[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi
Edibe PİRİNÇCİ1, Serdar DENİZ2, Süleyman Erhan DEVECİ1, Nurdan YURT3, Erdem ÜÇER1, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL1, Ahmet Tevfik OZAN1, Yasemin AÇIK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Sağlık Müdürlüğü, Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi, Malatya, Türkiye
3Sağlık Müdürlüğü, Maden Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışma muhtarların sigara kullanım durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Elazığ’ın Maden, Sivrice ve Malatya’nın Akçadağ ilçelerindeki muhtarlar (172 kişi) oluşturmaktadır (cevaplılık oranı: %97.7). Elde edilen veriler SPSS paket programa kaydedilip, istatistiksel analizde t testi ve Ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan muhtarların hepsi erkek olup, yaş ortalamaları 48.58±9.93 yıldır. Muhtar olmadan önce %59.0’ı sigara içtiğini belirtmiş olup, günlük içilen sigara ortalaması 20.8±12.3 adet, muhtarlık sırasında ise %55.4’ ü halen sigara içmekte olup, günlük içilen sigara ortalaması 24.0±13.5 adettir (p<0.05). Muhtarların 39 ve daha aşağı yaş grubunda sigara içme oranı %74.4 iken, 50 ve üzeri yaş grubunda bu oran %39.7’dir (p<0.01). İlköğretim mezunlarında sigara içme oranı %60.3 iken lise ve üzeri eğitimlilerde bu oran %40.5’tir (p<0.05).

Sonuç: Muhtarlar arasında sigara içme oranı ve günlük içilen sigara miktarı yüksektir. Topluma rol model olabilecek bir grup olan muhtarlarda sigara içme oranlarının düşürülmesi için girişimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]