatürden farklı olarak eşit idi. Osteoid osteoma daha çok uzun kemiklerin diyafiz ve metafizer bölgelerine yerleşir. Kemikdeki yerleşimleri ise sıklıkla intrakortikal olup; femur, tibia ve humerus en sık tutulan uzun kemiklerdir 15, 17. İntrakortikal yerleşimli olanlarda nidus radyolusen olarak görülür ve nidus çapı 1 cm'yi nadiren geçer, fakat 2 cm'ye kadar büyük çapta da olabilir. Daha nadir olarak görülen intramedüller, subperiosteal veya periartiküler gibi atipik yerleşimli olanlar reaktif kemik oluşumunu provake etmezler 1, 2, 15. Çalışma grubumuzdaki olgularda osteid osteomalar femur, tibia ve humerus yerleşimli olup; 8 olguda diyafiz, 2 olguda ise metafizer yerleşimliydi.

  İntraoperatif nidusun yerinin belirlenmesi cerrahi girişimin başarısı için zorunludur. Radyografi, BT, tetrasiklin işaretleme ve kemik sintigrafisi bu amaç için kullanılmıştır. Tetrasiklin, ultraviyole ışık altında floresan renk vererek, nidusun lokalizasyonunu ve çıkartılıp çıkartılmadığının intraoperatif olarak tespit edilmesine yardımcı olmaktadır 18-20. Biz olgularımızda intraoperatif lokalizasyon tespiti için direkt radyografi veya floroskopi kullandık. Osteoid osteomalı olguların çoğunluğunda nidusun konvasiyonel radyografilerle gösterilmesi mümkündür. Osteoid osteoma düşünülen olgularda nidusun yerleşimini saptamak için bilgisayarlı tomografi en iyi görüntüleme yöntemi olup, lezyonun çok küçük olduğu veya yoğun periost reaksiyonu nedeniyle nidusun saptanamadığı durumlarda oldukça yararlıdır 2, 6, 15. Biz de olgularımızda tanının doğrulanması ve ameliyat öncesi planlanma amacıyla bilgisayarlı tomografik görüntülemeden yararlandık. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ise, osteoid osteomalara eşlik eden yumuşak doku ve kemik iliği ödemini ortaya koyar 6, 15. Ancak MRG'nin osteoid osteoma tanısındaki rolü tartışmalıdır; tek başına kullanıldığında %35'e varan tanı hataları bildirilmiştir 1. MRG'de, nidus perilezyoner enflamasyon nedeniyle çok iyi tanımlanamayabilir 1, 3, 8. Ayrıca lezyon çevresindeki ödem ve yumuşak dokulardaki değişiklikler nedeniyle MRG'de tümör olduğundan daha yaygın ve agresif görünebilir 1, 8.

  Ayırıcı tanıda ise, subakut osteomyelit, osteoblastom, kemik adacığı, eozinofilik granülom ve osteosarkom düşünülmelidir. Genellikle klinik, radyografik ve histopatolojik analiz ile ayrımı yapılır 9.

  Osteoid osteomalar birkaç yıl içinde kendini sınırlayan lezyonlar olarak bilinirler ve olgunlaşma sırasında ağrı tedrici olarak kaybolur. Eğer semptomlar orta derecede, salisilatlar ve NSAİİ ile kontrol altındaysa gözlem yeterlidir. Bu nedenle tıbbi tedavi, cerrahi tedaviyi istemeyen veya tolere edemeyecek hastalarda ve yerleşimi nedeniyle tümöre ulaşmanın güç olduğu olgularda önerilmektedir 1, 2, 15, 20. Bazı yayınlarda uzun süreli NSAİİ kullanımının cerrahi tedavi gibi etkili olduğu bildirilmiştir 12. Ancak kliniğimize başvuran olguların ortalama semptom süreleri 4 ay (1-12 ay) olup, bu süre zarfında çeşitli NSAİİ ve analjezik ilaçlarla tedavi görmelerine rağmen ağrıları rahatsız edici düzeyde devam etmekteydi. Semptomların devam etmesi halinde komplet nidus eksizyonu kesin çözümdür 1, 6. Biz de olgularımıza nidusun tam eksizyonunu içeren cerrahi tedavi uyguladık.

