[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 118-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Karın Ağrısında Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme: Bilgisayarlı Tomografi Öncesi Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanısal Etkinliğini Araştıran 720 Olgulu Prospektif Çalışma
Oğuzhan ÖZDEMİR1, Yavuz METİN1, Nurgül ORHAN METİN1, Özlem BİLİR2, Özcan YAVAŞİ2, Ali KÜPELİ3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Muş Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Muş, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda acil servise akut karın ağrısı şikayeti ile başvuran olguların değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin (DA-MRG) bilgisayarlı tomografiye (BT) katkılarının araştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Olgularımız Ağustos 2014 ve Kasım 2015 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran 2365 hasta içeren gruptan seçilmiştir. Bunlardan 1680 olguya abdominal BT tetkiki yapıldı. Toplam 720 olguya (ortalama yaş, 50.17; yaş aralığı, 16-89; 379 kadın ve 341 erkek) BT öncesinde DA-MRG yapıldı. 960 olgu DA-MRG yapılmadığından çalışma dışında bırakıldı. Hamileler, 16 yaş atındaki çocuklar, üriner sistem taşı olguların çoğu ve barsak obstrüksiyonlu olgular da çalışmaya dahil edilmedi. Görüntülerin değerlendirme stratejisi şu şekilde yapıldı: 1-tek başına DA-MRG'nin değerlendirilmesi, 2-BT'nin tek başına değerlendirilmesi, 3-DA-MRG ve BT'nin beraber değerlendirilmesi. Her radyolog incelemeyi nihai tanıdan habersiz olarak yaptı. İncelemecilere klinik bulgular ve laboratuar verileri hakkında bilgiler verildi.

Bulgular: Sonuç olarak akut abdominal ağrı tanısında kombine görüntüleme (DA-MRG ve BT) sensitivitesi ve doğruluğu tek başına BT'ye göre daha yüksek bulundu. Bu sonuç BT tetkiki kontrastsız yapıldığında daha da yüksek bulundu.

Sonuç: DA-MRG akut karın ağrılarında özellikle kontrastsız olmak üzere BT'nin tanı doğruluğunu arttırabilecek invazif olmayan tekniktir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]