[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 231-236
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign ve Malign Tiroid Lezyonlarının Ayırımında İmmünhistokimyanın Kullanımı
İsmail SAYGIN1, Abdulkadir REİS2, Yavuz ÖZORAN2, Ümit ÇOBANOĞLU1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Avrasya Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı benign ve malign tiroid lezyonlarında, ayırıcı tanı güçlüğünün aşılması amacıyla CK19, HBME1, CITED1 ve Galektin3 gibi değişik potansiyel tanısal immünhistokimyasal belirleyicilerin katkısını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya FA, FC, PC ve AN/HN tanısı almış toplam 121 vaka dahil edilmiştir. Vakalar tekrar gözden geçirildikten sonra uygun bloklara immünhistokimyasal işaretleyiciler çalışılmıştır. Lezyonun %10 ve üstünün boyanması pozitif olarak kabul edilmiştir. Ayrıca lezyonların boyanma yoğunluğu üç dereceye ayrılarak (hafif-orta-kuvvetli) yorumlanmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Tüm vakaların İHK işaretleyiciler ile pozitif ve negatif boyanma oranları, lezyonlara göre tekli, ikili ve üçlü olarak karşılaştırmalı sonuçları tablolar ile gösterilmiştir.

Sonuç: Tiroidin benign ve malign lezyonlarının ayrımında CITED1 dışındaki bu üç immünhistokimyasal işaretleyici panel halinde kullanılmalıdır. CITED1 dışındaki diğer üç işaretleyicinin özellikle benign-malign ayırımında yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer önemli sonuçlar makale içinde verilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]