[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-090
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Multinodüler Guatr Tedavisinde Total Tiroidektomi Deneyimimiz
Ahmet BOZDAĞ
Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, Guatr, Multinodüler guatr, Thyroidectomy, Goitre, Multinodular goitre
Özet
Amaç: Tiroidektomi özellikle endemik bölgelerde düşük mortalite oranlarıyla sık uygulanan bir cerrahi girişimdir. Komplikasyon gelişmesi ciddi morbiditeye sebep olabilir. Benign tiroid hastalıkları için standart bir tedavi yöntemi yoktur. Bu çalışmada benign tiroid hastalığının tedavisinde total tiroidektominin güvenilirliği irdelendi.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ile Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde total tiroidektomi uygulanan 34 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 30'u (%88,3) kadın 4'ü (%11,7) erkekti. Yaş ortalaması 45±13 olan hastaların üçü toksik multinodüler guatr (%8,8), 31'i(%91,2) ise toksik olmayan multinodüler guatr idi. Ameliyat öncesi yapılan ultrasonografide ortalama dominant nodül çapı 27.9±10.7 idi. Bir hastamızda (%2,9) geçici hipoparatiroidizm, bir diğerinde ise (%2,9) ses kalitesinde bozulma komplikasyonları görüldü. Hiçbir hastamızda kanama, kalıcı reküren larengeal sinir felci ve hipoparatiroidizm görülmedi.

Sonuç: Benign bir tiroid hastalığı için yapılacak cerrahi işlem düşük komplikasyon ve nüks oranına sahip olmalıdır. Total tiroidektomi diğer cerrahi prosedürlere göre benzer komplikasyon ve düşük nüks oranına sahip olması nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tiroidektomi özellikle endemik bölgelerde düşük mortalite oranlarıyla çok sık uygulanan ve komplikasyon gelişmesi durumunda ciddi morbiditeye sebep olan cerrahi bir işlemdir. Benign tiroid hastalıklarında uygulanacak cerrahi yöntem üzerine tartışmalar ve görüş farklılıkları halen devam etmektedir. Ameliyata bağlı komplikasyon ve ameliyat sonrası nüks oranlarının düşük olması yöntemin başarılı sayılabilmesi için oldukça önemlidir1,2. Tiroidektomi sonrası en çok korkulan komplikasyonlar, kanama, reküren larengeal sinir felci ve hipoparatiroidizmdir3.

  Total tiroidektomi sonrası komplikasyon oranları birçok yayında farklılıklar göstermektedir. Total tiroidektomide komplikasyon gelişiminde tiroid patolojisinin ve cerrahi işlemin türünün yanı sıra cerrahın becerisi, deneyimi ve anatomik bilgisi komplikasyon sıklığını etkilemektedir4.

  Çalışmamızda benign tiroid hastalığı için total tiroidektomi uyguladığımız hastalarımızı retrospektif olarak inceleyerek bu işlemin güvenilirliğini değerlendirmek istedik.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Haziran 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemizde multinodüler guatr tanısı alan 34 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif dönemde olguların tamamına ultrasonografi ve tiroid fonksiyon testleri yapıldı Toksik olan hastalar ötiroid hale getirildikten sonra ameliyat edildi. Hastaların hiçbiri daha önce tiroid cerrahisi geçirmemişti. Ameliyat öncesi dönemde hastalara rutin olarak laringoskopik inceleme yapılmadı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Hastaların 30'u (%88,3) kadın, 4'ü (%11,7) erkek idi. Yaş ortalaması 45±13 idi. Üç (%8,8) hastada toksik multinodüler guatr tanısı diğer 31 (%91,2) olguda ise toksik olmayan multinodüler guatr tanısı vardı. Yapılan ultrasonografik incelemede ortalama dominant nodül çapı 27,9±10.6 idi. Postoperatif dönemde olgularımızdan birinde (%2,9) geçici hipoparatiroidizm,bir diğerinde ise ses kalitesinde bozulma görüldü. Ses kalitesindeki bozulmanın ameliyat sonrası 6. aydaki kontrolde düzeldiği gözlendi. Hiçbir hastamızda kanama, kalıcı reküren larengeal sinir felci ve hipoparatiroidizm görülmedi. Tiroidektomi piyeslerinin histopatolojik incelemesinde maligniteye rastlanmadı. Tamamının patolojik tanısı nodüler guatr olarak değerlendirildi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Benign tiroid patolojileri nedeniyle ameliyat edilecek hastalarda uygulanacak tiroidektominin genişliği konusunda fikir birliği yoktur, ancak cerrahi işleme bağlı komplikasyon ve ameliyat sonrası nüks oranlarının düşük olması oldukça önemlidir1,2.

  Subtotal tiroidektomi sonrasında hormon replasmanına rağmen nükslerin sık olması ve nüks sonrası yapılan operasyonlardaki komplikasyon sıklığı nedeniyle total tiroidektomi ön plana çıkmakta ve yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Delbridge tarafından, multinoduler guatrda total tiroidektominin etkinliğinin değerlendirildiği 3089 hastayı içeren çalışmada postoperatif kalıcı hipoparatiroidi, kalıcı rekürren sinir hasarı yönünden, seçilecek olan cerrahi yöntemler arasında farklılık olmadığı bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada uzun süreli takiplerde subtotal tiroidektomi uygulanan grubta %23 nüks geliştiği belirtilmiştir5. Nüks nedeniyle tamamlayıcı tiroidektomi uygulanan hastalarda, başlangıçta total tiroidektomi uygulanan hastalara göre komplikasyon oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır6-10.

