[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 116-121
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda TRPV1 ve TRPM2 Kanallarına Losartanın Etkileri
Gökhan ARTAŞ1, Tuncay KULOGLU2
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Böbrek, TRPV1, TRPM2, Losartan, Diabetes mellitus, Kidney, TRPV1, TRPM2, Losartan
Özet
Amaç: Hücrenin canlılığını koruyabilmesi ve hücresel fonksiyonların devam ettirilmesinde iyon kanalları önemli role sahiptir. Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulan sıçanların böbrek dokusundaki transient reseptör potansiyel vanniloid (TRPV1) ve transient reseptör potansiyel melastatin 2 (TRPM2) kanallarına losartanın etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 24 adet 8-10 haftalık Wistar albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları 4 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmadı. Tampon grubuna sadece fosfat-sitrat tamponu intraperitoneal (i.p) olarak enjekte edildi. Diyabet grubuna 50 mg/kg streptozotosin (STZ) fosfat-sitrat tamponunda çözdürülerek i.p olarak uygulandı. Diyabet + losartan grubuna ise 50 mg/kg STZ i.p olarak uygulanmasından sonra diyabetin oluşumunu takiben losartan 10 mg/kg/gün oral olarak verildi. Deney sonunda sıçanlar dekapite edildi ve böbrek dokuları çıkartıldı. Rutin takip işlemi ile dokular parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan kesitlere TRPV1 ve TRPM2 immünreaktivitesi için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı.

Bulgular: TRPV1 immünreaktivitesi kontrol ve tampon grubunda glomerüllerde +3 yaygınlığında gözlendi. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında diyabet grubunda TRPV1 immünreaktivitesinde azalma izlendi ve +1 yaygınlığında değerlendirildi. Diyabet grubu ile karşılaştırıldığında losartan grubunda TRPV1 immünreaktivitesinde değişiklik gözlenmedi. TRPM2 immünreaktivitesi ise kontrol ve tampon grubunda tübüllerde +1 şiddetinde izlendi. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında diyabet grubunda TRPM2 immünreaktivitesinde artış gözlendi ve +3 şiddetinde değerlendirildi. Diyabet grubu ile karşılaştırıldığında losartan grubunda TRPM2 immünreaktivitesinde azalma vardı.

Sonuç: Deneysel diyabetin sıçan böbrek dokusunda TRPV1 immünreaktivitesini azalttığı, TRPM2 immünreaktivitesini arttırdığı gözlendi. Bu sonuçlar diyabetik nefropatinin patofizyolojik mekanizmasına TRPV1 ve TRPM2 kanallarının katılabileceğini düşündürmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Diabetes Mellitus (DM) tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen kronik hastalıktır. Dünya genelinde görülme sıklığı hızlı bir artış göstermektedir1. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm nedenleri arasında kadınlarda altıncı, erkeklerde beşinci sıradadır2. Hastaların yaklaşık %50'si kardiyovasküler hastalıklardan, %10-20'si böbrek yetmezliğinden ölmektedir3.

  DM hem makrovasküler (kardiyovasküler) hem de mikrovasküler (retinopati, nefropati ve nöropati) komplikasyonlar ile ilişkilidir4,5. Diyabetik nefropati DM'un en önemli komplikasyonlarından biri olup patogenezinden hemodinamik faktörler, metabolik faktörler, oksidatif stres ve renal hipertrofi sorumlu tutulmaktadır. Böbrek hücreleri diyabetik nefropati sürecinde mekanik yüklenme, proteinüri, hiperglisemi, glikozillenmiş proteinler, sitokinler, hormonlar, kemokinler ve adezyon molekülleri gibi birçok ekstraselüler sinyaller alırlar6.

  DM'da oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyonunun arttığı ve oksidatif stresin diyabetin etiyolojisinde ve ilerlemesinde önemli olduğu bilinmektedir7.