  Osteoid osteomada kesin tedavi nidusun tam eksizyonudur, fakat tam olmayan nidus çıkarımı semptomların tekrarlamasına yol açabilir 13, 19, 21, 22. Cerrahi oldukça etkilidir ve semptomların tümüyle kaybolmasını sağlar 1, 3, 4. Nidus birkaç farklı cerrahi teknikle çıkartılabilir; geniş en blok rezeksiyon, burr veya küretler yardımıyla aşamalı olarak kemiğin etrafındaki reaktif dokuyla birlikte nidus ekzisyonu veya tahrip edilmesi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme altında nidusun perkutan drill ile eksizyonu veya saf alkol, laser, foto-termokoagülasyon veya radyofrekans ablasyonudur 13, 15, 22. Genel olarak kabul edilen klasik cerrahi teknik, lezyonun nidus etrafındaki reaktif dokuyla birlikte nidus eksizyonunu sağlayan marjinal ya da geniş en blok rezeksiyondur 11, 12, 15, 22. En blok rezeksiyon, geniş kemik rezeksiyonu gerektirmesi nedeniyle kemiği belirgin olarak zayıflatır. Bu işlem sonrası genellikle kemik grefti uygulanırken, patolojik kırık riski nedeniyle internal fiksasyon, uzun süreli immobilizasyon ve korumalı yük vermeye de sıklıkla gereksinim duyulur. Çalışmamızda, 5 olgumuza en blok rezeksiyon uyguladık ve bu olguların 3'üne kemik zayıflaması nedeniyle greftleme yapıldı ve bir olguya da kırık riski nedeniyle greftleme ile birlikte plaklı osteosentez uygulandı. En blok rezeksiyonla (özellikle intrakapsüler lezyonlarda) ameliyat sırasında nidusun saptanması ve rezeksiyonu oldukça güçtür 13, 15, 20. Olgularımızın biri femur boyun (intrakapsüler) yerleşimli olduğu için burr-down tekniğiyle eksizyon ile birlikte greftleme ve elastik intramedüller tespit yapıldı. İnkomplet yapılan en blok rezeksiyon veya küretaj sonrası rekürrens gelişebileceğinden cerrahi esnasında yapılan işlemin tam etkinliğini değerlendirmek için radyografik kontrol gereklidir 22. Biz, ameliyat sırasında ve sonrasında nidusun tam olarak eksize edilip edilmediğini, floroskopi ve direkt radyografik görüntüleme ile tespit ettik.

  İntralezyonel rezeksiyon, patolojik kırık riskini ve morbiditeyi azaltır, ancak lezyonun ameliyat anında bulunması önemli bir sorundur ve birçok olguda nüksün veya yetersiz cerrahinin asıl nedenidir 1, 13. Burr-down tekniği olarak adlandırılan bu yöntemle nidusun tümüyle eksizyonu sağlanırken, çevresindeki reaktif doku bırakılmakta ve böylece kemikte belirgin bir zayıflama olmamaktadır. Bu şekilde, greftleme veya internal fiksasyon uygulanmadan ekstremitenin erken fonksiyonel kullanımı sağlanabilmektedir 1, 4, 22. Burr-down tekniği uyguladığımız 5 olgunun hiçbirinde nüks izlenmedi ve femur boyun yerleşimli bir olgu hariç greftlemeye gerek duyulmadı. Bunu da floroskopi yardımıyla nidusun doğru tespitine ve yeterli eksizyonuna bağladık.

  Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde nidusun perkütan olarak drilleme ile eksizyonu veya interstisyel lazer fotokoagülasyon, termokoagülasyon, radyofrekans ablasyon ve saf etanol enjeksiyonu ile nidusun travmatize edilmesi, osteoid osteoma tedavisinde son yıllarda uygulanma sıklığı giderek artan ve iyi sonuçların bildirildiği diğer yöntemlerdir 6, 7, 9, 13. Minimal invaziv oluşu, hastane yatışını gerektirmeyişi, komplikasyon oranının düşüklüğü ve hızlı bir iyileşme sürecine sahip olması, bu yöntemlerin özellikle ekstremite yerleşimli osteoid osteomalarda kullanımını her geçen gün artırmaktadır 3, 7, 13, 15. Ancak, teknik donanım gerektiren pahalı bir girişim olması, önemli nörolojik yapılara yakın lezyonlarda kullanılamaması ve özellikle şüpheli lezyonlarda yeterli histolojik materyal elde edilememesi gibi dezavantajları vardır 1, 3. Biz, ileri teknik donanım gereksinimi ve deneyim yetersizliğimiz nedeniyle hiçbir olgumuza bu yöntemleri uygulamadık.

