[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-155
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlıklı Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği
Muhammed KARABULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği, Kardiyak aritmi, Cinsiyet, Yaş, Heart rate variability, Cardiac arrhythmia, Gender, Age
Özet
Amaç: Kalp hızı değişkenliği (KHD), kalbin otonomik fonksiyon durumunu değerlendirmede kullanılan noninvaziv bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı çocuklarda kalp hızı değişkenliğini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: 51 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların KHD, 24 saatlik Holter görüntüleme verileri kullanılarak değerlendirildi. KHD, beş zaman bağımlı (SDNN, SDNN-indeks, SDANN, RMSSD, pNN50) ve dört frekans bağımlı (LF, HF, VLF, LF/HF oranı) indeksler hesaplanarak ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 51 sağlıklı çocuğun yaş ortalamaları 10.78 ± 3.80 yıl (yaş aralığı 4-17 yıl) idi. Kız ve erkek cinsiyeti arasında kalp hızı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. KHD'nin SDNN, SDNN-indeks, SDANN-indeks, LF, VLF, total güç parametreleri, yaş ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi (r:0.301, p:0.032; r:0.278 p:0.048; r:0.335 p:0.016; r:0.334 p:0.017; r:0.361 p:0.009; r: 0.321 p:0.021; sırasıyla). Vücut kitle indeksi ve kalp hızı değişkenliği parametreleri arasında korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Vagal aktiviteyi gösteren kalp hızı değişkenliği parametreleri kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Çocuklarda KHD parametrelerinin çoğunluğu yaş arttıkça artmıştır. Noninvaziv bir yöntem olan KHD, olası kardiyak aritmi riskini değerlendirmek için kullanılabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kalp hızı değişkenliği (KHD), zaman içerisindeki sinüs hızındaki siklik değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sempatik ve parasempatik denge hakkında bilgi verdiğinden kardiyak tonusun bir ölçüsü ve kardiyorespiratuar sistemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir1. Ani kardiyak ölüme yol açabilen otonom tonusdaki dalgalanmaları saptayabilmekte kullanılan KHD, bu anlamda oldukça umut verici bir yöntem olarak görülmektedir1-3.

  Visseral otonom sinir sistemi tarafından stimülasyonu sağlanan kardiovaskuler sistem, daha çok kalp hızına negatif yönde etki yapan parasempatik sinir sistemini etkisi altındadır4. Parasempatik innervasyon artmış kalp hızı değişkenliği ile ilişkili iken, sempatik innervasyon azalmış KHD ile ilişkilidir5. Kalp hızındaki yüksek değişkenlik, sağlıklı bireylerde otonomik kontrol mekanizmasının iyi işlediğinin önemli bir göstergesidir. Tam tersi, KHD'de azalma birçok hastalıkta mortalitenin ön belirtecidir6. Miyokard infarktüsü ve konjestif kalp yetmezliğindeki ani ölüme yol açan mortal taşiaritmilerin altta yatan nedenleri arasında, artmış sempatik tonus veya azalmış vagal aktivite olduğu düşünülmektedir. Sempatik ve parasempatik dengede, parasempatik lehine artış malign aritmi riskinde de azalma ile ilişkilidir7. Epidemiyolojik çalışmalar, azalmış KHD'nin tüm mortal ve morbit hastalıklar için belirgin bir risk faktörü olduğunu göstermiştir8.

  Kalp hızı değişkenliği ölçümü, otonom sinir sisteminin iyi bir göstergesidir9. Bu ölçüm genellikle holter moniterizasyon sırasında elde edilen kayıtlar kullanılarak yapılır. Holterdeki veri işlem programında oluşturulan vuru dosyasındaki normal-normal (NN) R intervalleri bilgisayarla KHD ölçümünde temel alınır1. Bu çalışmanın amacı sağlıklı çocuklarda kalp hızı değişkenliğinin zaman ve frekans bağımlı zamanlarını değerlendirmektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma retrospektif olarak Fırat üniversitesi pediatrik kardiyoloji polikliniğine başvuran, yapılan tetkiklerde kardiyak patoloji ve kronik hastalık bulgusu saptanmayan, ekokardiyografik incelemelerinde herhangi bir patoloji tespit edilmeyen, 24 saat holter moniterizasyonu yapılan 51 sağlıklı çocuk alındı. Fırat üniversitesi etik kurulundan çalışma için onay alındı.