  Hücre zarında bulunan iyon kanallarından biride oksidatif stres ile aktifleşebilen transient reseptör potansiyel melastatin 2 (TRPM2) kanallarıdır8. Bu kanallar sodyum ve potasyuma geçirgen olmasının yanı sıra hücreye kalsiyumun (Ca+2) girmesinde de önemli bir role sahiptir9. TRPV1 renal pelviste düşük basınç baroreseptörü olarak işlev görmekte ve mekano-uyarıya karşı renal afferent C liflerinden nöropeptid salınımını düzenlemektedir10. TRPV1'i aktive eden ilaçların ve/veya TRPV1 tarafından aktive edilen süreçlerin böbrekleri iskemik hasardan korucuyu etki gösterdiği bildirilmiştir11.

  Anjiotensin 1 (AT1) reseptör blokörü olarak bilinen losartanın AT2 bağımlı NADPH oksidaz aktivasyonunu azaltarak antioksidan etki gösterdiği bildirilmiştir12.

  Bu çalışmada deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda TRPV1 ve TRPM2 immünreaktivitesi üzerine losartanın etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmamızda Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi'nden (FÜDAM) temin edilen 24 adet erişkin erkek Wistar Albino cinsi sıçanlar kullanıldı. 21 ºC oda ısısında 12 saat ışık (7:00–19:00) ve 12 saat karanlıkta (19:00–7:00) tutulan sıçanlar her gün altları temizlenen kafeslerde beslendi. Yemler; çelik kaplarda, su; cam biberonlarda (normal çeşme suyu) verildi. Tüm sıçanlar aynı ortamda gözetim altında tutuldu ve aynı standart sıçan yemi verilerek add-libitum su ve yiyecek alımları sağlandı. 24 adet Wistar Albino cinsi erkek sıçanlar her grupta 6 hayvan olacak şekilde 4 eşit gruba ayrıldı.

  Kontrol grubu: Bu gruba deney süresi olan 6 hafta boyunca hiçbir uygulama yapılmadı.

  Tampon grubu: Bu gruba sadece 0,1 M fosfat-sitrat tamponu i.p olarak enjekte edildi.

  Diyabet grubu: Bu gruba 50 mg/kg olacak şekilde tek doz STZ 0,1 M fosfat-sitrat tamponunda (pH: 4,5) çözdürülerek i.p olarak uygulandı. Açlık kan glukoz düzeyi 250 mg/dl'yi geçen sıçanlar diyabetik olarak kabul edildi.

  Diyabet + losartan grubu: Bu gruba 50 mg/kg olacak şekilde tek doz STZ 0,1 M fosfat-sitrat tamponunda (pH: 4,5) çözdürülerek i.p olarak uygulanmasından sonra diyabetin oluşumunu takiben deney süresi olan 6 hafta boyunca losartan 10 mg/kg/gün oral olarak uygulandı.

  Tüm gruplardaki sıçanlar 6 haftalık deney sonunda ketamin (75mg/kg) + xylazine (10mg/kg) i.p uygulanarak anestezi altında dekapite edildiler. Dekapitasyonun ardından sıçanların böbrek dokuları hızla çıkarıldı. Böbrek dokuları % 10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Dokular daha sonra rutin histolojik takip serilerinden geçirilip parafin bloklara gömüldü.

