[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Bölgesinin 25 Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Populasyona Dayalı Yeni Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Zekiye ÇATAK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Elazığ, Türkiye

Amaç: Son zamanlarda vitamin D eksikliğinin birçok ciddi hastalıkla ilişkili olabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada amacımız, Elazığ populasyonuna ait vitamin D seviyelerini değerlendirmek ve indirek metodla populasyona dayalı yeni referans aralıklarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2013 Temmuz ayı itibariyle yaklaşık olarak 2 yıl süreyle Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran ve 25(OH)vit D testi çalışılmış olan hastalar dahil edildi. 25(OH)vitD düzeyleri anlaşmalı laboratuvarda Siemens ADVIA Centaur XP sistemi kullanılarak CLIA yöntemi ile analiz edildi. Laboratuvar bilgi sisteminden retrospektif olarak elde edilen veriler dışlama kriterlerine göre düzenledikten sonra analiz edildi. Hastalar yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre gruplara ayrıldı. Referans aralığı non-parametrik yöntemle hesaplandı.

Bulgular: Vitamin D eksikliği için cut-off değeri 20 ng/ml olarak kabul edildiğinde genel populasyonun %78.2’sinde vitamin D eksikliği belirlendi. 2,5-97,5 persentil aralığı için 5,20-35,20 ng / ml olarak belirlenen referans aralıklarının üretici firma tarafından önerilen referans aralıklarından daha düşük olduğu gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmada, Elazığ bölgesinde geniş bir populasyonun 25(OH)vitD seviyeleri değerlendirildi. Aynı zamanda, klinik tanı ve tedavi üzerine olumlu katkı sağlayacağına inandığımız yeni referans aralıkları belirlendi. Yine de bu çalışmanın sağlıklı populasyonda da yapılması gerektiğini düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]