[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım Durumları
Edibe PİRİNÇCİ1, Turgut BOZAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşirelerin hem kendi hastalıkları sırasında hem de hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda bilgileri ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı türde epidemiyolojik bir çalışmadır. Elazığ Fırat Üniversitesinde görev yapan tüm hemşirelere (416 kişi) anket formu uygulanmıştır. (Cevaplılık oranı %71.0). Elde edilen veriler SPSS paket programa kaydedilip, istatistiksel analizler bu program aracılığıyla yapılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin % 69.2'si hastalandıklarında ilk olarak hekime danıştıklarını, %96.3'ü hastalık halinde hekimin verdiği ilacı kullandığını, %76.9'u ilacı hekimin önerdiği sürede kullandığını belirtmekteydiler. Yaş ile kullandıkları ilaçların son kullanma tarihine bakma durumuyla karşılaştırıldığında anlamlı bulunmamış (p>0.05) iken meslekte çalışma süresi arttıkça kullandıkları ilaçların son kullanma tarihine bakma oranı artmaktaydı (p<0.05). Hemşireler hastalara uygulamasını yaptığı ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak için %63.4 oranında hekim/eczacıya sorarak, %76.3 oranında ilaç rehberlerinden öğrendiklerini bildirmişlerdir. Klinikte yapılan ilaç uygulama hataları birinci sırada % 40.7 ilacın uygulanmasının unutulması olduğunu belirtmekteydiler.

Sonuç: Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi eksiklikleri ve uygulama hataları mevcuttur. Bu konudaki bilgi eksikliklerinin hizmet içi eğitimlerle giderilmesi gereklidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]