[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-215
[ English ]
LİPOPOLİSAKKARİT İLE PRETERM EYLEM OLUŞTURULAN GEBE RATLARDAN İZOLE EDİLEN MİYOMETRİYUMDA SPONTAN KONTRAKSİYONLAR ÜZERİNE RİTODRİN, RİTODRİN+İNDOMETAZİN KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİ
Hüsnü ÇELİK1, Ahmet AYAR2, Ahmet KALKAN3, Kibar ÇEBİ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksion Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bu çalışmanın amacı lipopolisakkarit (LPS) ile preterm eylem oluşturulan gebe radardan izole edilen miyometriyum kesitlerinde spontan kontraksiyonlar üzerine ritodrin ve ritodrin-indometazin kombinasyonunun etkinliğini belirleyerek karşılaştırmaktır. Bu amaçla, gebe sıçanlara 50µg/kg intraperitoneal LPS (Escherichia coli, serotype 055:B5, Sigma ) enjekte edilerek preterm eylem oluşturuldu ve servikal dislokasyonla sakrifiye edilerek alınan miyometriyum kesitleri asılarak izometrik kasılmalar değerlendirildi. İstatistiksel yöntem olarak Wilcoxon Rank testi, Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. 10-8g/ml ritodrin normal gebe sıçanlardan izole edilen miyometriyum kesitlerinde spontan konfeksiyonların amplitütlerinde %96.6, frekansında %69.8 oranında inhibisyona neden oldu (p<0.05). Aynı doz ritodrin LPS ile preterm eylem oluşturulan rat miyometriyum kesitlerinde kasılmaların amplitütlerinde %85.5, frekanslarında %16 oranında inhibisyona neden oldu (,P<0.05). 10-8 g/ml ritodrin ile 1µg/ml indometazin kombine edildiğinde LPS verilenlerde amplitüt ve frekanstaki inhibisyon artarken (%97.2, %46.5, p<0.05) normal gebe miyometriyumunda ritodrinin tek başına kullanılmasına göre anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (P>0.05).

Bu çalışmanın sonuçları infeksiyonlara bağlı erken doğum eyleminde azalan ritodrin etkinliğinin düşük doz indometazin kombinasyonu ile artırılabileceğini göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]