[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 061-067
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Kanser
Nilgün YILDIRIM
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite, diyabet ve ateroskleroz başta olmak üzere birçok sağlık sorununu tetiklemekte veya bu hastalıkların tedavisini güçleştirmektedir. Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranının artması, endokrin, metabolik ve immünolojik değişikliklerle karakterize olup, çok sayıda kronik hastalıkla ilişkilidir. Çeşitli kanser türleri de bu hastalıklardandır. Obezitenin, diyabet ve kardiyovasküler etkilerine kıyasla kanser ile olan ilişkisi daha az bilinmektedir. Fakat bilimsel veriler vücut yağ oranı artışının bazı kanser türlerinde insidansı ya da kansere bağlı ölüm oranlarını arttırdığını desteklemektedir. Bu kanser türleri arasında kolon, özafagus, mide kardiya, rektum, safra kesesi, pankreas, böbrek, over, endometriyum ve postmenapozal meme kanserleri yer almaktadır. Literatürdeki verilerde vücut kitle indeksinin her 5 kg/m2 artışıyla herhangi bir nedenli mortalitede %30 ve kanser nedeniyle ölümde %10 artış olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle özellikle bu kanser türlerinin önlenmesi çalışmalarında sağlıklı vücut kilosunu korunması önemli yer tutmaktadır. Obeziteyi önlemeye yönelik çabalar arttığında, kilo kontrolünün sağlanması ile kanser sıklığında da azalma yaşanacaktır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]