[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 009-013
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Genetik
Faruk KILINÇ1, Nevzat GÖZEL2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite kardiovasküler hastalık veya diyabet gibi bazı önemli hastalıkların majör nedenlerinden biri olarak suçlanan ve dünya çapında artış gösteren bir problemdir. Besinlerin bolluğu ve beslenme tarzının değişmesi sonucunda obezite dünyada epidemik duruma gelmiştir ve ciddi sağlık problemle-rine yol açmaktadır. Vücutta normalden fazla miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda faktöre bağlıdır. Obezitenin en önemli risk faktörlerini fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, kadın cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Obezitede genetik faktörlerin rolü komplekstir. İnsanlarda obezite ya monogenik sendromlar olarak veya multifaktoryel kalıtım modeline uymakta-dır. Monogenik yani tek genin neden olduğu obezite, nadir görülür ve genetik sendromlarla birlikte olabileceği gibi tek başına da görülebilir. Polige-nik obezite, obezitenin en yaygın görülen genetik versiyonu olup, multifaktoryel kalıtım modeli gösterir. Poligenik obezite genler, çevre, davranış ve hepsinin birbiriyle etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]