[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multi Sistem Atrofili Hastalarda Tanısal Zorluklar
Murat GÜLTEKİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Amaç: Multi sistem atrofi (MSA); parkinsonizm, serebellar ataksi ve otonomik yetmezlik semptomlarından oluşan bir kombinasyon ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; muhtemel MSA tanısı almış hastaların klinik özelliklerini değerlendirmek ve MSA'nın tanısal zorluklarını literatür eşliğinde gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya MSA’nın ikinci konsensüs teşhis kriterlerine göre muhtemel MSA tanısı ile takip edilen 11 hasta dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve en son klinik muayene özellikleri not edildi.

Bulgular: Onbir MSA hastasının yaş ortalaması 65.36 (±5.32) bulundu. Altı hasta kadın cinsiyetteydi. Ortalama hastalık süreleri 4 yıldı. On hasta semptomları başladığı zaman ilk başvurduğu klinisyen tarafından MSA tanısı almamıştı. Sadece bir hasta doğru tanı olarak MSA tanısı almıştı. On hastanın yedisi Parkinson Hastalığı tanısı almışken diğer üç hasta ataksi tanısı almıştı.

Sonuç: Çoğu MSA hastasının ayırıcı tanıdaki güçlüklerden dolayı yaşam boyu doğru tanı alması geç olmaktadır. Bu problemin yeniden düzenlenecek güncel teşhis kriterlerine göre tartışılması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]