[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mardin İli Kızıltepe İlçe Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Doğum Sonrası Dönemde Anne Bakımına Yönelik Bildikleri ve/veya Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Vasfiye BAYRAM1, Süleyman Erhan DEVECİ2
1Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Mardin, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu araştırma, Mardin İli Kızıltepe ilçe merkezinde yaşayan evli kadınların doğum sonrası dönemde anne bakımına yönelik bildikleri ve/veya uyguladıkları geleneksel yöntemlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırmanın örneklemini ilçe merkezinde yaşayan evli kadınlardan seçilen 549 kadın oluşturmuş, bunların 527’sine ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, obstetrik öykü ve doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik geleneksel uygulamaların değerlendirildiği soruların yer aldığı bir anketin yüz yüze görüşülerek uygulanması ile toplanmıştır. Veriler, istatistiksel paket programında yüzdelik, ortalama ve χ2 (ki-kare) analizleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 36.77±12.39’dur. %46.7’si doğum yaptıktan sonra geleneksel yöntemlerden herhangi birini kendisine uyguladığını/uygulayacağını bildirmiştir. Kadınların yaşları arttıkça, kendilerinin ve eşlerinin eğitim düzeyi düştükçe, ailelerinin aylık gelir düzeyleri azaldıkça kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma oranları artmaktadır (p<0.05). Sosyoekonomik düzeyini kötü olarak algılayanlarda ve kendi sağlık durumunu kötüye doğru algılama dereceleri yükseldikçe geleneksel yöntem uygulama artmaktadır (p<0.05). Yaşayan çocuk sayısı fazla olan, hastane dışında doğum yapan, herhangi bir sağlık problemi olduğunda doktora gitme dışında değişik yöntemlerle çözmeye çalışan kadınlarda kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma oranları yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak; bölge kadınlarının doğum sonu dönemde kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma davranışlarının yüksek oranda olduğu saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]