[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Herpes Zoster Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Tutum ve Beklentileri
Selçuk NAZİK1, Hülya NAZİK2, Feride ÇOBAN GÜL3, Betül DEMİR4
1Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Herpes Zoster, bir veya birkaç duyusal sinir dermatomuna uyan deri bölgesinde eritemli zeminde grube vezikül ve büllerden oluşan döküntülü bir hastalıktır. Bu çalışmada Herpes Zoster'li hastaların bilgilerine başvurularak hastalıklarının; sebebi, tetikleyici unsurları ve akıbeti ile ilgili tutum ve beklentilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 18 yaş üzerinde, ağrı ve döküntü ile başvuran, klinik olarak Herpes Zoster tanısı almış 60 hasta alındı. Herpes Zoster'li hastalara uygulanmak üzere araştırmacılar tarafından literatür taranarak elde edilen çoktan seçmeli sorular içeren anket formu kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen katılımcılardan 33'ü erkek (%55), 27'si kadındı (%45). Çalışmaya katılan olguların %81.7'si düşük eğitimli (okuma yazma bilmeyen, ilkokul, ortaokul, lise), %18.3'ü ise yüksek eğitimliydi (üniversite). Herpes Zoster'in oluşumunda ve tekrar etmesinde etkili faktörlerin sorgulandığı soruya en çok stres cevabı verildi. Olguların hastalığın akıbeti ile ilgili cevapları değerlendirildiğinde; %25'i tamamen iyileşeceğini, %21.7'si iyileşeceğini ancak tekrarlayacağını, %18.3'ü iyileşmeyeceğini ve %35'i ise fikrinin olmadığını belirtmiştir.

Sonuç: Herpes zoster hastalarının hastalıkları hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğu tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]