  Sonuç olarak, osteoid osteomalı olgularda, nidus yerinin cerrahi sırasında tam olarak tesbit edilmesi ve nidusun tamamen çıkarılması, nüksü engellemekte ve başarılı bir sonuç almayı sağlamaktadır. Olgularımızda nüks görülmemesini ve semptomların kaybolmasını, nidusun tam olarak çıkartılmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Osteoid osteomalarda tanı güçlüğü çekilen olgularda BT ve sintigrafiden yararlanılması, nidusun çıkarılmasındaki başarısızlığı önlemek için, ameliyat öncesinde çok iyi hazırlık yapılarak lezyonun yerinin iyi belirlenmesi, intraoperatif lezyon bölgesinin nidusu içerip içermediğinin radyografilerle kontrol edilmesi gerekliliğine inanmaktayız. Cerrahi tedavi uygulanan osteoid osteomalı olgularda hangi cerrahi tedavi yöntemi uygulanırsa uygulansın nidusun tamamen çıkarılmasının gerekli olduğu kanısındayız.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ofluoğlu Ö, Erol B, Mık G, Coşkun C, Yıldız M. Uzun kemik yerleşimli osteoid osteomada görüntüleme yardımlı minimal invaziv cerrahi. Acta Orthop Traumatol Turc 2006; 40: 207-213.

  2) Aynacı O, Şener M, Aydın H, Gürcan O. Proksimal femur yerleşimli osteoid osteomalar (on iki olgunun değerlendirilmesi). Acta Orthop Traumatol Turc 2001; 35: 95-98.

  3) Campanacci M, Ruggieri P, Gasbarrini A, Ferraro A. Direct visual identification and intralesional excision of the nidus with minimal removal of bone. J Bone Joint Surg Br. 2000; 82: 306-307.

  4) Ward WG, Eckardt JJ, Shayestehfar S, Mirra J, Grogan T, Oppenheim W. Osteoid osteoma diagnosis and management with low morbidity. Clin Orthop 1993; 291: 229-235.

  5) Jaffe HL, Lichtenstein L. Osteoid-osteoma: Further experience with this benign tumor of bone: With special reference to cases showing the lesion in relation to shaft cortices and commonly misclassified as instances of sclerosing non-suppurative osteomyelitis or cortical-bone abscess. J Bone Joint Surg Am 1940; 22: 645-682.

  6) Ghanem I, The management of osteoid osteoma: Updates and controversies. Curr Opin Pediatr 2006; 18: 36-41.

  7) Rosenthal DI, Hornicek FJ, Wolfe MW, Jennings LC, Gebhardt MC, Mankin HJ. Percutaneous radiofrequency coagulation of osteoid osteoma compared with operative treatment. J Bone Joint Surg Am 1998; 80: 815-821.

  8) Hosalkar HS, Garg S, Moroz L, Pollock A, Dormans JP. The diagnostic accuracy of MRI versus CT imaging for osteoid osteoma in children. Clin Orthop 2005; 433: 171-177.

  9) Gitelis S, Wilkins R, Conrad EU. Benign bone tumors. J Bone Joint Surg Am 1995; 77: 1756-1782.

  10) Bilgin SS, Yıldız Y, Güçlü B, Sağlık Y. El yerleşimli osteoid osteomlu sekiz olgunun değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 2004; 38: 206-211.

  11) Ponseti I, Barta CK. Osteoid osteoma. J Bone Joint Surg Am 1947; 29: 767-776.

  12) Kneisl JS, Simon MA. Medical management compared with operative treatment for osteoid-osteoma. J Bone Joint Surg Am 1992; 74: 179-185.

  13) Stanitski CL (Ed), Lee EH, Shafi M, Hui JHP. Osteoid Osteoma: A Current Review. J Pediatr Orthop 2006; 26: 695-700.

  14) Moberg E. The natural course of osteoid osteoma. J Bone Joint Surg Am 1951; 33: 166-170.

  15) Herring JA (Ed). Tachjian's Pediatric Orthopedics. Centel T, Seyahi A (Eds), İstanbul: Hayat Tıp Kitapçılık 2007: 1933-1936.

  16) Sherman MS. Osteoid osteoma: Review of the literature and report of thirty cases. J Bone Joint Surg Am 1947; 29: 918-930.

  17) Maclellan DI, Wilson FC. Osteoid osteoma of the spine: A review of the literature and report of six new cases. J Bone Joint Surg Am 1967; 49: 111-121.

  18) Ayala AG, Murray JA, Erling MA, Raymond AK. Osteoid-osteoma: İntraoperative tetracycline-fluorescence demonstration of the nidus. J Bone Joint Surg Am 1986; 68: 747-751.

  19) Helms CA. Osteoid osteoma: The double density sign. Clin Orthop 1987; 222: 167-173.

  20) Graham HK, Laverick MD, Cosgrove AP, Crone MD. Minimally invasive surgery for osteoid osteoma of the proksimal femur. J Bone Joint Surg Br 1993; 75: 115-118.

  21) Sim FH, Dahlin CD, Beabout JW. Osteoid-osteoma: Diagnostic problems. J Bone Joint Surg Am 1975; 57: 154-159.

  22) Dunlop JAY, Morton KS, Elliott GB. Recurrent osteoid osteoma: Report of case with a review of the literature. J Bone Joint Surg Br 1970; 52: 128-133.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]