  Parafin bloklardan 4–6 mm kalınlığında alınan kesitler polilizinli lamlara alındı. Deparafinize edilen dokular dereceli alkol serilerinden geçirilip antigen retrieval için sitrat tampon solüsyonunda pH:6'da mikrodalga fırında (750W) 7+5 dakika kaynatıldı. Kaynatma sonrası oda ısısında yaklaşık 20 dakika soğutmak için bekletilen dokular PBS (Phosphate Buffered Saline, P4417, Sigma-Aldrich, USA) ile 3x5 dakika yıkandıktan sonra endojen peroksidaz aktivitesini önlemek için hidrojen peroksid blok solusyonu ile 5 dakika inkübe edildi (Hydrogen Peroxide Block , TA-125-HP, Lab Vision Corporation, USA). PBS ile 3x5 dakika yıkanan dokulara zemin boyasını engellemek için 5 dakika Ultra V Block (TA–125-UB, Lab Vision Corporation, USA) solüsyonu uygulandıktan sonra 1/200 oranında dilue edilen primer antikorlar (Rabbit Anti-TRPV1/VR1 Polyclonal Antibody, Bs-1931R, Bioss, Inc. USA, Rabbit Anti-TRPM2 Polyclonal Antibody, Bs-2888R, Bioss, Inc. USA ) ile 60 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildi. Dokular, primer antikor uygulanmasından sonra PBS ile 3x5 dakika yıkanıp sekonder antikor (biotinylated Goat Anti-Poliyvalent (anti-mouse / rabbit IgG), TP–125-BN, Lab Vision Corporation, USA) ile 30 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildi. Dokular, sekonder antikor uygulanmasından sonra PBS ile 3x5 dakika yıkanıp Streptavidin Peroxidase (TS–125-HR, Lab Vision Corporation, USA) ile 30 dakika nemli ortamda oda ısısında inkübe edildikten sonra PBS içerisine alındı. Dokulara 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) Substrate + AEC Chromogen (AEC Substrate, TA-015 ve HAS, AEC Chromogen, TA-002-HAC, Lab Vision Corporation, USA) solusyonu damlatılıp ışık mikroskobunda görüntü sinyali alındıktan sonra eş zamanlı olarak PBS ile yıkamaya alındı. Mayer's hematoksilen ile zıt boyaması yapılan dokular PBS ve distile sudan geçirilerek uygun kapatma solusyonu (Large Volume Vision Mount, TA-125-UG, Lab Vision Corporation, USA) ile kapatıldı. Hazırlanan preparatlar Olympus BX 50 mikroskobunda incelenerek değerlendirildi ve fotoğraflandı.

  İmmünohistokimyasal boyanmanın değerlendiril-mesinde boyanmanın şiddeti ve yaygınlığı esas alındı. Sitoplazmik immün boyanmanın şiddeti ve yaygınlığı 0'dan +3'e kadar sayı ile semi-kantitatif olarak skorlandı ( 0:Yok, +1:Az, +2:Orta, +3:Şiddetli).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  TRPV1 immünreaktivitesi için yapılan immüno histokimyasal boyamanın ışık mikroskopi altında incelenmesi sonucu; TRPV1 immünreaktivitesi kontrol ve tampon grubunda böbrek dokusunda glomerüllerde +3 yaygınlığında gözlendi. (Şekil 1, 2). Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında diyabet grubunda TRPV1 immünreaktivitesinde belirgin bir azalma gözlendi ve +1 yaygınlığında değerlendirildi (Şekil 3). Diyabet grubu ile karşılaştırıldığında losartan grubunda TRPV1 immünreaktivitesinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi ve +1 yaygınlığında izlendi (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Kontrol grubu böbrek dokusunda TRPV1 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Tampon grubu böbrek dokusunda TRPV1 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Diyabet grubu böbrek dokusunda azalmış TRPV1 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 4: Diyabet + losartan grubu böbrek dokusunda TRPV1 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.

  TRPM2 immünreaktivitesi için yapılan immünohistokimyasal boyamanın ışık mikroskopi altında incelenmesi sonucu; TRPM2 immünreaktivitesi kontrol ve tampon grubunda böbrek dokusunda glomerüllerde gözlenmezken tübüllerde +1 şiddetinde izlendi. (Şekil 5, 6). Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında diyabet grubunda TRPM2 immünreaktivitesinde belirgin bir artış gözlendi ve +3 şiddetinde değerlendirildi (Şekil 7). Diyabet grubu ile karşılaştırıldığında losartan grubunda TRPM2 immünreaktivitesinde belirgin bir azalma vardı ve +1 şiddetinde gözlendi (Şekil 8).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 5: Kontrol grubu böbrek dokusunda TRPM.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 6: Tampon grubu böbrek dokusunda TRPM2 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 7: Diyabet grubu böbrek dokusunda artmış TRPM2 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 8: Diyabet + losartan grubu böbrek dokusunda TRPM2 immunreaktif hücreler (→), G: Glomerül.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Diabetes Mellitus insülin sekresyonu, insülinin etkisi veya her ikisindeki bozukluklardan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Diyabetteki kronik hiperglisemi özellikle göz, böbrek, sinir, kalp ve kan damarları gibi bazı organlarda ve dokularda uzun dönemde hasar, disfonksiyon ve yetmezliğe neden olur13. Diyabetin başta gelen hedefi böbreklerdir ve böbrek yetmezliği bu hastalığa bağlı ölüm nedenleri arasında miyokardiyal enfarktüsten sonra ikinci sırada gelmektedir14.

