[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 092-099
[ English ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı Obezitesi: Tanım, Etiyoloji ve Klinik Değerlendirme
İhsan ESEN, Deniz ÖKDEMİR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite ve ilişkili olarak diyabet tüm dünyada yaygın olarak gözlenen önemli halk sağlığı problemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Obezite etiyolojik temellerine göre ekzojen ve endojen diye ikiye ayırılmaktadır. Ekzojen obezite genel olarak fazla yağ içeren yüksek enerjili yiyeceklerin artmış tüketimi ve azalmış fiziksel aktivite sonucu meydana gelmektedir. Endojen obezite ise çeşitli genetik, sendromik ve endokrin nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Vücut kitle indeksinin hesaplanması uygun referans değerler ile karşılaştırılması çocuk muayenelerinin ve okul sağlık prog-ramlarının bir parçası olmalıdır. Etiyolojiden bağımsız olarak tüm hastalar değiştirilebilir yaşam tarzına ait risk faktörleri ve komplikasyonlar açısın-dan değerlendirilmelidir. Çocukluk çağı obezitesinden korunma halen en iyi yaklaşım olmakla beraber obez çocukların yönetimi de çocuk hekimleri açısından önem arz etmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]