  Kalp hızı değişkenliğini değerlendirmek için 4 lead'li Holter cihazı (DMS 300-4A, MTM Multitechmed GmbH, Hunfelden-Dauborn, Germany) ile Cardioscan II premier yazılımı kullanılarak, 24 saatlik holter elektrokardiyografi verileri değerlendirildi. KHD analizi için bütün olguların holter kayıtları artefaktların değerlendirme dışı bırakılması için manuel olarak değerlendirildi ve programdaki verilerin %85 ve daha fazlası normal R vurusu olanlar çalışmaya alındı. Otomatik olarak holter veri işlem programı ile KHD parametreleri belirlendi. Zaman ve frekans bağımlı otomatik analiz yöntemiyle tüm hastaların mevcut holter kayıtlarından KHD zaman ölçütleri olan ortalama NN (iki normal vuru arasındaki çevrim uzunluğu), SDNN (inceleme boyunca bütün NN intervallerinin standart sapması), SDNN indeksi (5 dk'lık kayıtlarda bütün NN intervallerinin standart sapmalarının ortalaması), SDANN (çalışma süreci boyunca 5 dk'lık kayıtlarda ortalama NN intervallerinin standart sapması), NN50 (Tüm kayıt boyunca aralarında 50 msn'den fazla fark olan komşu NN intervali sayısı), % pNN50 (NN 50 sayısının toplam tüm NN sayısına bölümü) RMSSD (24 saatlik kayıtta ardışık NN aralıkları farklılıklarının karelerinin toplamının karekökü) parametreleri ölçüldü. Frekans bağımlı ölçütler olan yüksek frekans bandı (HF), düşük frekans bandı (LF), çok düşük frekans bandı (VLF) değerleri ve total güç hesaplandı.

  İstatistiksel analizler SPSS 21 kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler ile (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) incelendi. Gruplar arası karşılaştırılmada, normal dağılım gösteren parametreler için bağımsız örneklerde Student t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Değişkenler arası ilişki, Spearman testi kullanılarak incelendi. p< 0.05 olan değerler, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmamıza dahil edilen 51 sağlıklı çocuğun yaş ortalamaları 10.78 ± 3.80 yıl (yaş aralığı 4-17 yıl) ve 26'sı erkek, 25'i kız çocuktu. Çocukların ortalama vücut kitle indeksi 17.60 ± 3.28 kg/m2 idi. Olguların 24 saatlik kalp hızı parametre değerleri Tablo 1'de gösterildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Sağlıklı çocuklarda 24 saatlik kalp hızı değişkenliği parametrelerinin değerleri

  Sağlıklı çocuklarda cinsiyete bağlı kalp hızı değişkenliğinin zaman ve frekans bağımlı parametrelerinin sonuçları Tablo 2'de gösterildi. Kız ve erkek cinsiyeti arasında kalp hızı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Sağlıklı çocuklarda cinsiyete bağlı kalp hızı değişkenliği parametrelerinin karşılaştırılması

  Kalp hızı değişkenliğinin zaman bağımlı parametrelerinden SDNN, SDNN-indeks, SDANN-indeks ve frekans bağımlı parametrelerinden LF, VLF, total güç değerleri ile yaş arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r:0.301, p:0.032; r:0.278 p:0.048; r:0.335 p:0.016; r:0.334 p:0.017; r:0.361 p:0.009; r: 0.321 p:0.021; sırasıyla).Vücut kitle indeksi ile KHD'nin zaman ve frekans bağımlı parametreleri arasında korelasyon saptanmadı (Tablo 3 ve Tablo 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Sağlıklı çocukların yaş, vücut kitle indeksi ile kalp hızı değişkenliğinin zaman bağımlı parametrelerinin korelasyonu