  Diyabet Reaktif Oksijen Türleri (ROS)'nin üretiminde artış, antioksidan savunma mekanizmalarının yetersizliği ve sonuçta artmış oksidatif stresle ilişkilidir15. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, artmış lipid peroksidasyonun ve serbest oksijen radikallerinin, birçok hastalığın patogenezinde rol aldığını göstermiştir. Lipid peroksidasyonu sonucu hücre zarının yapısı ve akışkanlığı bozularak, kalsiyum hücre içine girer. Hücre içi Ca+2 artması sonucu proteazlar aktive olup hücre iskeletinde hasar meydana gelir16,17.

  TRP kanalları, renal Ca+2-Mg iletimi, kan basıncının düzenlenmesi, tat, koku ve sesin algılanması, gen ekspresyonu ve salgılanması, apoptozis gibi önemli hücresel süreçlerde ve yaygın olarak bilinen 2. haberci mekanizmada, iyon giriş çıkışı gibi birçok mekanizmada rol oynar18,19.

  TRPM2, hidrojen peroksid (H2O2) aracılı endotel hücresi ölümünde anahtar moleküldür20. Bu süreçte hücre içi Ca+2 iyonu artışı hücre ölümüne kadar varabilen patofizyolojik olayların başlatıcısıdır21. Özellikle oksidatif stres ürünüyle aktive olması, iskemik çalışmalarda bu kanalın önemini arttırmış ve yapılan çalışmalar TRPM üzerinde yoğunlaştırılmıştır22,23.

  Oksidatif stres, TRPM2 iyon kanallarının açılmasına neden olup intraselüler Ca+2 iyonlarının artışını sağlamaktadır24,25. Son dönem böbrek yetmezliğinde oksidatif stres önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Kronik böbrek hastalarında kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin oksidatif stresi azaltmaya yönelik olumlu etkileri tesbit edilmiştir26.

  Çalışmamızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deneysel diyabet oluşturulan sıçan böbrek dokusunda TRPM2 immünreaktivitesinde artış gözlendi. Diyabetik grup ile karşılaştırıldığında losartan verilen tedavi grubunda TRPM2 immünreaktivitesinde azalma izlendi.

  Yapılan çalışmalarda deneysel diyabetik böbrek dokusunda TRPM2 immünreaktivitesinin arttığı gösterilmekle beraber tedavide kullanılan enalaprilin böbrekte TRPM2 immünreaktivitesini azalttığı, bu etkinin enalaprilin antioksidan etkisine bağlı olduğu vurgulanmıştır27,28. Losartanın antioksidan etkisi bilinmektedir12. Çalışmamızda losartan verilen grupta TRPM2 immünreaktivitesinin azalması losartanın antioksidan etkisine bağlı olabilir.

  TRPV1, nonspesifik iyon kanalı olup kapsaisine spesifik bir reseptör olduğu bilinmektedir29. TRPV1'in rat beta hücrelerinden ve nöronlardan salındığı gösterilmiştir30. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kapsaisin tarafından aktive edilen TRPV1 düzeyinin oksidatif hasarı takiben yükselme eğiliminde olduğu bildirilmiştir31. TRPV1'i aktive eden ilaçların ve/veya TRPV1 tarafından aktive edilen süreçlerin böbrekleri iskemik hasardan korucuyu etki gösterdiği bilinmektedir11. Zira kapsaisin gibi TRPV1 agonistlerinin akut iskemi-reperfüzyon hasarında ve oluşan inflamatuar yanıtı baskılamada koruyucu bir rol oynadığı gösterilmiştir32,33.

  Bununla birlikte TRPV1 aktivasyonunun, adipogenez ve obeziteyi önlediği, endotel aracılı vazorelaksasyonu düzelttiği, hipertansiyon gelişimini engellediği ve vasküler lipid birikimini azaltarak aterosklerotik süreci zayıflattığı görülmüştür34-37.

  Çalışmamızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deneysel diyabet oluşturulan sıçan böbrek dokusunda TRPV1 immünreaktivitesinde belirgin olarak azalma gözlendi. Diyabetik grup ile karşılaştırıldığında losartan verilen tedavi grubunda TRPV1 immünreaktivitesinde herhangi bir değişiklik izlenmedi. Diyabetik gruptaki TRPV1 immünreaktivitesindeki azalmanın diyabetik nefropatide artan oksidatif hasarı engellemeye yönelik koruyucu bir özelliği olabilir.

