[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 211-214
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk ve Adolesan Varikosel Tedavisinde Laparoskopik Palomo Ligasyonu Sonuçlarımız
Mehmet Nuri CEVİZCİ
Balıkesir Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Laparoskopik ligasyon yapılan varikosel hastalarımızı sunmak.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2016 arasında laparoskopik olarak varikosel ligasyonu yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar, demografik verileri, klinik ve radyolojik bulguları, operasyon sonuçları ve komplikasyonları açısından analiz edildi. Belirgin ağrı yakınması olan ve testis boyutlarında küçülme belirlenen evre 2 ve üzeri varikosel saptanan hastalara cerrahi girişim uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 28 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 12,71 (10-16) yıl idi. Doppler ultrasonografide hastaların 17’sinde (%60,7) grade 3, 11’inde (%39,3) grade 2 varikosel saptandı ve tümünde varikosel sol taraftaydı. Altı hastada (%21,4) sol testiste eş zamanlı milimetrik (4-8 mm) epididim kistleri saptandı. Tüm hastalara üç port kullanılarak laparoskopik Palomo yöntemi ile varikoselektomi yapıldı. Ortalama operasyon süresi 22,3 dk (15-40 dk) bulundu. Postoperatiferatif 5 olguda (%17,9) hidrosel saptandı. Hiçbir olguda nüks ya da atrofi izlenmedi.

Sonuç: Laparoskopik varikosel ligasyonu çocuk ve adelosan yaş grubunda kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu yöntemde testis atrofisi ve nüks oldukça nadirdir. Postoperatif ortaya çıkan hidrosel genellikle tedavisiz spontan gerilemektedir. Varikosele epididim kistinin sık eşlik etmesi bizim açımızdan ilginç bulundu. Daha fazla hasta grubu ile bu birlikteliğin sorgulanması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]