[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Semptomatik Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Kist Dekortikasyonu: Ülkemizden İlk Hasta Serisi
Necip PİRİNÇCİ, Fatih FIRDOLAŞ, Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çalışmada, kliniğimizde üç boyutlu laparoskopik yöntemle tedavi edilen semptomatik basit böbrek kisti olan hastaların sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2016 ve Ekim 2018 tarihleri arasında semptomatik böbrek kisti nedeniyle üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik kist dekortikasyonu uyguladığımız 23 hasta değerlendirildi. Hastalar cinsiyet, yaş, semptom, kistin yeri, kistin boyutu, ameliyat süresi, hastanede yatış süresi ve komplikasyonlar yönüyle incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 57.3 ± 11.8 (27-73) yıl, 7’si (%30.4) kadın, 16’sı (%69.6) erkek idi. En sık semptom ağrıydı. Ortalama kist çapı 8.1 ± 2.5 (53-126mm) cm olarak tespit edildi. Bütün hastalar üç boyutlu görüntüleme eşliğinde 16 hastaya transperitoneal, 7 hastaya ise retroperitoneal yaklaşımla cerrahi uygulandı. Kistlerin 17 tanesi sağ, 6’sı ise sol böbrek yerleşimliydi. Ortalama hastanede yatış süresi 2.2 ± 0.4 (2-3) gün olup, ortalama operasyon süresi 29.8 ± 5.6 (19-42) dakika olarak gerçekleşti. Bütün kistler Bosniak tip1 olarak sınıflandırılmıştı. Bütün kistlerin patolojisinde malignite bildirilmeyip benign olarak rapor edildi. Hiçbir olguda semptomatik ve radyolojik nüks görülmedi.

Sonuç: Semptomatik basit böbrek kistlerinin tedavisinde üç boyutlu görüntüleme eşliğinde uygulanan laparoskopik kist dekortikasyonu tedavisi tekrarlama ve morbidite oranı düşük, güvenle tercih edilip uygulanacak bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]