[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-223
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Cerrahisi Bakış Açısıyla Ekstrapulmoner Tüberkülozun Klinik Spektrumu
İdil Rana USER, Bülent Hayri ÖZOKUTAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağında görülen ekstrapulmoner tüberkülozun klinik başvuru tiplerini tanımlamak.

Gereç ve Yöntem: 2000-2017 yılları arasında bir çocuk cerrahisi kliniğinde ekstrapulmoner tüberküloz tanısı konan tüm olgular geriye dönük olarak değerlendirildi. Dosyalar, başvuru yakınmaları, laboratuvar, görüntüleme, patoloji sonuçları, ameliyat bulguları ve sonrası komplikasyonlar açısından incelendi.

Bulgular: Ortalama yaşı 36 ay olan 6 kız, 7 erkek toplam 13 olgu değerlendirmeye alındı. En sık tutulan bölge 8 olgu ile aksiller lenf nodlarıydı ve tümüne eksizyonel biyopsi yapıldı. Diğer olgularda görülen tüberküloz odakları karın içindeydi. Psoas kası absesi olan iki olguda abse drenajı yapıldı. İntestinal tutulumu olan olgulardan birinde ileoçekal rezeksiyon, diğerinde ise adezyolizis ve bağırsak duvarından biyopsi alınması işlemleri yapıldı. Over tüberkülozu olan olgudan ise insizyonel biyopsi alındı. Olguların 5’inde eşlik eden konjenital immün yetmezlik vardı ve bunların 2’sinde miliyer tüberküloz tespit edildi. Alınan öyküden, 4 çocukta tüberküloz ile temas olduğu öğrenildi. Patolojik incelemede 6 olguda kazeifikasyon nekrozu ve tüm olgularda granülomatöz inflamasyon tespit edildi. Beş olguda tüberküloz açısından mikrobiyolojik kanıt saptandı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar bir olguda adeziv bağırsak tıkanıklığı ve 4 olguda cilde fistül gelişmesiydi. İmmün yetmezlik ve miliyer tüberkülozu olan olgu haricinde, tüm olgularda anti-tüberküloz tedavi ile sağkalım elde edildi.

Sonuç: Ekstrapulmoner tüberküloz çeşitli klinik başvuru tablolarıyla karşımıza çıkabilir. Cerrahi girişimler, doku tanısı elde etme ve hastalığın yol açtığı komplikasyonları gidermede önemli rol üstlenir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]