[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-210
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonu Yapılan Fazla Kilolu Hastalarda, Operasyon Sonrası Kötü Sonuçların Yüksek Gensini Anjiografik Skor ile Tahmin Edilmesi
Mehmet DEDEMOĞLU1, Eray AKSOY2
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Son zamanlarda literatürde obezite paradoksu konusu altında fazla kilolu hastaların koroner arter bypass cerrahisi sonrası, gelişen risklere karşı korunduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu raporlarda koroner arter hastalığının ciddiyetinin objektif olarak tespit edilmediği ve nispeten daha az riskli koroner arter hastalığı bulunan obez bireylerdeki operasyonlar sonucunda böyle bir paradoks bulguya vardıkları inancındayız. Biz, koroner arter bypass cerrahisi geçiren fazla kilolu hastalarda, cerrahi sonrası erken dönem sonuçların anjiografik ciddiyet seviyesi (Gensini skorlama sistemi) ile belirtilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Yalnızca koroner arter bypass greftleme operasyonu geçiren, vücut kitle indeksi ≥ 30 kg/m2 (ortalama yaş 61.05±8.8 yıl, erkek/kadın oranı: 92/34) olan toplam 126 hastanın anjiografik ve klinik verileri çalışmaya dahil edildi. Primer olarak araştırılan postoperatif sonuç, erken dönem düşük kardiyak debi ve bununla ilişkili olan faktörlerdi. Her hastanın angiografik skorlaması, Gensini tarafından tanımlanan skor sitemine göre yapıldı. Primer sonuç ile ilişkili faktörler multivaryant analiz ile değerlendirildi.

Bulgular: Vücut kitle indeksi seviyeleri, 92 hastada 30-35 kg/m2, 25 hastada 35-40 kg/m2 ve 9 hastada 40 kg/m2’nin üzerinde idi. 27 hastada düşük kardiyak debi görüldü. Multivaryant analizde, kross klemp süresi (OR: 1.064, %95 CI 1.026-1.103, p:0.001), yaş (OR: 1.099, %95 CI 1.028-1.175, p :0.006) ve Gensini skoru (OR: 1.025, %95 CI 1.006-1.044, p :0.008) koroner arter bypass greftleme sonrası düşük kardiyak debi gelişiminde bağımsız prediktör faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Koroner arter bypass greftleme cerrahisi sonrasında, yüksek Gensini anjiografik skorlu fazla kilolu hastalar, düşük skorlu hastalara nazaran düşük kardiyak debi gelişimine daha eğilimlidirler. Koroner arter bypass greftleme operasyonu sonrası, gelişebilecek risklere karşı obezitenin koruyucu etkileri tekrar gözden geçirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]