[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 164-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Dermatoloji Polikliniğinde İntralezyonel Tedaviler: Bir Yılın Analizi
Habibullah AKTAŞ1, Gökşen ERTUĞRUL2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Kliniği, Karabük, Türkiye
2Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Karabük, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada bir dermatoloji polikliniğinde intralezyonel tedavinin çeşitliliği ve uygulanabilirliğinin gösterilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ile Ocak 2017 arasında intralezyonel tedavi almış hastalar retrospektif olarak incelendi. İntralezyonel tedavide kullanılan ilaçlar, dermatolojik hastalıklar ve hasta sayıları not edildi.

Bulgular: Üç yüz kırk dört hastanın verileri incelendi. Dokuz ayrı ajanla yirmi dört ayrı dermatolojik hastalık, intralezyonel olarak tedavi edildi. Hastaların 179'u (%52) erkek, 165'i (%48) kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 34.5 bulundu. İntralezyonel olarak en sık tedavi edilen hastalar, toplam hastaların 183'ünü oluşturan alopecia areata idi. Oral liken planus nedeniyle tedavi edilen bir kadın hasta dışında hiç bir hastada önemli bir yan etki gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışma, bir dermatoloji uzmanının bu basit, kolay ve ucuz yöntem ile tedavisinde zorlandığı birçok dermatolojik hastalığın üstesinden gelebileceğini gösteriyor.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]