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Sağlıklı çocukların yaş, vücut kitle indeksi ile kalp hızı değişkenliğinin frekans bağımlı parametrelerinin korelasyonu

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Visseral otonom sinir sistemi tarafından stimülasyonu sağlanan kardiovaskuler sistem, daha çok parasempatik sinir sistemi etkisi altındadır4. Vagal aktivitedeki artışın, fibrilasyona karşı koruyucu etki sağladığı çeşitli çalışmalarda raporlanmıştır10. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile ani kardiyak ölümü de içeren kardiyovasküler mortalite ile otonom sinir sistemi arasındaki ilişki açıkça ortaya konulmuştur11. KHD ölçümü, kalp hızının vagal modülasyonu düzeyi hakkında kantitatif bilgi vermektedir. Azalmış KHD, kalp hastalarında ve sağlıklı bireylerde prognostik önemi olan güçlü ve bağımsız bir belirteçtir.

  Kalp hızı değişkenliğinin zaman ve frekans bağımlı ölçüm yöntemleri ile parasempatik etkiyi sempatik etkiden ayırmak mümkündür. Zaman bağımlı parametrelerden SDNN otonom sinir sistemi dengesinin genel durumunu gösterirken, pNN50 ve RMSSD baskın olarak parasempatik aktiviteyi yansıtır12. HF, solunumsal sinüs aritmi ile ilişkili ve baskın olarak parasempatik aktivitenin göstergesidir. LF, sempatik aktivitenin baroreseptör kontrolü ile ilişkili olup aynı zamanda parasempatik aktiviteden de etkilenebilir. Dolayısıyla LF, hem sempatik hem de parasempatik sistemin etkisi altındadır. VLF'nin arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. LF/HF oranının ise genellikle sempatovagal dengeyi yansıttığı düşünülür13.

  Literatürde, 276 sağlıklı gönüllüde yapılan ve yaş aralığı 23-67 olan bir çalışmada, pNN50, RMSSD, HF gibi vagal modülasyonu gösteren KHD parametrelerinde cinsiyet yönünden anlamlı fark tespit edilmezken, SDNN, SDANN, LF, LF/HF ve total güç parametreleri kadınlarda daha düşük saptanmıştır14. Yaş aralığı 35-55 olan 76 sağlıklı gönüllüde yapılan başka bir çalışmada cinsiyet açısından KHD parametreleri arasında farklılık tespit edilmemiştir15. Sağlıklı çocuklarda kalp hızı değişkenliğini değerlendiren çalışmalardan birinde yaş aralığı 1-20 olan 106 sağlıklı çocukta SDNN ve SDANN değerleri erkek çocuklarda daha yüksek tespit edilirken, SDNN-indeks, RMSSD, pNN50 değerlerinde cinsiyetler arasında farklılık olmadığı gösterilmiştir16. Çalışmamızda yaş aralıkları 4-17 yıl olan 51 sağlıklı çocukta cinsiyetler arasında KHD parametrelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı.

  Yetişkin yaş grubunda yapılmış bir çalışmada, KHD parametreleri ile yaş arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir14. 210 yenidoğan ve 3-10 yaş arası çocuklarda yapılmış bir çalışmada ise zaman ve frekans bağımlı tüm parametreler ile yaş arasında anlamlı pozitif korelasyon tespit edilmiştir17. Benzer olarak, çalışmamızda da zaman ve frekans bağımlı KHD parametreleri ile yaş arasında anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi. Yetişkin sağlıklı bireylerde yapılan diğer çalışmalardaki bulguların aksine bu çalışmada yaş ile KHD'nin artması, çocukluk yaş grubunda otonom sinir sisteminin henüz gelişim sürecini tamamlamamış olmasına bağlanabilir.

