[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 639-642
[ English ]
BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE BULANTI KUSMA
M. Akif YAŞAR, Levent AVCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Çalışmamızı baş boyun ve ekstremite cerrahisinin postoperatif bulantı kusmaya (POBK) etkilerini araştırmak için planladık.

Gereç ve Yöntem: ASA I-II grubu baş boyun ve ekstermite cerrahisi geçirecek 120 hasta çalışmaya alındılar. Anestezi indüksiyonunda 5 mg/kg tiopental, 150 mg fentanil ve 0.01 mg/kg vekuronyum kullanıldı. Hastalar; baş boyun cerrahisi (grup I, n=62) ve ekstremite cerrahisi (grup II, n=58) hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, cerrahinin tipi cerrahinin süresi kaydedildi ve POBK insidansı 24 saat gözlendi.

Bulgular: İlk 24 saatte POBK sıklığı grup I'de 15 ve grup II'de 4 hastada gözlendi (p<0.05).

Sonuç: POBK insidansı baş boyun cerrahisinde, ekstermite cerrahisinden daha fazladır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]