[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 178-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tonsillektomi Endikasyonlarımızın Yeniden Gözden Geçirilmesi
Orkun EROĞLU1, Erol KELEŞ2, Turgut KARLIDAĞ2, İrfan KAYGUSUZ2, Cihan TÜRKER2, Şinasi YALÇIN2
2SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Kulak Burun ve Boğaz cerrahlarının en sık yaptığı operasyonlardan biri olan tonsillektomi ameliyatı ile ilgili literatürde endikasyon, etkinlik, hayat kalitesine etkisi ve postoperatif komplikasyonlar konusunda tartışmalar mevcuttur. Bu çalışmamızda kliniğimizde tonsillektomi operasyonu uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2004 - Ocak 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği' nde tonsillektomi ve/veya adenotonsillektomi operasyonu yapılan 1433 hastanın arşiv materyalleri yaş, cinsiyet, endikasyon, histopatolojik tanıları ve postoperatif komplikasyon açısından retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Tonsillektomi yapılan 1433 hastanın 965' i (%67.3) 18 yaş altıydı ve yaş ortalamaları 9.7, 468' i (%32.6) ise 18 yaşından büyüktü ve yaş ortalaması 32.5 idi. Hastaların 198' si (%13.8) hava yolu obstrüksiyonu bulgularına neden olan hipertrofik tonsil nedeniyle opere edilmişti. 648 (%45.2) hasta kronik ve/veya rekürren enfeksiyon nedeniyle opere edilirken, 550 (%38.3) hasta hem hava yolu obstrüksiyonu bulgularına neden olan hipertrofik tonsil hem de kronik ve/veya rekürren enfeksiyon nedeniyle opere edilmişti. Tonsil malignensi şüphesiyle opere edilen hasta sayısı 27 (%1.8) idi. Diğer nedenlerle opere edilen hasta sayısı ise 11 (%0.7) idi.

Sonuç: Çalışmamızda kronik ve/veya rekürren enfeksiyon nedeniyle tonsillektomi, tonsillektomi endikasyonları içerisinde ilk sırada yer almıştır. Kronik ve/veya rekürren enfeksiyon nedeniyle tonsillektomi endikasyonunun en sık endikasyon olması hasta seçiminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Daha sağlıklı operasyon kararı verebilmek için hasta takibinin ve dökümantasyonun özenle yapılmasını önermekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]