  Yapılan bir çalışmada, sağlıklı çocuklardaki RMSSD ve pNN50 değerleri ile vücut kitle indeksinin anlamlı ilişkisi ortaya konulmuştur16. Kardiyak problemi olmayan 653 kişide yapılan bir çalışmada ise KHD ile vücut kitle indeksi arasında korelasyon olmadığı bildirilmiştir18. Benzer olarak bu çalışmada da KHD ile vücut kitle indeksi arasında ilişki tespit edilmedi.

  Sonuç olarak, bu çalışma ile çocukluk döneminde, noninvaziv bir yöntem olarak otonomik tonustaki değişkenliğin kalp hızına yansımasına dayanan KHD'de kıyaslanabilir değerlere ulaşıldı. Sağlıklı çocuklarda ölçülen bu verilerin çocukluk çağında kardiyak otonomik tonus üzerine terapotik müdahaleler veya altta yatan hastalıkların etkilerini incelemek için kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kayıkçıoğlu M, Payzın S. Kalp hızı değişkenliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 238-45.

  2) Sztajzel J. Heart rate variability: a noninvasive electrocardiographic method to measure the autonomic nervous system. Swiss Med Wkly 2004; 134: 514-22.

  3) Pieper SJ, Hammill SC. Heart rate variability: technique and investigational applications in cardiovascular medicine. Mayo Clin Proc 1995; 70: 955-64.

  4) Kemp AH, Quintana DS. The relationship between mental and physical health: Insights from the study of heart rate variability. International Journal of Psychophysiology 2013; 89: 288-96.

  5) Gorman JM, Sloan RP. Heart rate variability in depressive and anxiety disorders. American Heart Journal 2000; 140: 77-83.

  6) Çevik FC, Yazıcı S, Kara AF, et al. The assessment of cardiac sempathovagal activity by heart rate variability in patients with Rheumatoid Arthritis. Dicle Tıp Derg 2010; 37: 346-52.

  7) De Ferrari GM, Schwartz PJ. Autonomic nervous system and arrhythmias. Ann N Y Acad Sci 1990; 601: 247-62.

  8) Evans S, Seidman LC, Tsao JC, Lung KC, Zeltzer LK, Naliboff BD. Heart rate variability as a biomarker for autonomic nervous system response differences between children with chronic pain and healthy control children. Journal of pain research 2013; 6: 449-57.

  9) Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J 1996; 17: 354-81.

  10) Harnod T, Yang CC, Hsin YL, Shieh KR, Wang PJ, Kuo TB. Heart rate variability in children with refractory generalized epilepsy. Seizure 2008; 17: 297-301.

  11) Brotherstone R, McLellan A. Parasympathetic alteration during sub-clinical seizures. Seizure 2012; 21: 391-8.

  12) Evrengul H, Tanriverdi H, Dursunoglu D, et al. Time and frequency domain analyses of heart rate variability in patients with epilepsy. Epilepsy Res 2005; 63: 131-9.

  13) Persson H, Ericson M, Tomson T. Carbamazepine affects autonomic cardiac control in patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Research 2003; 57: 69-75.

  14) Ramaekers D, Ector H, Aubert AE, Rubens A, Van de Werf F. Heart rate variability and heart rate in healthy volunteers. Is the female autonomic nervous system cardioprotective? Eur Heart J 1998; 19: 1334-41.

  15) Bilan A, Witczak A, Palusiński R, Myśliński W, Hanzlik J. Circadian rhythm of spectral indices of heart rate variability in healthy subjects. Journal of Electrocardiology 2005; 38: 239-43.

  16) Silvetti MS, Drago F, Ragonese P. Heart rate variability in healthy children and adolescents is partially related to age and gender. Int J Cardiol 2001; 81: 169-74.

  17) Massin M, von Bernuth G. Normal Ranges of Heart Rate Variability During Infancy and Childhood. Pediatric Cardiology 1997; 18: 297-302.

  18) Antelmi I, De Paula RS, Shinzato AR, Peres CA, Mansur AJ, Grupi CJ. Influence of age, gender, body mass index, and functional capacity on heart rate variability in a cohort of subjects without heart disease. The American Journal of Cardiology 2004; 93: 381-5.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]