[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İleri Evre Prostat Kanserli Hastalarda 68Ga-PSMA PET/BT'de Metastazların Birlikte Bulunma Oranları: Bir Retrospektif Analiz
Halil KÖMEK1, Tansel Ansal BALCI2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: İleri evre prostat kanserli hastalarda galyum 68 prostat spesifik membran antijen PET/BT (68Ga-PSMA PET/-BT) de saptanan metastaz ile birlikte bulunan metastazların oranlarını saptamak.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya ilerlemiş prostat kanserli 68Ga-PSMA PET-BT çekimi yapılmış 234 hasta dahil edildi. Hastaların önceki tedavileri, Gleason skorları, serum Prostat Spesifik Antijen (PSA) düzeyleri (ng/ml), 68 Ga-PSMA PET/BT bulguları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 67.6 ± 8.5 yıl bulundu. Ortanca PSA düzeyi 21.7 (0.2-880) ng/ml idi. Pelvik (%41) ve abdominal (%30.3) lenf nodları en sık görülen lenf nodları metastazları iken, kemik metastazları sırasıyla %22.2 ve %30.6 oranında multimetastatik ve kemik karsinomatozisi şeklindeydi. Diğer yaygın uzak organ metastazları akciğer (%7.6) ve karaciğer (%7.2) metastazları idi. Karaciğer metastazı, akciğer metastazı ve seminal vezikül invazyonu olan hastaların sırasıyla %29.4, %33.3 ve %6.8'inde seviye 1-4 lenf nodu pozitifliği saptandı. Karaciğer metastazı olan hastaların %41.1'inde eş zamanlı akciğer metastazı saptanırken, seminal vezikül invazyonu olan hastaların %13.6'sında akciğer veya karaciğer metastazı saptanmıştır. Karaciğer ve akciğer metastazı olan tüm hastalarda ve seminal vezikül invazyonu olan hastaların %65.9'unda kemik metastazı vardı.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, ilerlemiş prostat kanserinde metastazların birlikte bulunma oranlarının saptanmasında 68Ga-PSMA PET/BT'nin değerini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]