[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yenidoğan Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültüründeki Koagülaz Negatif Stafilokok Üremeleri: Enfeksiyon Mu? Kontaminasyon Mu?
İlkay ER1, Ceren ÇETİN2, Canan BAYDEMİR3, Uğurgül ARSLAN4
1SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji, Kocaeli, Türkiye
2SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
4SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Derinin normal flora elemanı olan koagülaz negatif stafilokok (KNS) türleri, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kan kültüründe en sık izole edilen mikroorganizmalardır ve enfeksiyon-kontaminasyon ayrımı güçtür. Bu retrospektif çalışmada, yenidoğan yoğun bakım hastalarının kan kültüründeki KNS üremelerine yaklaşımlarımız sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde Ocak 2016 ile Aralık 2018 tarihleri arasında yatan ve kan kültüründe KNS üremesi olan yenidoğanlar çalışmaya alındı. Hastalar santral kateter gibi KNS için risk faktörleri, klinik ve laboratuvar bulgularına göre değerlendirildi, ‘‘kesin’’ ve ‘‘olası’’ KNS grupları ile ‘kontaminasyon’’ grubuna ayrıldı. Gruplar arasında veriler kıyaslandı.

Bulgular: Çalışma döneminde kan kültürlerindeki üremelerin %40.8’i (n =130) KNS’lerdi ve en sık izole edilen tür S. epidermidis (%69.2) idi. Metisiline karşı saptanan direnç oranı %77.9’du. Üremelerin %67.7’si erkek bebeklerde bildirildi, %58.5’i kontaminasyon olarak tanımlandı. Kesin KNS enfeksiyonu; ortanca gebelik yaşı 32 (28-34) hafta ve ortalama doğum ağırlığı 1547.5±446.9 gram prematürelerde, olası KNS enfeksiyonu; 35 hafta üstü yenidoğanlarda gözlendi. Kontaminasyon ise ortalama doğum ağırlığı 3347±472.5 gram term yenidoğanlarda düşünüldü. KNS enfeksiyonu sırasında en fazla görülen klinik bulgular kutis marmoratus, kusma, beslenme intoleransı ve batın distansiyonuydu. Kesin KNS grubunda olası KNS ve kontaminasyon grubuna kıyasla, olası KNS grubunda kontaminasyon grubuna kıyasla CRP artış farkı anlamlı bulundu. Gruplardaki diğer laboratuvar parametreleri benzerdi.

Sonuç:Yenidoğanların gebelik yaşı, doğum ağırlığı, KNS için risk faktörlerinin varlığı, kliniği ve laboratuvar bulguları kan kültüründeki KNS üremelerinin yönetiminde yardımcıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]