[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 158-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebelik Komplikasyonlarında Serum Çinko, Bakır ve Serüloplazminin Önemi
Habibe DURMUŞOĞLU1, Özge Tuğçe PAŞAOĞLU2, Bayram ŞEN1, Nuray BOZKURT3, Bülent ÇELİK4, Hatice PAŞAOĞLU1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda gebelik komplikasyonlarından preeklampsi ve missed abortusta serum çinko ve bakır seviyeleri ile serüloplazmin oksidaz aktivitesi incelendi.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla gebelik komplikasyonlarından sık görülen preeklampsi (n =10) ve missed abortus tanılı hastaların (n=20) serum çinko, bakır, serüloplazmin değerleri, aynı haftalardaki sağlıklı gebelerle (sırasıyla n =10, n =20), karşılaştırıldı. Serum çinko ve bakır düzeyleri atomik absorpsiyon spektrofotometre yöntemi ile ölçüldü. Serüloplazmin oksidaz aktivitesi ise spektrofotometrik olarak belirlendi.

Bulgular: Preeklampsi grubunda çinko düzeyinde kontrollere göre düşme görüldü, ancak istatistik anlamlı bir fark gözlenmedi. Serum bakır düzeyi ve serüloplazmin oksidaz aktivitesinde artış olduğu tespit edildi (p <0,05). Missed abortus tanılı hastalarda ise sağlıklı kontrol gebelere göre serum çinko düzeylerinde anlamlı fark bulunamazken, serum bakır düzeyi ve seruloplazmin oksidaz aktivitesinde azalma olduğu tespit edildi (p <0,05).Tüm grupların serüloplazmin oksidaz aktiviteleri ile bakır düzeyleri arasında ise pozitif korelasyon vardı (Preeklampsi için; r =0,869 p <0,001 ve missed abortus için r =0,902 p <0,001).

Sonuç: Bu sonuçlar, gerek preeklampsi gerekse missed abortus için bakır ve serüloplazmin oksidaz parametrelerinin önemli olabileceğini ve bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]