[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 086-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik ve Kesitsel Anatomi Dersi ile İlgili Değerlendirmeleri
Emrah ÖZCAN, İlter KUŞ
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Öğrenci geri bildirimleri, öğrenme-öğretme süreci içerisinde ulaşılan seviyenin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinden birisidir. Çalışmamızda, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk defa ayrı bir ders olarak almış oldukları Klinik ve Kesitsel Anatomi dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Tıp Fakültesi ikinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler dâhil edilmiştir. Yüzyirmialtı öğrenciden 122’si (%96,8) çalışmaya katılmıştır. Öğrencilere 17 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Veriler, SPSS 22,0 paket programı ile analiz edilip yorumlanmıştır.

Bulgular: Araştırmamıza katılan 122 öğrencinin %88,5’i Klinik ve Kesitsel Anatomi dersi ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınmasının gerekli olduğunu söylemiştir. Öğrencilerin %67,2’si Klinik ve Kesitsel Anatomi dersinin ders programında 10:20 ile 12:00 saatleri arasında olması gerektiğini ifade etmiştir. Klinik ve Kesitsel Anatomi dersini öğrencilerin %62,3’ü zaman kaybı olarak görmediği vurgulamıştır. Öğrencilerin %81,1’i ders öncesinde çalışma notu verilmesini, %89,3’ü ise Klinik ve Kesitsel Anatomi dersinin meslek yaşamı için gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %91’i Klinik ve Kesitsel Anatomi derslerinin iyi öğrenilmesinde, dersi veren hocanın etkisinin olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç: Anatomi eğitiminin daha iyi öğrenilmesinde, öğrencilerden alınan geri bildirimlerin rolü oldukça önemlidir. Anatomi derslerinde öğrenilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesinin ileride iyi hekimlerin yetişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]