  Sonuç olarak, bu çalışmada kontrollerle karşılaştırıldığında, STZ ile oluşturulmuş DM'lu sıçan böbrek dokusundaki TRPV1 immünreaktivitesinde belirgin bir azalma, TRPM2 immünreaktivitesinde ise artış gözlenmiştir. Diyabette böbrek dokusunda belirlenen TRPV1 ve TRPM2 immünreaktivitesindeki bu değişiklikler diyabetik nefropatinin patofizyolojik mekanizmasına iyon kanalların da katılabileceğini düşündürmektedir. Gelecekte daha ileri ve kapsamlı çalışmalarla, diyabette iyon kanalları ile ilişkili patofizyolojik mekanizmalar aydınlatılabildiği takdirde, diyabetik nefropatiyi önlemek amacıyla iyon kanallarıyla ilişkili tedavi yaklaşımları da denenebilecektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 5th edition. Update. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2012.

  2) Go AS, Mozaffarian D, Roger V, et al. American heart association statistics committee and stroke statistics subcommittee. Heart disease and stroke statistics – 2013 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2013; 127: 6-245.

  3) International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 5th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2011.

  4) Campos C. Chronic hyperglycemia and glucose toxicity: pathology and clinical sequelae. Postgrad Med 2012; 124: 90-7.

  5) Rahman S, Rahman T, Ismail AA, Rashid AR. Diabetes-associated macrovasculopathy: pathophysiology and pathogenesis. Diabetes Obes Metab 2007; 9: 767-80.

  6) Evrankaya R. Diabetik nefropati. Özata M ve Yönem A. (ed), Endokrinoloji metabolizma ve diabet. Birinci Baskı. İstanbul: Medikal Yayıncılık, 2006; 359-66.

  7) Pitkanen OM, Martin JM, Hallman M, Akerblom HK, Sariola H, Andersson SM. Free radical activity during development of insulin-dependent diabetes mellitus in the rat. Life Sci 1992; 50: 335-9.

  8) Naziroğlu M, Lückhoff A. Effects of antioxidants on calcium influx through TRPM2channels in transfected cells activated by hydrogen peroxide. J Neurol Sci 2008; 270: 152-8.

  9) Nishida M, Hara Y, Inoue R, Mori Y. TRP channels: formation of signal complex and regulation of cellular functions. Nippon Yakurigaku Zasshi 2003; 121: 223-32.

  10) Feng NH, Lee HH, Shiang JC, Ma MC. Transient receptor potential vanilloid type 1 channels act as mechanoreceptors and cause substance P release and sensory activation in rat kidneys. Am J Physiol Renal Physiol 2008; 294: 316-25.

  11) Rayamajhi S, Contractor T, Wang DH. The potential of TRPV1 agonists for treating ischemia/reperfusion-induced renal injuries. Curr Opin Investig Drugs 2009; 10: 963-70.

  12) Rajagopalan S, Kurz S, Münzel T, et al. Angiotensin II-mediated hypertension in the rat increases vascular superoxide production via membrane NADH/NADPH oxidase activation. Contribution to alterations of vasomotor tone. J Clin Invest 1996; 97: 1916-23.

  13) Arslan M. Diabetes mellitusta tanı ve sınıflandırma. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (editors). 2. Baskı, 2003; 2279-82.

  14) Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Temel Patoloji, Çevikbaş U (editors). İstanbul Nobel Tıp Kitabevi, 2003; 635-55.

  15) Van Dam PS, Bravenboer B. Oxidative stres and antioxidant treatment in diabetic neuropathy. Neuroscience Research Communications 1997; 21: 41-8.

  16) Gutteridge JMC, Halliwell B. Antioxidants in nutrition, health, and disease. First edition, New York, Oxford University Press 1994.

  17) Halliwell B. Oxidants and central nervous system: Some fundamental questions. Is oxidant damage relevant to Parkinson's disease, Alzheimer's disease, traumatic injury or stroke? Acta Neurology Scandinavia 1989; 126: 23-33.

