[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parkinson Hastalığı Demansında Rivastigminin Etkisi: Elektrofizyolojik Bir Çalışma
Burcu EKMEKÇİ1, Sibel ÖZKAYNAK2, Ebru BARÇIN2
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Rivastigminin Parkinson hastalığı demansı (PDD) olan hastalarda motor fonksiyonlar üzerinde herhangi kayda değer olumsuz bir etkisi olmaksızın kognisyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, Parkinson demansında rivastigmin tedavisinin kognisyon üzerindeki olumlu etkisi klinik olarak kognisyonu değerlendiren nöropsikolojik testler, davranışsal envanter ve nörofizyolojik olarak da P300 ile değerlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca klinik olarak Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS) ile ve elektrofizyolojik olarak da harekete ilişkin kortikal potansiyeller (HİKP) ve reaksiyon zamanı (RZ) ile de tedavi süresince ilacın motor fonksiyonlara herhangi bir olumsuz etkisin in olup olmadığı incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Dokuz Parkinson demansı hastası ve 10 idiopatik Parkinson hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Demansı olan Parkinson hastalarına rivastigmin tedavisi öncesinde ve tedavinin 6. ayında bellek, yürütücü fonksiyonlar, dikkati değerlendiren nöropsikolojik test bataryası ve nörofizyolojik testler (P300, HİKP ve RZ) uygulanmıştır.

Bulgular: Altıncı ayın sonunda Parkinson demansı hastalarında bellek ile ilgili nöropsikolojik testlerde anlamlı bir düzelme saptanmıştır. Nörofizyolojik testlerden kognisyon ve dikkati değerlendirdiğimiz P300’de de tedavi sonrasında latans kısalması görülmüştür. Bu bulgularla beraber rivastigminin olası motor yan etkileri açısından değerlendirdiğimiz HİKP ölçümlerinde ise kötüleşme saptanmamıştır.

Sonuç: Rivastigmin Parkinson demansında kognitif fonksiyonları düzeltirken motor fonksiyonlar üzerinde olumsuz bir yan etki oluşturmamıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]