  Ameliyat sırasında tiroid dokusu superior ve medial tarafa çekilerek tiroid bezi ile posterior servikal fasya arasında ki planda disseksiyon yapmak, superior tiroid arter ve veni tiroid dokusuna yakın bağlamak, subkapsüller disseksiyonla tiroid dokusu kapsülüne yakın ve laterale doğru disseksiyon yapmak gibi teknik ayrıntılara dikkat edilmesi ile total tiroidektomide de komplikasyonların en az seviyeye indirilebileceği ileri sürülmüştür11,12.

  Tiroid cerrahisi sonrası komplikasyon gelişiminde çıkarılacak tiroid dokusunun büyüklüğü, daha önce bu bölgeye uygulanmış cerrahi bir girişim varlığı ve cerrahın deneyimli ve anatomiye hakim olması ile yakından ilişkilidir. Tiroid cerrahisi sonrasında hipoparatiroidizm; tüm paratiroidlerin yanlışlıkla çıkarılmasına, kanlanmasının bozulması ve travmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir11-15.

  Güncel literatürde rekürren laringeal sinir felci sıklığı %0.3 ile %1.7 arasında, kalıcı hipoparatiroidizm ise %0.7 ile %3 arasında bildirilmiştir13. Yine literatürde, subtotal rezeksiyonlar sonrası geçici hipoparatiroidizm oranları %1.6 ile %22 arasında ve total tiroidektomilerde ise %24 ile %35 arasında bildirilmiştir14.

  Çalışmamızdaki komplikasyon verileri literatürde ki verilere yakın idi. Benign tiroid hastalıklarında uygun teknik ile yapılan total tiroidektomi düşük nüks ve komplikasyon oranları ile güvenle seçilecek bir tedavi yöntemidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Lepner U, Seire I, Palmiste V, Kirsimägi U. Surgical treatment of Graves' disease: subtotal thyroidectomy might still be the preferred option. Medicina 2008; 44: 22-6.

  2) Sugino K, Ito K, Nagahama M, Kitagawa W, Shibuya H, Ito K. Surgical management of Graves' disease 10 year prospective trial at a single institution. Endocr J 2008; 55: 161-7.

  3) Bellantone R, Lombardi CP, Bossola M, et al. Total thyroidectomy for management of benign thyroid disease: review of 526 cases. World J Surg 2002; 26: 1468-71.

  4) Barczynski M, Cichon S, Konturek A, Cichon W. Applicability of intraoperative parathyroid hormone assay during total thyroidectomy as a guide for the surgeon to selective parathyroid tissue autotransplantation. World J Surg 2008; 32: 822-8.

  5) Delbridge L, Guinea AI, Reeve TS. Total thyroidectomy for bilateral benign multinodular goiter: effect of changing practice. ArchSurg 1999; 134: 1389-93.

  6) Tezelman S, Borucu I, Senyurek Giles Y, Tunca F, Terzioglu T. The change in surgical practice from subtotal to near-total or total thyroidectomy in the treatment of patients with benign multinodular goiter. World J Surg 2009; 33: 400-5.

  7) Lal G, Ituarte P, Kebebew E, Siperstein A, Duh QY, Clark OH. Should total thyroidectomy become the preferred procedure for surgical management of Graves' disease? Thyroid 2005; 15: 569-74.

  8) Chiang FY, Lin JC, Wu CW, et al. Morbidity after total thyroidectomy for benign thyroid disease: comparison of Graves' disease and non-Graves' disease. Kaohsiung J Med Sci 2006; 22: 554-9.

  9) Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Manolas KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease: a review of 932 cases. Can J Surg 2009; 52: 39-44.

  10) Marchesi M, Biffoni M, Tartaglia F, Biancari F, Campana FP. Total versus subtotal thyroidectomy in the management of multinodular goiter. Int Surg 1998; 83: 202-04.

  11) Külah B. Büyük ya da substernal guatrlar için tiroidektomi. Demirer S, Kulaçoğlu İH (Editörler) Cerrahi Teknik Atlası Endokrin Cerrahi 1. Baskı Ankara: Palme 2011; 47-60.

  12) Uludağ M, İşgör A. Geleneksel tiroidektomi yöntemleri ve teknik ayrıntılar. Uludağ M, İşgör A (Editörler) Tiroit 1.Baskı İstanbul Nobel 2013; 818-52.

  13) Mishra A, Agarwal A, Agarwal G, Mishra SK. Total thyroidectomy for benign thyroid disorders in an endemic region. World J Surg 2001; 25: 307-10.

  14) Müller PE, Kabus S, Robens E, Spelsberg F. Indications, risks, and acceptance of total thyroidectomy for multinodular benign goiter. Surg Today 2001; 31: 958-62.

  15) Lo CY. Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy. ANZ J Surg 2002; 72: 902-7.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]