  18) Clapham DE. TRP channels as cellular sensors. Nature 2003; 426: 517-24.

  19) Miller BA. The role of TRP channels in oxidative stress-induced cell death. J Membr Biol 2006:209: 31-41.

  20) Sun L, Yau HY, Wong WY, Li RA, Huang Y, Yao X. Role of TRPM2 inH(2)O(2)-induced cell apoptosis in endothelial cells. PLoS One 2012; 7: 43186.

  21) Lange I, Yamamoto S, Partida-Sanchez S, Mori Y, Fleig A, Penner R. TRPM2 functions as a lysosomal Ca2+ release channel in beta cells. Sci Signal 2009; 2: 23.

  22) Nilius B, Owsianik G, Voets T, Peters JA. Transient Receptor Potential cation channels in disease. Physiol Rev 2007; 87: 165-217.

  23) Alexhander SP, Mathie A, Peters JA. Guide to Reseptors and Ion Channels, 1st edition. Br J Pharmacol 2004; 141: 1-126.

  24) Hara Y, Wakamori M, Ishii M, et al. LTRPC2 Ca2+- permeable channel activated by changes in redox status confers susceptibility to cell death. Mol Cell 2002; 9: 163-73.

  25) Lange I, Yamamoto S, Partida-Sanchez S, Mori Y, Fleig A, Penner R. TRPM2 functions as a lysosomal Ca2+-release channel in beta cells. Sci Signal 2009; 19: 23.

  26) Taniyama Y, Griendling KK. Reactive oxygen species in the vasculature: molecular and cellular mechanisms. Hypertension 2003; 42: 1075-81.

  27) Kuloğlu T, Kocaman N. Enalapril Uygulanan Diyabetik Sıçan Böbrek Dokularında TRPM2 Kanal İmmunreaktivitelerinin Belirlenmesi FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2013; 27: 27-32.

  28) Toklu HZ, Kwon OS, Sakarya Y. The effects of enalapril and losartan on mechanical ventilation-induced sympathoadrenal activation and oxidative stress in rats. J Surg Res 2014; doi: 10.1016.

  29) Caterina MJ, Schumacher MA, Tominaga M, Rosen TA, Levine JD, Julius D. The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature 1997; 389: 816-24.

  30) Akiba Y, Kato S, Katsube K, et al. Transient receptor potential vanilloid subfamily 1 expressed in pancreatic islet beta cells modulates insülin secretion in rats. Biochem Biophys Res Commun 2004; 321: 219-25.

  31) Nazıroğlu M, Ciğ B, Ozgül C. Neuroprotection induced by N-acetylcysteine against cytosolic glutathione depletion-induced Ca2+ influx in dorsal root ganglion neurons of mice: role of TRPV1 channels. Neuroscience 2013; 242: 151-60.

  32) Ueda K, Tsuji F, Hirata T, Takaoka M, Matsumura Y. Preventive effect of TRPV1 agonists capsaicin and resiniferatoxin on ischemia/reperfusion-induced renal injury in rats. J Cardiovasc Pharmacol 2008; 51: 513-20.

  33) Tsagogiorgas C, Wedel J, Hottenrot, et al. N-octanoyl-dopamine is an agonist at the capsaicin receptor TRPV1 and mitigates is che- mia-induced acute kidney injury in rat. PLoS One 2012;7: e43525.

  34) Yang D, Luo Z, Ma S, et al. Activation of TRPV1 by dietary capsaicin improves endothelium-dependent vasorelaxation and prevents hypertension. Cell Metab 2010; 12: 130-41.

  35) Zhang LL, Yan Liu D. Ma LQ, et al. Activation of transient receptor potential vanilloid type-1 channel prevents adipogenesis and obesity. Circ Res 2007; 100: 1063-70.

  36) Ma L, Zhong J, Zhao Z, et al. Activation of TRPV1 reduces vascular lipid accumulation and attenuates atherosclerosis. Cardiovasc Res 2011; 92: 504-13.

  37) Lee J, Saloman JL, Weiland G, Auh QS, Chung MK, Ro JY. Functional interactions between NMDA receptors and TRPV1 in trigeminal sensory neurons mediate mechanical hyperalgesia in the rat masseter muscle. Pain 2012; 153: 1514-24.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]