[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-230
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adolesanlarda Bordetella pertussis Seroprevalansının ve Kolonizasyonunun Belirlenmesi
Gülşen ERSÖZ1, Özlem TEZOL1, Asuman AKAR2, Semra ERDOĞAN3, Gönül ASLAN4, Necdet KUYUCU2
1Mersin Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Boğmaca, Bordetella pertussis (B. pertussis’ in etken olduğu her yaştan kişileri etkileyebilen bulaşıcı bir solunum sistemi hastalığıdır. Çalışmamızda B. pertussis infeksiyonu olan adolesanları tanımlamayı, yaşa özgü antikor düzeylerini saptamayı ve ulusal aşı stratejileri için epidemiyolojik veri sağlamayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Öksürük yakınması olan 10-18 yaş arası çocukların nazofarengeal sürüntü örneklerinde B. pertussis PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve kültürü, serumlarında B. pertussis IgG çalışıldı.

Bulgular: Çalışmadaki 429 adolesanın 229’u (%53,4) erkek, 200’ü (%46,6) kızdı, yaş ortalaması 13,04 ± 2,16 yıldı. Öksürük süresi median 4 gün (minimum 1 gün ve maksimum 90 gün) olarak saptandı. Katılımcıların 405’i (%94) boğmaca için tam aşılı olarak saptandı. Boğmaca aşısının 2010 yılında başlatılan beşinci dozu okul çağında uygulandığı için uygun yaştakilerin tümüne beş doz aşı uygulandığının kabulü hususunda çekincemiz olmakla beraber boğmaca aşılı hastaların %27’si 5; %67,4’ü 4 doz B.pertussis aşısı uygulanmış olarak kabul edildi. Kültürde üreme olmadı, 3 adolesanda B. pertussis PCR pozitif, 43 adolesanda B. pertussis IgG pozitif saptandı. B. pertussis IgG absorbans değeri ile yaş arasında doğrusal korelasyon saptandı (r =0,112; p =0,020). B. pertussis IgG pozitif olan grupta, öksürük süresi antikor negatif olan gruba göre daha yüksek bulundu ( p =0,012). Seropozitiflik 13-15 yaş grubunda en yüksekti.

Sonuç: Ülkemizde boğmaca enfeksiyon sıklığını azaltmak, adölesanlar aracılığıyla boğmaca enfeksiyonunun bebeklere geçişini önlemek amacıyla yaşamın ilk iki yılındaki aşılara devam edilmesi, ilkokul birinci sınıfta yapılan beşinci doza ek olarak 10-13 yaş grubuna boğmaca aşısının pekiştirme dozunun yapılmasının uygun olacağı kanısındayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]