[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-022
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Asbestos ile İlişkili Plevral Hastalıklarda, Plevral Efüzyonların Transuda ve Eksüda Ayırımını Yapmada, Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Rolü
Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı asbestos ile ilişkili plevral hastalıklarda, plevral efüzyonların transuda ve eksuda ayrımını yapmada, difüzyon ağırlıklı MR görüntülemenin (dMRG) rolünü değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 33’ ü benign form ve 22’ si malign plevral mezotelyomalı olmak üzere 55 hasta dahil edildi. Kliniğimizde Ocak 2015 ve Şubat 2016 yılları arasında, 1.5 T MR ile dMRG incelemesi yapılan hasta dosyaları, retrospektif olarak incelendi. Difüzyon MR b değerleri 0,500, ve 1000 s/mm2 idi. Görünür Difüzyon Kat Sayısı (ADC) haritaları oluşturuldu. Plevral efüzyonlardan ortalama ADC değerleri ölçüldü.

Bulgular: Ellibeş hastanın uygun ADC haritaları elde edildi. Benign plevral hastalıklı olgularda ortalama plevral efüzyon ADC değerleri; 3.61 ± 0.55 x 10-3 mm2/s, malign plevral mezotelyomalı (MPM) olgularda, ortalama plevral efüzyon ADC değerleri; 3.12 ± 0.62 x 10-3 mm2/s ölçüldü. ADC değerlerinin optimum cut-off değeri; 3.43 x 10-3 mm2/s, sensitivite %88.6 ve spesifite %84 bulundu. MPM li olgularda plevral efüzyon ortalama ADC değeri, benign plevral hastalıklı olgulardaki plevral efüzyon ortalama ADC değerinden anlamlı olarak düşük bulundu (p < 0.05).

Sonuç: dMRG, asbestos ile ilişkili hastalıklarda plevral efüzyonların transuda ve eksuda ayırımını yapmada yardımcı olarak, MPM nin erken teşhis edilmesini sağlayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]